25.3.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 76/1


NOTULEN

(2004/C 76 E/01)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Pat COX

Voorzitter

1.   Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.

2.   Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter gedenkt de slachtoffers van de aanslagen van afgelopen zomer in Mumbai, Jeruzalem en Najaf en herinnert met name aan de aanslag van 19 augustus op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Bagdad, waarbij onder meer VN-vertegenwoordiger Sergio Vieira de Mello is omgekomen.

Hij verklaart dat hij onmiddellijk na die aanslag een brief heeft gestuurd aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties waarin hij namens het Parlement zijn medeleven heeft betuigd met de nabestaanden van de slachtoffers.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

3.   Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Erratum: In punt 41 van de notulen („Samenstelling van het Parlement”) dient „artikel 8, lid 4” te worden gelezen als „artikel 8, lid 3” . De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

4.   Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Luciano Caveri tot lid van de Regionale Raad van Val d'Aosta.

Aangezien deze functie niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement constateert het Parlement, overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement, dat zijn mandaat eindigt en dat de zetel vacant is met ingang van 8 juli 2003.

Laura González Álvarez heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis heeft gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 8 juli 2003.

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement en artikel 12, lid 2, tweede alinea van de van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, constateert het Parlement dat de zetel vacant is.

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Maria Luisa Bergaz Conesa tot lid van het Parlement, in plaats van Laura González Álvarez, met ingang van 24 juli 2003, en van Juan Manuel Ferrández Lezaun, in plaats van Carlos Bautista Ojeda, met ingang van 10 juli 2003.

De Voorzitter verwijst naar het bepaalde in artikel 7, lid 5, van het Reglement.

5.   Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de ELDR-, de Verts/ALE- en de GUE/NGL-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie AGRI: Juan Manuel Ferrández Lezaun;

Commissie ENVI en Commissie PETI: Maria Luisa Bergaz Conesa;

Commissie RETT: Paolo Costa;

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb: Juan Manuel Ferrández Lezaun;

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika en Mexico: Maria Luisa Bergaz Conesa.

Antoni Macierewicz is benoemd tot waarnemer bij de Commissie DEVE.

6.   Samenstelling fracties

John Attard Montalto is met ingang van 10 juli 2003 als waarnemer aangesloten bij de PSE-Fractie.

7.   Verdediging van de immuniteit

De advocaat van Umberto Bossi, voormalig lid van het Parlement, heeft de Voorzitter een schrijven doen toekomen waarin het Europees Parlement wordt verzocht om optreden bij de bevoegde Italiaanse autoriteiten ter verdediging van zijn parlementaire immuniteit in bij de rechtbank van Brescia lopende gerechtelijke procedure.

Dit verzoek wordt overeenkomstig artikel 6, lid 3 van het Reglement verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

8.   Toepassing van het Reglement

De Voorzitter deelt mede, overeenkomstig artikel 180, lid 3 van het Reglement, dat de Commissie AFCO, waarnaar de kwestie van de toepassing van artikel 6, lid 3 was verwezen, de volgende interpretatie van deze bepaling heeft gegeven:

„Het lid of voormalig lid kan worden vertegenwoordigd door een ander lid. Het verzoek kan niet door een ander lid worden gedaan zonder toestemming van het betrokken lid.”

Deze interpretatie zal worden geacht te zijn aangenomen indien vóór de goedkeuring van de notulen van deze vergadering geen bezwaar wordt gemaakt.

9.   Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2004, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië inzake de visserij voor de kust van Kaapverdië;

Protocol tot vaststelling van de voor de periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2004 geldende vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië inzake de visserij voor de kust van Kaapverdië.

10.   Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1)

Raad en Commissie:

