ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2014.090.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 90

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
28. märts 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2014/C 090/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2014/C 090/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

7

2014/C 090/03

Euroopa Keskkonnaameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

13

2014/C 090/04

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

19

2014/C 090/05

Euroopa Ravimiameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

27

2014/C 090/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

33

2014/C 090/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

39

2014/C 090/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

45

2014/C 090/09

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

51

2014/C 090/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

57

2014/C 090/11

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

61

2014/C 090/12

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

67

2014/C 090/13

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

73

2014/C 090/14

Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

79

2014/C 090/15

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

85

2014/C 090/16

Euroopa Raudteeagentuuri 2014 eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

89

2014/C 090/17

Eurojusti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

95

2014/C 090/18

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

101

2014/C 090/19

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

107

2014/C 090/20

Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

113

2014/C 090/21

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

117

2014/C 090/22

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

121

2014/C 090/23

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2014. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

125

2014/C 090/24

Euroopa Kemikaaliameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

131

2014/C 090/25

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

137

2014/C 090/26

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

141

2014/C 090/27

Teadusuuringute Rakendusameti 2014. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

145

2014/C 090/28

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

151

2014/C 090/29

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

155

2014/C 090/30

Euroopa Politseiameti 2014. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

159

2014/C 090/31

Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

165

2014/C 090/32

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte (FCH ühisettevõte) eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

171

2014/C 090/33

Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

177

2014/C 090/34

Ühisettevõtte ARTEMIS 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

183

2014/C 090/35

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

189

2014/C 090/36

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2014. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

195

2014/C 090/37

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) 2014. aasta tulude ja kulude aruanne

201

2014/C 090/38

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2014. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

207

2014/C 090/39

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

213

2014/C 090/40

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

219

2014/C 090/41

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

225

2014/C 090/42

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2014. eelarveaastaks

231

2014/C 090/43

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

235

2014/C 090/44

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

239

2014/C 090/45

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2013. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

241

2014/C 090/46

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 5. paranduseelarve

245

2014/C 090/47

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

249

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/1


Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/01)

Märkused

Üksikasjalik kirjeldus eelarve kohta võib leida veebilehelt Cedefop.

Paranduseelarve 1/2013, 19.12.2013, sisaldab peatükke 3 2 – Tuludja 3 1- Kulud.

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

17 433 900

17 433 900

16 933 900,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

4 000

16 078,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)

15 000

6 000

0,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

15 000

10 000

16 078,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 0

ISLANDI MAKSED

13 947

13 947

13 947,—

3 1

NORRA MAKSED

509 070

467 228

434 104,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

600 000

1 320 000,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

523 017

1 081 175

1 768 051,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

17 971 917

18 525 075

18 718 029,—

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

10 385 000

10 385 000

10 282 000

10 282 000

10 037 124,—

10 037 124,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

175 000

175 000

438 000

438 000

283 158,—

283 158,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

100 000

100 000

100 000

69 000,—

69 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

156 000

156 000

155 000

155 000

177 035,—

177 035,—

1 5

KOOLITUS

144 000

144 000

150 000

150 000

131 763,—

131 763,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

141 000

141 000

141 000

141 000

117 825,—

117 825,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

19 000

19 000

19 000

19 000

21 000,—

21 000,—

1 8

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS PERSONALIKULUDES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

229 790,—

229 790,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

11 120 000

11 120 000

11 285 000

11 285 000

11 066 695,—

11 066 695,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

618 000

618 000

587 000

587 000

627 204,—

627 204,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

493 000

493 000

467 000

467 000

588 102,—

588 102,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

82 000

82 000

121 000

121 000

204 517,—

204 517,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

135 000

135 000

125 000

125 000

124 381,—

124 381,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

216 000

216 000

174 000

174 000

195 108,—

195 108,—

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

6 000

6 000

12 000

12 000

5 343,—

5 343,—

2 8

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUDES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

74 460,—

74 460,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 550 000

1 550 000

1 486 000

1 486 000

1 819 115,—

1 819 115,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

200 000

200 000

395 725

395 725

350 488,—

922 272,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

p.m.

p.m.

