15.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/3


Решение на Съда (пети състав) от 10 юли 2014 г. — Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Европейска комисия, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Дело C-295/12 P) (1)

((Член 102 ДФЕС - Злоупотреба с господстващо положение - Испански пазари за широколентов интернет достъп - Свиване на маржовете - Член 263 ДФЕС - Контрол за законосъобразност - Член 261 ДФЕС - Правомощие за пълен съдебен контрол - Член 47 от Хартата - Принцип на ефективната съдебна защита - Пълен съдебен контрол - Размер на глобата - Принцип на пропорционалност - Принцип на недопускане на дискриминация))

2014/C 315/03

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (представители: F. González Díaz и B. Holles, abogados)

Други страни в производството: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier и C. Urraca Caviedes), France Telecom España SA (представители: H. Brokelmann и M. Ganino, abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (представители: L. Pineda Salido и I. Cámara Rubio, abogados), European Competitive Telecommunications Association (представители: A. Salerno и B. Cortese, avvocati)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Telefónica SA и Telefónica de España SAU да заплатят съдебните разноски.

3)

France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) и European Competitive Telecommunications Association понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 243, 11.8.2012 г.