20.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 174/12


Žaloba skupiny DB Schenker z 8. apríla 2013 proti Dozornému úradu EZVO

(Vec E-5/13)

2013/C 174/08

Spoločnosti Schenker North AB, Schenker Privpak AB a Schenker Privpak AS (spoločne označované „DB Schenker“), ktoré zastupuje advokát Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Nórsko, podali 8. apríla 2013 na Súd EZVO žalobu proti Dozornému úradu EZVO.

Žalobcovia žiadajú Súd EZVO, aby:

1.

zrušil rozhodnutie Dozorného úradu EZVO (ďalej len „dozorný úrad“) z 25. januára 2013 vo veci dozorného úradu č. 73075 (DB Schenker), pretože odopiera úplný alebo čiastočný prístup podľa článku 3 písm. a) pravidiel prístupu verejnosti k dokumentom 2012 (ďalej len „RAD 2012“) a podľa článku 4 ods. 4 a ods. 6 týchto pravidiel k dokumentom patriacim k spisom, ktoré viedli k rozhodnutiu dozorného úradu č. 321/10/COL (Norway Post – vernostný systém/systém zliav) a odopierajú udelenie prístupu k úplnej verzii rozhodnutia dozorného úradu č. 321/10/COL,

2.

zrušil rozhodnutie dozorného úradu z 18. februára 2013 vo veci dozorného úradu č. 73075 (DB Schenker), pretože odopiera úplný alebo čiastočný prístup podľa článku 4 ods. 4 a 6 RAD 2012 k dokumentom patriacim do spisov, ktoré viedli k rozhodnutiu dozorného úradu č. 321/10/COL (Norway Post – vernostný systém/systém zliav),

3.

nariadil dozornému úradu a ďalším účastníkom úhradu súdnych trov.

Právna a skutková podstata veci a právne odôvodnenie:

Žalobcami sú spoločnosti Schenker North AB, Schenker Privpak AB a Schenker Privpak AS, ktoré spoločne tvoria skupinu DB Schenker. Predmetom činnosti tejto skupiny je medzinárodná špedičná preprava a logistika. Spoločnosť Schenker North AB spolu s dcérskymi spoločnosťami Schenker Privpak AS a Schenker Privpak AB vykonávajú podnikateľské aktivity v Nórsku, Švédsku a Dánsku.

Dňa 14. januára 2013 žalobcovia predložili dozornému úradu opakovanú žiadosť ohľadom prístupu k dokumentom v spise, ktorý viedol k rozhodnutiu dozorného úradu č. 321/10/COL (Norway Post – vernostný systém/systém zliav) dňa 14. júla 2010. Dňa 25. januára 2013 a 18. februára 2013 dozorný úrad rozhodol o žiadosti o prístup podľa svojich nových pravidiel o prístupe verejnosti k dokumentom (RAD 2012) prijatých rozhodnutím dozorného úradu č. 300/12/COL dňa 5. septembra 2012. Žalobcovia žiadajú zrušenie príslušných rozhodnutí podľa článku 36 Dohody o dozore a súde, pretože odopierajú úplný alebo čiastočný prístup k požadovaným dokumentom.

Žalobcovia tvrdia, že Dozorný úrad EZVO:

porušil právo verejnosti na prístup k dokumentom podľa článku 2 ods. 1 RAD 2012 a povinnosť odôvodnenia, pozri článok 16 Dohody o dozore a súde, pokiaľ ide o dokumenty zamietnuté podľa článku 3 písm. a) RAD 2012,

porušil právo verejnosti na prístup k dokumentom podľa článku 2 ods. 1 RAD 2012, pokiaľ ide o dokumenty, ku ktorým bol zamietnutý úplný alebo čiastočný prístup podľa článku 4 ods. 6 RAD 2012, a

porušil právo verejnosti na prístup k dokumentom podľa článku 2 ods. 1 RAD 2012 a povinnosť odôvodnenia, pozri článok 16 Dohody o dozore a súde, pokiaľ ide o dokumenty, ku ktorým bol zamietnutý úplný alebo čiastočný prístup podľa článku 4 ods. 4 RAD 2012.