600 000

600 000

1 463 801,—

1 582 633,—

3 2

UURIMIS- JA ARENDUSTEGEVUS

2 471 000

2 471 000

2 359 500

2 359 500

2 265 229,—

1 778 342,—

3 3

KUTSEÕPPE JA ELUKESTVA ÕPPE VALDKONNA TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ

1 900 000

1 900 000

1 855 000

1 855 000

1 965 344,—

1 696 829,—

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

730 917

730 917

543 850

543 850

573 634,—

407 013,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

5 301 917

5 301 917

5 754 075

5 754 075

6 618 496,—

6 387 089,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

17 971 917

17 971 917

18 525 075

18 525 075

19 504 306,—

19 272 899,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2013

2014

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2012

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

 

 

1

 

1

AD 14

 

1

 

1

 

1

AD 13

 

2

 

2

 

2

AD 12

6

4

6

3

6

3

AD 11

1

7

1

8

 

9

AD 10

 

9

 

9

 

8

AD 9

 

2

 

4

 

4

AD 8

 

2

 

3

 

5

AD 7

 

7

 

7

 

6

AD 6

 

7

 

5

 

5

AD 5

 

1

 

1

 

 

AD kokku

7

42

7

44

6

44

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

3

1

2

1

1

2

AST 9

 

1

 

1

 

2

AST 8

2

 

2

2

2

2

AST 7

 

7

1

6

1

6

AST 6

4

 

4

3

4

3

AST 5

4

10

5

5

4

6

AST 4

1

11

1

11

 

10

AST 3

 

3

 

4

 

4

AST 2

 

2

 

1

 

1

AST 1

 

 

 

 

 

 

AST kokku

14

35

15

34

12

36

Kõik kokku

21

77

22

78

18

80


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/7


Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/02)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

20 371 000

20 476 400

20 988 736,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

0,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

12 000

0,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

85 000

21 760,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

2 000

700

223 790,—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

14 000

85 700

245 550,—

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

172 000

62 200

57 443,—

 

Jaotis 6 — Kogusumma

172 000

62 200

57 443,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

20 557 000

20 624 300

21 291 729,—

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

11 229 000

11 059 900

10 688 649,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

430 000

416 800

411 854,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

125 000

127 450

123 822,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

11 784 000

11 604 150

11 224 325,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE HOOLDUS JA SEONDUVAD KULUD

765 000

902 250

905 208,—

2 1

RENT

23 000

21 100

20 592,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

639 000

856 350

770 814,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

29 000

24 150

17 297,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

77 000

72 500

69 207,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 533 000

1 876 350

1 783 118,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

7 240 000

7 143 800

7 892 713,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

20 557 000

20 624 300

20 900 156,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

2012

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

Alalised töökohad

Ajutised ametikohad

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

 

 

 

 

 

AD 14

 

2

 

1

 

2

AD 13

 

4

 

3

 

2

AD 12

2

5

1

3

1

5

AD 11

1

5

2

5

1

5

AD 10

1

4

1

4

2

4

AD 9

1

3

 

3

 

3

AD 8

1

6

1

4

1

5

AD 7

1

6

2

5

2

7

AD 6

1

6

1

6

1

4

AD 5

 

2

 

8

 

5

AD kokku

8

43

8

42

8

42

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

2

 

2

 

2

AST 9

 

5

 

5

 

4

AST 8

 

6

 

5

 

4

AST 7

 

8

 

7

 

7

AST 6

2

4

2

6

1

8

AST 5

3

6

3

5

2

4

AST 4

2

3

4

5

4

6

AST 3

1

2

 

3

2

4

AST 2

 

1

 

1

 

1

AST 1

2

1

2

1

2

 

AST kokku

10

38

11

40

11

40

Kokku

10

81

19

82

19

82

Kõik kokku

99

101

101


Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

FG kokku

14

14

Riikide lähetatud eksperdid

0

0

Kokku

14

14


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/13


Euroopa Keskkonnaameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/03)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

 

Jaotis 1 – Kogusumma

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

572 174

7 530 000

 

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

7 347,—

 

Jaotis 2 – Kogusumma

572 174

7 530 000

7 347,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

5 000

4 429,—

 

Jaotis 1 – Kogusumma

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

4 431,—

2 5

EEA JUHTIMINE

230 000

177 131

183 768,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

7 819

5 399,—

 

Jaotis 2 – Kogusumma

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (10)

1 312 974

 

 

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS (11)

 

12 362 386

4 540 163,—

 

Jaotis 3 – Kogusumma

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Ametikohtade loetelu

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2012

2013

2014

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

 

 

 

AD 13

 

 

 

AD 12

1

1

1

AD 11

 

 

 

AD 10

 

 

 

AD 9

 

 

 

AD 8

 

 

 

AD 7

 

 

 

AD 6

 

 

 

AD 5

 

 

 

AD kokku

1

1

1

AST 11

 

 

 

AST 10

1

 

 

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

 

 

 

AST 6

 

 

 

AST 5

 

 

 

AST 4

 

 

 

AST 3

 

 

 

AST 2

 

 

 

AST 1

 

 

 

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

4

4

4


Ametikohtade loetelu

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2012

2013

2014

AD 16

 

 

 

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

 

 

 

AD kokku

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

AST kokku

68

68

66

Kõik kokku

136

138

135

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

 

 

 

FG kokku

63

69

69

Riikide lähetatud eksperdid

27

25

20

Kokku

90

93

89


(1)  

2014: InSEIS: 572 174.

2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2012:

GIO: 307 547,

ENPI: 341 406,

GISC: 544 741.

2013:

GIO: 663 616,

ENPI: 523 694,

GISC: 388 973.

2014:

InSEIS: 98 000,

(3)  2012:

GIO: 17 120

ENPI: 8 647

GISC: 5 792

2013:

GIO: 17 122

ENPI: 4 306

GISC: 628

(4)  2012:

GIO: 14 710

IPA: 327,

ENPI: 34 995,

GISC: 65 152

IPA2: 5 510

2013:

GIO1: 61 657

ENPI: 78 821,

GISC: 71 150

IPA2: 16 765

2014:

InSEIS: 19 200

(5)  2012:

GIO: 1 143,

IPA2: 175,

ENPI: 5 181.

2013:

GIO: 20 107,

IPA2: 5 825,

ENPI: 12 909.

(6)  2012:

GIO80 376,

GISC: 38 513.

2013:

GIO: 19 873,

GISC: 4 594.

(7)  2013:

IPA2: 12 000.

GISC: 29 930.

(8)  2012:

IPA2: 5 800.

GISC: 17 043,

ENPI: 49 534.

2012:

GIO: 400,

IPA2: 3 956,

GISC: 8,

ENPI: 40 044.

(9)  2012:

ENPI: 143 535,

GISC: 12 762,

IPA2: 181 566,

IPA: 29 565,

GIO: 41 209.

2013:

ENPI: 177 726,

GISC: 147 350,

IPA2: 218 968.

GIO: 158 791

2014:

InSEIS: 102 000,

(10)  2014:

InSEIS: 352 974

(11)  2012:

ENPI: 887 515,

GISC: 76 290,

IPA2: 78 810,

IPA: 259 706,

GIO: 1 216 991.

2013:

ENPI: 1 290 846

GISC: 283 600,

IPA2: 412 416,

GIO: 8 153 109.


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/19


Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/04)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)

20 018 500

20 026 500

20 044 530,—

1 3

DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND

125 000

117 000

100 000,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

20 143 500

20 143 500

20 144 530,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

p.m.

1 844 522

0,—

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

1 081

2 805,—

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

52 070

0,—

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 897 673

2 805,—

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

20 143 500

22 041 173

20 147 335,—

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 106 000

13 106 000

12 886 400

12 886 400

12 594 423,—

12 594 423,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

110 000

110 000

104 000

104 000

150 899,—

150 899,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

220 000

220 000

288 300

288 300

222 668,—

222 668,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

p.m.

p.m.

39 345,—

39 345,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

12 000

12 000

10 145,—

10 145,—

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

0,—

0,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

13 448 000

13 448 000

13 290 700

13 290 700

13 017 480,—

13 017 480,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

610 334

610 334

640 936

640 936

536 344,—

536 344,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

761 616

761 616

821 671

821 671

821 729,—

821 729,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

105 600

105 600

106 600

106 600

37 621,—

37 621,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

103 450

103 450

81 950

81 950

87 691,—

87 691,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

31 000

31 000

38 000

38 000

25 100,—

25 100,—

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

87 604,—

87 604,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 712 000

1 712 000

1 789 157

1 789 157

1 596 089,—

1 596 089,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

872 100

872 100

993 000

1 039 243

1 019 063,—

950 248,—

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 361 400

3 361 400

3 240 785

3 224 042

3 619 992,—

3 717 888,—

3 2

TEGEVUSKULUD

750 000

750 000

829 858

800 358

873 976,—

850 645,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

4 983 500

4 983 500

5 063 643

5 063 643

5 513 031,—

5 518 781,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

 

 

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

 

 

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

53 151

53 151

83 754,—

83 754,—

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

 

