ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 129E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 27. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

PADOME

2008/C 129E/01

2008. gada 18. aprīļa Kopējā nostāja (EK) Nr. 14/2008, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 251. pantā noteikto procedūru nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (1)

1


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV