20.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 122/14


Informācija, ko sniedz dalībvalstis par valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1628/2006 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts reģionālajam ieguldījumu atbalstam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 122/05)

Atbalsta Nr.

XR 18/08

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

Border, Midland and Western

South-East

Atbalsta shēmas nosaukums vai tā uzņēmuma nosaukums, kas papildus saņēmis ad hoc atbalstu

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Juridiskais pamats

National Tourism Development Authority Act 2003

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Plānotie gada izdevumi

EUR 20 milj

Atbalsta maksimālā intensitāte

30 %

Saskaņā ar regulas 4. pantu

Īstenošanas datums

1.1.2008.

Atbalsta ilgums

31.1.2013.

Tautsaimniecības nozares

Attiecina uz noteiktām nozarēm

NACE 92

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

Atbalsta shēmas publikācijas tīmekļa vieta

http://www.failteireland.ie/NDP

Papildu informācija


Atbalsta Nr.

XR 43/08

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

87(3)(a); 87(3)(c)

Atbalsta shēmas nosaukums vai tā uzņēmuma nosaukums, kas papildus saņēmis ad hoc atbalstu

Contratti di programma

Juridiskais pamats

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Plānotie gada izdevumi

EUR 500 milj

Atbalsta maksimālā intensitāte

30 %

Saskaņā ar regulas 4. pantu

Īstenošanas datums

15.3.2008.

Atbalsta ilgums

31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās var piešķirt reģionālo atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

Atbalsta shēmas publikācijas tīmekļa vieta

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Papildu informācija