 

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

83 754,—

83 754,—

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

 

 

 

Jaotis 8 — Kogusumma

 

 

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

 

 

 

Jaotis 9 — Kogusumma

 

 

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

 

 

 

Jaotis 10 — Kogusumma

 

 

 

KÕIK KOGUSUMMA

20 143 500

20 143 500

22 041 173

22 041 173

20 210 354,—

20 216 104,—

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused

Maksed

2014

2015

Täitmata kohustused kuni aastani 2014

182 000

182 000

Assigneeringud 2014

872 100

690 100

182 000

Kokku

1 054 100

872 100

182 000

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused

Maksed

2014

2015

Täitmata kohustused kuni aastani 2014

1 498 000

1 498 000

Assigneeringud 2014

3 361 400

1 863 400

1 498 000

Kokku

4 859 400

3 361 400

1 498 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused

Maksed

2014

2015

Täitmata kohustused kuni aastani 2014

161 000

161 000

Assigneeringud 2014

750 000

589 000

161 000

Kokku

911 000

750 000

161 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

Seisuga 31. detsember 2012

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

 

AD 12

10

10

7

AD 11

8

8

11

AD 10

4

3

1

AD 9

12

12

12

AD 8

8

6

5

AD 7

14

15

20

AD 6

 

3

 

AD 5

 

 

3

Kategooria AD kokku

61

62

60

AST 11

 

 

 

AST 10

3

7

1

AST 9

8

3

5

AST 8

6

5

5

AST 7

4

7

6

AST 6

4

1

3

AST 5

5

6

3

AST 4

2

1

3

AST 3

1

4

6

AST 2

 

 

1

AST 1

 

 

 

Kategooria AST kokku

33

34

33

Kokku

94

96

93


Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2012

2013

2014

FG IV

4

4

7

FG III

18

20

21

FG II

10

10

10

FG I

 

 

 

FG kokku

32

35

38

Kohalikud töötajad

2

2

2

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

0

Kokku

35

36

40

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/27


Euroopa Ravimiameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/05)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

236 156 000

199 810 000

174 247 820,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUSED

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUSED

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

39 230 000

39 230 000

38 831 827,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

1 084 000

1 098 000

753 116,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

1 084 000

1 098 000

753 116,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

75 000

10 802 000

8 711 060,—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

75 000

10 802 000

8 711 060,—

6

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

6 0

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

20 524 000

520 000

128 193,—

 

Jaotis 6 — Kogusumma

20 524 000

520 000

128 193,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

100 000

100 000

855 402,—

 

Jaotis 9 — Kogusumma

100 000

100 000

855 402,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

297 169 000

251 560 000

223 527 418,—

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

99 945 000

78 331 000

69 457 309,—

1 3

AMETIREISID

605 000

465 000

575 048,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

758 000

641 000

556 715,—

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

3 724 000

2 805 000

2 293 367,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

320 000

306 000

235 668,—

1 7

ESINDAMISKULUD

38 000

28 000

15 045,—

1 8

TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS

2 395 000

2 255 000

2 118 302,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

107 785 000

84 831 000

75 251 454,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

39 530 000

45 690 000

21 065 671,—

2 1

ORGANISATSIOONI ANDMETE TÖÖTLUS JA SIDE

19 776 000

14 787 000

7 108 435,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 210 000

3 026 000

1 351 269,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 591 000

1 018 000

785 213,—

2 4

POSTIKULUD

184 000

514 000

401 053,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

136 000

125 000

105 130,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

64 427 000

65 160 000

30 816 771,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

117 233 000

92 622 000

95 127 699,—

3 1

TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD

7 724 000

8 947 000

17 662 219,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

124 957 000

101 569 000

112 789 919,—

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

297 169 000

251 560 000

218 858 143,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

2

4

4

AD 14

2

6

6

AD 13

8

8

8

AD 12

32

38

42

AD 11

23

38

38

AD 10

23

36

36

AD 9

30

40

37

AD 8

40

47

49

AD 7

44

45

51

AD 6

73

42

39

AD 5

38

42

30

Tegevusüksus AD kokku

315

346

340

AST 11

1

2

2

AST 10

1

5

5

AST 9

2

7

7

AST 8

8

13

15

AST 7

13

20

19

AST 6

12

33

36

AST 5

27

35

37

AST 4

46

51

55

AST 3

46

39

39

AST 2

38

40

34

AST 1

66

20

10

Tegevusüksus AST kokku

260

265

259

Kogu personal

575

611

599

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

31.12.2012

2013

2014

FG IV

40

51

46

FG III

10

13

12

FG II

56

61

72

FG I

FG kokku

106

125

130

Riikide lähetatud eksperdid

16

15

25

Kokku

122

140

155


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/33


Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/06)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 794 000,—