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke „business-to-consumer”-handelspraktijken op de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG (richtlijn oneerlijke handelspraktijken) (COM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD))

verwezen naar

ten principale

JURI

 

advies

ENVI

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Voorstel tot kredietoverschrijving nr. 16/2003 van het ene hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III — Commissie — Deel B — van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (SEC(2003) 765 — C5-0303/2003 — 2003/2136(GBD))

verwezen naar

ten principale

BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving nr. 17/2003 van het ene hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III — Commissie — Deel B — van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (SEC(2003) 764 — C5-0304/2003 — 2003/2137(GBD))

verwezen naar

ten principale

BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving nr. 18/2003 van het ene hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III — Commissie — Deel B — van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (SEC(2003) 784 — C5-0305/2003 — 2003/2138(GBD))

verwezen naar

ten principale

BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving nr. 19/2003 van het ene hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III — Commissie — Deel B — van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (SEC(2003) 786 — C5-0306/2003 — 2003/2139(GBD))

verwezen naar

ten principale

BUDG

Voorstel tot kredietoverschrijving nr. 20/2003 van het ene hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III — Commissie — Deel B — van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (SEC(2003) 787 — C5-0307/2003 — 2003/2140(GBD))

verwezen naar

ten principale

BUDG

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (gecodificeerde versie) (COM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS))

verwezen naar

ten principale

JURI

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) (COM(2003) 402 — C5-0309/2003 — 2003/0148(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

BUDG

rechtsgrondslag

Art. 175 lid 1 EGV

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabele levering van pan-Europese e-overheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers (IDABC) (COM(2003) 406 — C5-0310/2003 — 2003/0147(COD))

verwezen naar

ten principale

ITRE

 

advies

BUDG, LIBE

rechtsgrondslag

Art. 156 EGV

Gewijzigd voorstel voor verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken rookaroma's (COM(2003) 407 — C5-0311/2003 — 2002/0163(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD))

verwezen naar

ten principale

CONT

 

advies

BUDG, ECON

rechtsgrondslag

Art. 280 lid 4 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: Programma „Intelligente energie voor Europa” (2003-2006) (COM(2003) 388 — C5-0313/2003 — 2002/0082(COD))

verwezen naar

ten principale

ITRE

 

advies

BUDG

rechtsgrondslag

Art. 175 lid 1 EGV

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van herstelmaatregelen voor het noordelijke heekbestand (COM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS))

verwezen naar

ten principale

PECH

rechtsgrondslag

Art. 37 EGV

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (COM(2003) 331 — C5-0315/2003 — 2003/0118(CNS))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

ITRE

rechtsgrondslag

Art 95 lid 1 EGV, Art. 175 lid 1 EGV, Art. 300 lid 2-3 al. 1 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad Betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (COM(2003) 432 — C5-0316/2003 — 2001/0117(COD))

verwezen naar

ten principale

ECON

 

advies

JURI

rechtsgrondslag

Art. 44 EGV, Art. 95 EGV

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende de instelling van een comité voor sociale bescherming (COM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS))

verwezen naar

ten principale

EMPL

 

advies

BUDG, FEMM

rechtsgrondslag

Art. 144 EGV

Voorstel voor een een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (COM(2003) 332 — C5-0318/2003 — 2003/0117(CNS))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

ITRE

rechtsgrondslag

Art. 95 lid 1 EGV, Art. 175 lid 1 EGV, Art. 300 lid 2-3 al. 1 EGV

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot verlenging en wijziging van Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad betreffende gedecentraliseerde samenwerking (COM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD))

verwezen naar

ten principale

DEVE

 

advies

BUDG

rechtsgrondslag

Art. 179 lid 1 EGV

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ((Herschikte versie) (COM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD))

verwezen naar

ten principale

JURI

 

advies

ITRE, RETT

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van actief Europees burgerschap (civic participation) (COM(2003) 276 — C5-0321/2003 — 2003/0116(CNS))

verwezen naar

ten principale

LIBE

 

advies

BUDG, CONT, EMPL, CULT, AFCO

rechtsgrondslag

Art. 308 EGV

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad over kankerscreening (COM(2003) 230 — C5-0322/2003 — 2003/0093(CNS))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

ITRE, FEMM

rechtsgrondslag

Art. 152 lid 4 EGV

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het solidariteitsfonds van de EU overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het solidariteitsfonds van de Europese Unie ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (COM(2003) 431 — C5-0323/2003 — 2003/0166(ACI))

verwezen naar

ten principale

BUDG

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2596/97 tot verlenging van de in artikel 149, lid 1, van de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden bedoelde periode (COM(2003) 372 — C5-0324/2003 — 2003/0144(CNS))

verwezen naar

ten principale

AGRI

rechtsgrondslag

Art. 149 lid 2

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2000 van de Raad van 22 mei 2000 betreffende de ondersteuning van de Tijdelijke Missie van de Verenigde Naties voor Kosovo (MINUK) en het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië en Herzegovina (OHR) (COM(2003) 389 — C5-0325/2003 — 2003/0143(CNS))

