15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/3


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 juli 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU mot Europeiska kommissionen, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Mål C-295/12 P) (1)

((Artikel 102 FEUF - Missbruk av dominerande ställning - De spanska marknaderna för bredbandsanslutning till internet - Marginalpress - Artikel 263 FEUF - Granskning av lagenligheten - Artikel 261 FEUF - Obegränsad behörighet - Artikel 47 i stadgan - Principen om ett effektivt domstolsskydd - Prövning med stöd av obegränsad behörighet - Bötesbelopp - Proportionalitetsprincipen - Icke-diskrimineringsprincipen))

2014/C 315/03

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (ombud: F. González Díaz et B. Holles, abogados)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier och C. Urraca Caviedes), France Telecom España SA (ombud: H. Brokelmann och M. Ganino, abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (ombud: L. Pineda Salido och I. Cámara Rubio, abogados), European Competitive Telecommunications Association (ombud: A. Salerno och B. Cortese, avvocati)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Telefónica SA och Telefónica de España SAU ska ersätta rättegångskostnaderna.

3)

France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) och European Competitive Telecommunications Association ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 243, 11.8.2012.