15 550 000,—

15 550 920,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

650 000,—

350 000,—

350 000,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

15 444 000,—

15 900 000,—

15 900 920,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

389 962,64

408 171,84

416 087,12

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

0,—

0,—

0,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

389 962,64

408 171,84

416 087,12

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

15 833 962,64

16 308 171,84

16 317 007,12

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

9 336 638,81

9 294 017,45

9 022 843,72

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

 

Jaotis 2 — Kogusumma

2 069 828,76

2 266 218,10

2 292 297,23

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

 

Jaotis 3 — Kogusumma

3 777 495,07

4 397 936,29

4 610 133,62

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

650 000,—

350 000,—

350 000,—

 

Jaotis 4 — Kogusumma

650 000,—

350 000,—

350 000,—

5

RESERV

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

15 833 962,64

16 308 171,84

16 275 274,57

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2013

2014

31.12.2013

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

1

2

1

2

AD 12

4

7

4

10

4

10

AD 11

1

3

3

10

3

10

AD 10

7

1

13

15

AD 9

1

1

7

7

AD 8

1

5

2

AD 7

10

AD 6

7

AD 5

AD kokku

7

43

9

46

8

46

AST 11

1

1

AST 10

1

2

2

AST 9

2

1

5

1

8

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

1

3

1

1

AST 5

8

2

AST 4

1

4

AST 3

1

AST 2

AST 1

1

AST kokku

5

22

6

23

5

23

Kokku

12

65

15

69

13

69

Kõik kokku

77

84

82

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2013

2014

FG IV

FG III

11

8

FG II

13

13

FG I

3

3

FG kokku

27

24

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

28

25


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/39


Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/07)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

 

Jaotis 2 — Kogusumma

56 727 000

56 727 000

52 136 637,99

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

 

Jaotis 3 — Kogusumma

1 588 000

1 588 000

1 386 242,60

 

KÕIK KOGUSUMMA

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

29 045 000

28 997 500

26 306 436,99

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 000 000

1 000 000

983 446,21

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

115 000

150 000

100 199,12

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

450 000

450 000

315 112,83

1 7

ESINDUSKULUD

25 000

9 500

9 678,49

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

900 000

928 000

853 186,32

 

Jaotis 1 — Kogusumma

31 535 000

31 535 000

28 568 059,96

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 183 000

2 911 000

2 886 459,14

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 778 000

2 979 072

2 182 944,96

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

169 000

104 000

62 450,29

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

350 000

335 000

191 816,62

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

250 000

228 000

223 638,18

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

330 000

530 100

159 938,71

 

Jaotis 2 — Kogusumma

7 060 000

7 087 172

5 707 247,90

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

 

Jaotis 3 — Kogusumma

19 720 000

19 692 828

19 247 572,73

 

KÕIK KOGUSUMMA

58 315 000

58 315 000

53 522 880,59

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

5

4

3

AD 13

4

3

2

AD 12

7

6

5

AD 11

12

10

9

AD 10

20

18

15

AD 9

26

27

26

AD 8

18

18

22

AD 7

18

16

12

AD 6

18

22

24

AD 5

4

10

17

AD kokku

133

135

136

AST 11

2

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

1

AST 8

5

4

3

AST 7

9

7

6

AST 6

14

13

11

AST 5

19

20

20

AST 4

8

11

15

AST 3

2

2

2

AST 2

0

2

3

AST 1

0

1

2

AST kokku

61

63

64

Kokku

194

198

200

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

49

48

FG III

37

37

FG II

11

12

FG I

3

3

FG kokku

100

100

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

105

105


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/45


Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/08)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

180 000

200 000,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDE

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

0,—

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

2 575,11

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

474,53

 

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

474,53

 

KÕIK KOGUSUMMA

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBIILSUS

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

505 800

470 925

465 933,49

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

39 150

39 150

30 568,41

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

132 475

123 000

153 260,89

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3

TEGEVUSKULUD

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

ENNETUS JA TEADUSUURINGUD

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

 

Jaotis 3 — Kogusumma

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 5

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

24 670,28

4 6

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

VANEMAEALISTE TÖÖTAJATE TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI – EUROOPA NAABRUS- JA PARTNERLUSINSTRUMENT

p.m.