verwezen naar

ten principale

AFET

 

advies

BUDG

rechtsgrondslag

Art. 181 lid 2 EGV

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Besluit 2000/597/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen (COM(2003) 366 — C5-0326/2003 — 2003/0131(CNS))

verwezen naar

ten principale

BUDG

 

advies

CONT

rechtsgrondslag

Art. 279 lid 2 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bestrijding van salmonella en andere door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (COM(2003) 434 — C5-0327/2003 — 2001/0177(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

rechtsgrondslag

Art. 152 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (COM(2003) 447 — C5-0328/2003 — 2002/0073(COD))

verwezen naar

ten principale

AGRI

 

advies

ENVI

rechtsgrondslag

Art. 37 EGV, Art. 15 2 EGV

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (COM(2003) 424 — C5-0329/2003 — 2003/0165(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

JURI

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (COM(2003) 459 — C5-0330/2003 — 2001/0173(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

JURI, AGRI

rechtsgrondslag

Art. 37 EGV, Art. 95 EGV, Art. 152 EGV

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht (COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

rechtsgrondslag

Art. 175 lid 1 EGV

Aanbeveling van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (10893/2003 — C5-0332/2003 — 2003/0819(CNS))

verwezen naar

ten principale

ECON

rechtsgrondslag

Art. 112 lid 2 EGV, Art. 122 lid 4 EGV

Advies van de Raad over het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 14/2003 van het ene hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III — Commissie — Deel B — van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (C5-333/2003 — C5-0333/2003 — 2003/2118(GBD))

verwezen naar

ten principale

BUDG

Advies van de Raad over het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 15/2003 van het hoofdstuk naar het hoofdstuk binnen afdeling VII — Comité van de regio's — van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (C5-334/2003 — C5-0334/2003 — 2003/2119(GBD))

verwezen naar

ten principale

BUDG

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming („de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentbescherming”) (COM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD))

verwezen naar

ten principale

JURI

 

advies

ENVI

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasuitstootrechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (COM(2003) 463 — C5-0336/2003 — 2001/0245(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

ECON, JURI, ITRE

rechtsgrondslag

Art. 175 lid 2 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG (COM(2003) 461 — C5-0337/2003 — 2001/0180(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

ITRE, AGRI

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Ontwerp van van gewijzigde begroting nr. 4 voor het begrotingsjaar 2003 — Afdeling III — Commissie (10620/2003 — C5-0339/2003 — 2003/2113(BUD))

verwezen naar

ten principale

BUDG

 

advies

betrokken commissies

rechtsgrondslag

Art. 272 EGV, Art. 177 EURATOM

Ontwerp-verslag over het ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en houdende advies van het Europees Parlement inzake de bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) (CONV850/2003 — C5-0340/2003 — 2003/0902(CNS))

verwezen naar

ten principale

AFCO

 

advies

AFET, BUDG, CONT, LIBE, ECON, JURI, ITRE, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, RETT, CULT, DEVE, FEMM, PETI

rechtsgrondslag

Art. 48 lid 2 EGV

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van bepaalde richtlijnen inzake levensmiddelenhygiëne en tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG en 91/67/EEG (COM(2003) 455 — C5-0341/2003 — 2000/0182(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

ITRE, AGRI, PECH

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV, Art. 152 EGV

Advies van de Raad over het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 18/2003 van het ene hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III — Commissie — Deel B — van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (C5-342/2003 — C5-0342/2003 — 2003/2138(GBD))

verwezen naar

ten principale

BUDG

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt (COM(2003) 416 — C5-0343/2003 — 2002/0185(COD))

verwezen naar

ten principale

ITRE

 

advies

ENVI

rechtsgrondslag

Art. 175 lid 1 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit (COM(2003) 420 — C5-0344/2003 — 2001/0078(COD))

verwezen naar

ten principale

ITRE

 

advies

ECON, JURI

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (COM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD))

verwezen naar

ten principale

JURI

 

advies

BUDG, CONT, LIBE, ITRE

rechtsgrondslag

Art. 26 EGV, Art. 95 EGV, Art. 133 EGV, Art. 135 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG (COM(2003) 428 — C5-0346/2003 — 2001/0077A(COD))

