20.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 122/14


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen komission asetuksen (EY) N:o 1628/2006 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 122/05)

Tuen numero

XR 18/08

Jäsenvaltio

Irlanti

Alue

Border, Midland and Western

South-East

Tukiohjelman nimike tai tapauskohtaista lisätukea saavan yrityksen nimi

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Oikeusperusta

National Tourism Development Authority Act 2003

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Suunnitellut vuosikustannukset

20 milj. EUR

Tuen enimmäisintensiteetti

30 %

Yhdenmukaista asetuksen 4 artiklan kanssa

Tuen intensiteetti

1.1.2008

Täytäntöönpanopäivä

31.1.2013

Toimiala

Rajattu tiettyihin aloihin

NACE 92

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Failte Ireland — National Tourism Development Authority

Amiens St

Dublin 1

Ireland

Internet-osoite, jossa tukiohjelma on julkaistu

http://www.failteireland.ie/NDP

Muita tietoja


Tuen numero

XR 43/08

Jäsenvaltio

Italia

Alue

87(3)(a); 87(3)(c)

Tukiohjelman nimike tai tapauskohtaista lisätukea saavan yrityksen nimi

Contratti di programma

Oikeusperusta

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3

Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Suunnitellut vuosikustannukset

500 milj. EUR

Tuen enimmäisintensiteetti

30 %

Yhdenmukaista asetuksen 4 artiklan kanssa

Tuen intensiteetti

15.3.2008

Täytäntöönpanopäivä

31.12.2013

Toimiala

Kaikki alueelliseen investointitukeen oikeutetut alat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministero dello Sviluppo economico

via Molise, 2

I-00187 Roma

Internet-osoite, jossa tukiohjelma on julkaistu

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Muita tietoja