8.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 230/21


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Zjednoczone Królestwo) w dniu 3 kwietnia 2019 r. — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/WR

(Sprawa C-279/19)

(2019/C 230/25)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Court of Appeal (Zjednoczone Królestwo)

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Druga strona postępowania apelacyjnego: WR

Pytania prejudycjalne

1)

Czy osoba znajdująca się w posiadaniu wyrobów akcyzowych w chwili, w której podatek akcyzowy od tych wyrobów staje się wymagalny w państwie członkowskim B, jest zobowiązana do zapłaty tego podatku akcyzowego zgodnie z art. 33 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE (1), jeżeli:

a)

osobie tej nie przysługują żadne prawa do tych wyrobów akcyzowych ani nie czerpie z nich żadnych korzyści;

b)

osoba ta przewoziła owe wyroby akcyzowe, za wynagrodzeniem, w imieniu innych osób, z państwa członkowskiego A do państwa członkowskiego B; oraz

c)

osoba ta wiedziała, że wyroby, które znajdowały się w jej posiadaniu, były wyrobami akcyzowymi, ale — ani w momencie, w którym podatek akcyzowy od owych wyrobów stał się wymagalny, ani też przed tym momentem — nie wiedziała, że ów podatek akcyzowy stał się wymagalny w państwie członkowskim B, i nie miała podstaw, aby tak sądzić?

2)

Czy odpowiedź na pytanie pierwsze byłaby inna, gdyby taka osoba nie wiedziała, że wyroby, które znajdowały się w jej posiadaniu, były wyrobami akcyzowymi?


(1)  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. 2009, L 9, s. 12).