verwezen naar

ten principale

ITRE

 

advies

ECON, JURI, ENVI

rechtsgrondslag

Art. 47 lid 2 EGV, Art. 55 EGV, Art. 95 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/92/EG en Richtlijn 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en aardgas (COM(2003) 429 — C5-0347/2003 — 2001/0077(COD))

verwezen naar

ten principale

ITRE

 

advies

ECON, JURI, ENVI

rechtsgrondslag

Art. 47 lid2 EGV, Art. 55 EGV, Art. 95 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/13/EG met betrekking tot de vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen (COM(2003) 466 — C5-0348/2003 — 2001/0199(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

AGRI

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 2002/834/EG tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie: „Integratie en versterking van de Europese onderzoekruimte” (2002-2006) (COM(2003) 390 — C5-0349/2003 — 2003/0151(CNS))

verwezen naar

ten principale

ITRE

 

advies

JURI, ENVI

rechtsgrondslag

Art. 166 lid 4 EGV

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma voor organen die het wederzijds begrip in de betrekkingen tussen de Europese Unie en bepaalde regio's van de niet-geïndustrialiseerde wereld bevorderen (COM(2003) 280 — C5-0350/2003 — 2003/0110(CNS))

verwezen naar

ten principale

AFET

 

advies

BUDG, CONT, ITRE, DEVE

rechtsgrondslag

Art. 308 EGV

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD))

verwezen naar

ten principale

RETT

 

advies

ECON, ENVI

rechtsgrondslag

Art. 71 lid 1 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (COM(2003) 460 — C5-0352/2003 — 2001/0257(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

rechtsgrondslag

Art. 175 EGV

Gewijzigd voorstel voor verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en vliegtuigexploitanten (COM(2003) 454 — C5-0353/2003 — 2002/0234(COD))

verwezen naar

ten principale

RETT

 

advies

JURI

rechtsgrondslag

Art. 80 lid 2 EGV

Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de sluiting van de visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique (COM(2003) 419 — C5-0354/2003 — 2003/0154(CNS))

verwezen naar

ten principale

PECH

 

advies

BUDG, DEVE

rechtsgrondslag

Art. 37 EGV, Art. 300 lid 2-3 al. 1 EGV

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van Kyoto (COM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

ITRE

rechtsgrondslag

Art. 175 lid 1 EGV

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974 (COM(2003) 375 — C5-0356/2003 — 2003/0132(AVC))

verwezen naar

ten principale

JURI

 

advies

RETT

rechtsgrondslag

Art. 65 EGV, Art. 300 EGV

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2561/2001 van de Raad ter bevordering van de omschakeling van vaartuigen en vissers die tot in 1999 afhankelijk waren van de visserijovereenkomst met Marokko (COM(2003) 437 — C5-0357/2003 — 2003/0157(CNS))

verwezen naar

ten principale

PECH

 

advies

BUDG

rechtsgrondslag

Art. 36 EGV, Art. 37 EGV

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98 (COM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS))

verwezen naar

ten principale

PECH

 

advies

ENVI

rechtsgrondslag

Article 37 EC

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat de verlaagde BTW-tarieven betreft (COM(2003) 397 — C5-0359/2003 — 2003/0169(CNS))

verwezen naar

ten principale

ECON

 

advies

ITRE, EMPL

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een transparant stelsel van geharmoniseerde voorschriften voor rijbeperkingen op voor internationaal vervoer op aangewezen wegen gebruikte zware vrachtauto's (COM(2003) 473 — C5-0360/2003 — 1998/0096(COD))

verwezen naar

ten principale

RETT

rechtsgrondslag

Art. 71 lid 1 EGV

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie van jaarlijkse communautaire staalstatistieken voor de referentiejaren 2003-2009 (COM(2003) 464 — C5-0361/2003 — 2002/0251(COD))

verwezen naar

ten principale

ITRE

rechtsgrondslag

Art. 285 lid 1 EGV

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG betreffende het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen (COM(2003) 476 — C5-0362/2003 — 2002/0259(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