 

 

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

2 208 740

246 388,05

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste

2012

2013

2014

31.12.2012

Heaks kiidetud

31.10.2013

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

AD kokku

24

24

24

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

1

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

AST kokku

18

20

18

20

19

Kõik kokku

42

44

42

44

43

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

FG kokku

24

24

24

Riikide lähetatud eksperdid

Kokku

24

24

24


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/51


Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/09)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

 

Jaotis 1 — Kogusumma

11 812 000

12 460 000

12 634 982,50

2

TOETUSED

2 0

TOETUS EUROOPA LIIDULT

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

 

Jaotis 3 — Kogusumma

1 898 000

1 562 000

1 411 894,39

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

12 000

12 000

4 611,48

 

Jaotis 5 — Kogusumma

12 000

12 000

4 611,48

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

250 000

150 000

316 869,30

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM

200 000

200 000

196 783,—

 

Jaotis 9 — Kogusumma

450 000

350 000

513 652,30

 

KÕIK KOGUSUMMA

14 172 000

14 384 000

14 565 140,67

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 985 000

5 985 000

5 898 000

5 898 000

5 213 175,32

5 213 175,32

1 2

TÄIENDÕPE

100 000

100 000

110 000

110 000

87 403,95

87 403,95

1 3

LÄHETUSED

240 000

240 000

240 000

240 000

230 994,86

230 994,86

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

20 000

20 000

92 000

92 000

7 331,24

7 331,24

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

15 000

15 000

17 000

17 000

11 740,09

11 740,09

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

6 388,64

6 388,64

 

Jaotis 1 — Kogusumma

6 370 000

6 370 000

6 367 000

6 367 000

5 557 034,10

5 557 034,10

2

HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

400 000

400 000

300 000

300 000

200 340,70

200 340,70

2 1

ANDMETÖÖTLUS

350 000

350 000

350 000

350 000

314 603,40

314 603,40

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

70 000

70 000

70 000

70 000

27 299,74

27 299,74

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

87 857,78

87 857,78

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

84 167,32

84 167,32

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

330 000

330 000

330 000

330 000

196 330,94

196 330,94

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

150 000

150 000

150 000

150 000

75 575,59

75 575,59

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 500 000

1 500 000

1 400 000

1 400 000

986 175,47

986 175,47

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD

6 350 000

5 400 000

7 500 000

5 700 000

6 146 034,14

4 667 301,89

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

312 000

312 000

332 000

327 000

272 160,—

267 600,—

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

150 000

150 000

150 000

150 000

92 009,36

61 211,92

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

400 000

150 000

400 000

150 000

218 616,—

85 231,—

3 6

NÕUSTAJAD

90 000

90 000

90 000

90 000

20 641,32

36 195,42

3 7

MITME ABISAAJA PROGRAMM

200 000

200 000

200 000

200 000

81 579,64

80 602,09

 

Jaotis 3 — Kogusumma

7 502 000

6 302 000

8 672 000

6 617 000

6 831 040,46

5 198 142,32

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

0,—

0,—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

0,—

0,—

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

0,—

0,—

10 3

LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE

0,—

0,—

 

Jaotis 10 — Kogusumma

0,—

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

15 372 000

14 172 000

16 439 000

14 384 000

13 374 250,03

11 741 351,89

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2013

2014

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

1

2

AD 11

1

1

AD 10

AD 9

2 (1)

2

3

AD 8

1

2

AD 7

2

AD 6

1

AD 5

Kokku

5 (2)

7

4

8

AST 11

AST 10

1

2

AST 9

5 (3)

5

4

5

AST 8

1

2

1

AST 7

2

1

AST 6

4

1

4

AST 5

1

6

6

AST 4

4

4

AST 3

2

6

AST 2

4

AST 1

Kokku

8

28

7

28

Kõik kokku

13  (4)

35

11

36


(1)  Sertifitseerimise korral.

(2)  Sertifitseerimise korral.

(3)  Sertifitseerimise korral.

(4)  Sertifitseerimise korral.


