20.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 122/14


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 122/05)

Stöd nr

XR 18/08

Medlemsstat

Irland

Region

Border, Midland and Western

South-East

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får stöd för särskilda ändamål som komplement

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Rättslig grund

National Tourism Development Authority Act 2003

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Beräknade utgifter per år

20 miljoner EUR

Högsta tillåtna stödnivå

30 %

Överensstämmer med artikel 4 i förordningen

Datum för genomförande

1.1.2008

Varaktighet

31.1.2013

Ekonomisk sektor

Stöd begränsat till vissa sektorer

NACE 92

Den beviljande myndighetens namn och adress

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

Adressen till den webbplats där stödordningen är offentliggjord

http://www.failteireland.ie/NDP

Övriga upplysningar


Stöd nr

XR 43/08

Medlemsstat

Italien

Region

87(3)(a); 87(3)(c)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får stöd för särskilda ändamål som komplement

Contratti di programma

Rättslig grund

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Beräknade utgifter per år

500 miljoner EUR

Högsta tillåtna stödnivå

30 %

Överensstämmer med artikel 4 i förordningen

Datum för genomförande

15.3.2008

Varaktighet

31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till regionalt investeringsstöd

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

Adressen till den webbplats där stödordningen är offentliggjord

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Övriga upplysningar