ITRE, RETT

rechtsgrondslag

Art. 175 lid 1 EGV

Advies van de Raad over het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 17/2003 van het ene hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III — Commissie — Deel B — van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (C5-363/2003 — C5-0363/2003 — 2003/2137(GBD))

verwezen naar

ten principale

BUDG

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan (gecodificeerde versie) (COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD))

verwezen naar

ten principale

JURI

 

advies

ENVI

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overdracht van vracht- en passagiersschepen tussen registers binnen de Gemeenschap (COM(2003) 478 — C5-0366/2003 — 2003/0180(COD))

verwezen naar

ten principale

RETT

rechtsgrondslag

Art. 80 lid 2 EGV

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking (COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD))

verwezen naar

ten principale

FEMM

 

advies

BUDG, DEVE

rechtsgrondslag

Art. 179 lid 1 EGV

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (COM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD))

verwezen naar

ten principale

EMPL

 

advies

JURI

rechtsgrondslag

Art. 42 EGV, Art. 308 EGV

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad (COM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

JURI, ITRE

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/799/EEG van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en indirecte belastingen (COM(2003) 446 — C5-0370/2003 — 2003/0170(COD))

verwezen naar

ten principale

ECON

 

advies

JURI

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme (COM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD))

verwezen naar

ten principale

RETT

 

advies

BUDG, ENVI

rechtsgrondslag

Art. 80 lid 2 EGV

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (COM(2003) 490 — C5-0394/2003 — 2001/0241(COD))

verwezen naar

ten principale

RETT

 

advies

EMPL

rechtsgrondslag

Art. 71 EGV

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 96/22/EG van de Raad betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van beta-agonisten (COM(2003) 489 — C5-0395/2003 — 2000/0132(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

ITRE, AGRI

rechtsgrondslag

Art. 152 lid 4 EGV

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (COM(2003) 492 — C5-0397/2003 — 2003/0189(COD))

verwezen naar

ten principale

ENVI

 

advies

ITRE

rechtsgrondslag

Art. 95 EGV

2)

parlementaire commissies

2.1)

verslagen:

Verslag over het ontvankelijk verklaarde verzoekschrift met betrekking tot de Lloyd'spetities (verzoekschriften 1273/1997, 71/1999, 207/2000, 318/2000, 709/2000 en 127/2002) (2002/2208(INI)) — Commissie verzoekschriften. Rapporteur: de heer Perry (A5-0203/2003).

Verslag over het initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (14363/2002 — C5-0590/2002 — 2002/0824(CNS)) — Commissie juridische zaken en interne markt. Rapporteur: mevrouw Wallis (A5-0253/2003).

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Volksrepublie China anderzijds (6049/1/2003 — C5-0062/2003 — 2002/0048(CNS)) — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. Rapporteur: de heer Watts (A5-0254/2003).

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) (COM(1999) 152 — C5-0053/1999 — 1999/0085(COD)) — Commissie juridische zaken en interne markt. Rapporteur: de heer Gargani (A5-0255/2003).

Verslag over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een coherenter Europees verbintenissenrecht: een actieplan (COM(2003) 068 — C5-0210/2003 — 2003/2093(INI)) — Commissie juridische zaken en interne markt. Rapporteur: de heer Lehne (A5-0256/2003).

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen („de EG-concentratieverordening”) (COM(2002) 711 — C5-0005/2003 — 2002/0296(CNS)) — Economische en Monetaire Commissie. Rapporteur: de heer Della Vedova (A5-0257/2003).

Verslag over de toereikendheid van het eigen vermogen van banken (Bazel II) — (2001/2257(INI)) — Economische en Monetaire Commissie. Rapporteur: de heer Radwan (A5-0258/2003).

Verslag over het gezamenlijke verslag van de Commissie en de Raad inzake toereikende en betaalbare pensioenen (COM(2002) 737 — C5-0074/2003 — 2003/2040(INI)) — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: de heer Andersson J. (A5-0259/2003).

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap met het oog op aanpassing van de lijst van kenmerken van de enquête (COM(2003) 109 — C5-0105/2003 — 2003/0047(COD)) — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: de heer Bouwman (A5-0260/2003).

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2003 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar — 2003, afdeling III — Commissie (2003/2103(BUD)) — Begrotingscommissie. Rapporteur: de heer Färm (A5-0261/2003).