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/57


Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/10)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

39 757 500

43 526 700

41 318 887,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

3 138 400

2 764 700

3 400 494,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

363 250

443 250

475 922,—

 

Jaotis 4 — Kogusumma

363 250

443 250

475 922,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

5 043 650

5 456 917

2 973 349,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

0,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

48 302 800

52 191 567

48 168 652,—

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

24 762 300

23 782 200

22 411 687,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

107 400

117 000

105 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

279 500

428 600

435 468,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

92 000

147 000

142 900,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 500,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

25 243 200

24 476 800

23 097 555,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 549 100

2 627 900

1 815 245,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 600 000

3 490 100

2 217 235,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

110 500

223 900

61 217,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

250 400

301 600

184 344,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

231 800

290 300

199 638,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

30 000

10 000

5 625,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

140 800

108 000

94 495,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

25 000

25 000

0,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

5 937 600

7 076 800

4 577 799,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

14 703 000

14 801 000

13 932 944,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

705 000

635 000

625 989,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

937 000

0,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

16 345 000

15 436 000

14 558 933,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

777 000

5 204 067

0,—

 

Jaotis 10 — Kogusumma

777 000

5 204 067

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

48 302 800

52 193 667

42 234 287,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

1

AD 13

AD 12

10

8

5

4

3

3

AD 11

9

9

10

8

9

8

AD 10

8

10

8

6

5

6

AD 9

3

2

2

11

10

6

AD 8

8

4

4

7

8

8

AD 7

2

7

8

24

23

20

AD 6

4

4

1

19

17

11

AD 5

0

3

12

17

27

Kokku AD

45

45

42

92

93

90

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

AST 8

4

5

5

AST 7

2

2

1

3

3

3

AST 6

2

2

3

2

2

2

AST 5

2

2

1

12

9

4

AST 4

3

3

4

14

12

11

AST 3

2

3

13

18

21

AST 2

7

6

4

AST 1

1

4

Kokku AST

14

16

17

52

52

50

Kokku

59

61

59

144

145

140


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/61


Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/11)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

271 340

270 887,14

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

271 340

270 887,14

 

KÕIK KOGUSUMMA

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

45 000

52 000

79 306,79

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

270 000

400 000

467 722,32

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

368 000

363 000

351 278,05

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

592 000

420 000

381 566,17

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

3 000

5 000

4 028,39

1 9

JAOTIS 1 RESERV

p.m.

37 000

0,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

ANDMETÖÖTLUS

819 000

811 000

768 665,07

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

42 000

37 000

9 220,43

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

74 000

98 000

100 109,51

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

157 000

153 000

105 754,25

2 5

KOHTUMISTE KULUD

26 000

26 000

16 828,83

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

30 000

18 000

0,—

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3

TEGEVUSKULUD

3 2

VABADUSED

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

VÕRDSUS

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

ÕIGUS

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

475 000

462 340

529 513,96

3 9

JAOTISE 3 RESERV

105 000

494 510

0,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

 

KÕIK KOGUSUMMA

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

3

3

3

AD 12

9

11

11

AD 11

AD 10

15

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

5

5

5

AD 6

3

3

AD 5

A* kokku

48

50

47

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

8

9

9

AST 6

4

4

4

AST 5

1

1

1

AST 4

AST 3

9

9

9

AST 2

AST 1

1

1

1

AST* kokku

27

28

28

Kokku

75

78

75

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Kokku

29

29

Riikide lähetatud eksperdid

9

9

Kokku

38

38


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/67


Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude aruanne

(2014/C 90/12)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

TEADUSSTRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

VÄLISSUHTED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

SUHTEKORRALDUS

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORISONTAALTOIMINGUD

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2014

2013

2012

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

2

 

1

 

 

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

 

11

 

11

 

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

 

49

 

47

 

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

 

14

 

17

 

21

AD kokku

5

232

5

226

5

220

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

3

 

2

 

1

AST 7

 

4

 

5

 

5

AST 6

 

8

 

7

 

5

AST 5

 

27

 

25

 

22

AST 4

 

31

 

34

 

38

AST 3

 

25

 

25

 

24

AST 2

 

9

 

20

 

24

AST 1

 

 

 

2

 

11

AST kokku

 

107

 

120

 

130

Kokku

5

339

5

346

5

350

Kõik kokku

344

351

355

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

FG kokku

110

110

Riikide lähetatud eksperdid

20

20

Kokku

130

130


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/73


Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/13)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

52 110 475,—

52 369 145,—

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

TEGEVUSTULU

300 000,—

300 000,—

3 007 286,33

3 007 286,33

1 917 554,93

1 917 554,93

 

Jaotis 2 — Kogusumma

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

56 530 604,93

58 899 713,93

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

19 747 000,—

19 747 000,—

19 629 070,—

19 629 070,—

17 926 342,99

17 935 920,21

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

275 000,—

275 000,—

279 000,—

279 000,—

356 571,74

344 507,83

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

70 000,—

70 000,—

127 413,74

127 413,74

80 803,69

69 777,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

300 000,—

300 000,—

330 000,—

330 000,—

326 024,53

384 710,14

1 6

SOTSIAALMEETMED

445 000,—

445 000,—

425 000,—

425 000,—

822 200,—

788 879,13

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

20 000,—

20 000,—

40 000,—

40 000,—

22 106,84

10 087,07

 

Jaotis 1 — Kogusumma

20 857 000,—

20 857 000,—

20 830 483,74

20 830 483,74

19 534 049,79

19 533 881,38

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 277 000,—

3 277 000,—

3 334 422,26

3 334 422,26

3 294 185,65

3 222 801,19

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

299 000,—

299 000,—

424 000,—

424 000,—

616 929,06

531 997,62

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

68 000,—

68 000,—

88 000,—

88 000,—

79 902,37

68 736,32

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

132 500,—

132 500,—

171 357,38

171 357,38

94 974,68

110 431,14

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

245 000,—

245 000,—

230 000,—

230 000,—

213 306,60

142 214,60

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

110 000,—

110 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

110 976,96

 

Jaotis 2 — Kogusumma

4 131 500,—

4 131 500,—

4 367 779,64

4 367 779,64

4 419 298,36

4 187 157,83

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SATELLIIDIPÕHINE AUTOMAATNE IDENTIFITSEERIMISSÜSTEEM (AIS) JA MERESEIRE

230 000,—

205 000,—

892 817,97

1 142 817,97

309 301,—

85 468,—

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

3 498 425,—

3 315 795,—

4 741 449,84

4 500 593,84

4 255 669,22

5 350 895,57

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

67 517,59

69 801,02

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

495 000,—

472 500,—

1 705 666,98

1 763 666,98

673 650,86

614 174,53

3 4

TÕLKIMISKULUD

150 000,—

150 000,—

200 000,—

200 000,—

80 960,25

145 771,—

3 5

UURINGUD

337 550,—

335 050,—

367 292,—

336 265,—

204 661,25

238 742,—

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

650 000,—

655 000,—

789 308,43

799 308,43

716 523,50

618 965,34

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

700 000,—

700 000,—

790 000,—

790 000,—

705 585,95

665 110,87

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

19 675 000,—

19 926 063,—

23 623 763,27

19 256 254,27

19 964 491,69

19 044 466,58

3 9

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 606 000,—

1 841 237,—

2 019 220,46

2 557 224,46

1 909 181,99

2 414 814,95

 

Jaotis 3 — Kogusumma

27 421 975,—

27 680 645,—

35 209 518,95

31 426 130,95

28 887 543,30

29 248 209,86

 

KÕIK KOGUSUMMA

52 410 475,—

52 669 145,—

60 407 782,33

56 624 394,33

52 840 891,45

52 969 249,07

Ametikohtade loetelu

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2014

2013

2012

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

28

25

25

AD 8

1

24

1

23

1

23

AD 7

24

24

24

AD 6

20

19

19

AD 5

4

9

9

Kategooria AD kokku

4

142

4

142

4

142

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

1

AST 8

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

5

3

3

AST 5

17

15

11

AST 4

19

20

20

AST 3

17

19

19

AST 2

3

7

9

AST 1

2

Kategooria AST kokku

64

67

67

Kõik kokku

4

206

4

209

4

209

Töötajaid kokku

210

213

213


28.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 90/79


Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/14)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2014. eelarveaasta

2013. eelarveaasta

2012. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

88 333 000

83 770 000

74 176 508,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

34 174 000

34 862 000

34 862 010,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

1 749 000

1 718 000

1 860 009,—

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

 

Jaotis 4 — Kogusumma

5 325 000

5 797 000

2 923 629,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

950 000

900 000

937 409,—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

950 000

900 000

937 409,—

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

100 000

p.m.

64 104,—

 

Jaotis 6 — Kogusumma

100 000

p.m.

64 104,—

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

18 428 000

24 197 273

0,—

 

Jaotis 7 — Kogusumma

18 428 000

24 197 273

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

149 059 000

151 244 273

114 823 669,—

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2014

Assigneeringud 2013

Täitumine 2012

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

73 936 000

65 473 000

59 231 984,—