Verslag 1. over de wijziging van de rechtsgrondslag voor een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (6522/2003 — C5-0216/2003 — 2001/0133(COD)), 2. over de wijziging van de rechtgrondslag voor een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 77/799/EEG van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en de indirecte belastingen (6930/2003 — C5-0217/2003 — 2001/0134(COD) — Economische en Monetaire Commissie. Rapporteur: mevrouw Kauppi (A5-0262/2003).

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake onderhandelingen over en de tenuitvoerlegging van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen (COM(2003) 094 — C5-0065/2003 — 2003/0044(COD)) — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. Rapporteur: de heer Schmitt (A5-0263/2003).

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol 2000-2001 tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Revolutionair Volksrepubliek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee voor de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 (COM(2003) 107 — C5-0128/2003 — 2003/0049(CNS)) — Commissie visserij. Rapporteur: de heer Ojeda Sanz (A5-0264/2003).

Verslag over de mededeling van de Commissie inzake belasting van personenauto's in de Europese Unie (COM(2002) 431 — C5-0573/2002 — 2002/2260(INI)) — Economische en Monetaire Commissie. Rapporteur: mevrouw Honeyball (A5-0265/2003).

Tweede verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 1999/468/EG tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (COM(2002) 719 — C5-0002/2003 — 2002/0298(CNS)) — Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: de heer Corbett (A5-0266/2003).

Verslag over de mededeling van de Commissie „Tweede voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie”: regionale tendensen, discussie over toekomstige ontwikkelingen (COM(2003) 034 — C5-0205/2003 — 2003/2095(INI)) — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. Rapporteur: de heer Mastorakis (A5-0267/2003).

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de landbouwrekeningen in de Gemeenschap (COM(2003) 050 — C5-0020/2003 — 2003/0023(COD)) — Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: mevrouw Izquierdo Rojo (A5-0268/2003).

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Naar een wettelijk bindend instrument van de Verenigde Naties ter bevordering en bescherming van de rechten en de waardigheid van personen met een handicap (COM(2003) 016 — C5-0206/2003 — 2003/2100(INI)) — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: mevrouw Lynne (A5-0270/2003).

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake de Europese regionale en minder gebruikte talen — minderheidstalen in de EU — mede gelet op de uitbreiding en de culturele verscheidenheid — (2003/2057(INI)) — Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport. Rapporteur: de heer Ebner (A5-0271/2003).

Verslag over de rol van Europese bedrijfschappen bij de bepaling van communautair beleid — (2002/2264(INI)) — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Rapporteur: de heer H.P. Martin (A5-0272/2003).

Verslag over de mededeling van de Commissie over waterbeheer in ontwikkelingslanden: beleid en prioriteiten in de ontwikkelingssamenwerking van de EU (COM(2002) 132 — C5-0335/2002 — 2002/2179(COS)) — Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: de heer Lannoye (A5-0273/2003).

Verslag over de mensenrechten in de wereld in 2002 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie — (2002/2011(INI)) — Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid. Rapporteur: de heer van den Bos (A5-0274/2003).

Verslag over het initiatief van de Helleense Republiek betreffende de aanneming van het kaderbesluit van de Raad inzake de toepassing van het „ne bis in idem”-beginsel (7246/2003 — C5-0165/2003 — 2003/0811(CNS)) — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: de heer Turco (A5-0275/2003).

Verslag over cultuurindustrie — (2002/2127(INI)) — Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport. Rapporteur: mevrouw Zorba (A5-0276/2003).

Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Handel en ontwikkeling — Hulp aan ontwikkelingslanden om de voordelen van handel te benutten (COM(2002) 513 — C5-0624/2002 — 2002/2282(INI)) — Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: mevrouw Morgantini (A5-0277/2003).

Verslag over vergroting van de veiligheid op zee naar aanleiding van het vergaan van de olietanker „PRESTIGE” — (*) Nauwere samenwerking tussen commissies — artikel 162 bis (COM(2002) 681 — C5-0156/2003 — 2003/2066(INI)) — Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. Rapporteur: de heer Sterckx (A5-0278/2003).

Verslag over vrouwen in de nieuwe informatiemaatschappij — (2003/2047(INI)) — Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. Rapporteur: mevrouw Karamanou (A5-0279/2003).

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het communautair actieprogramma (2004-2008) ter voorkoming van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen (het DAPHNE II-programma) (COM(2003) 054 — C5-0060/2003 — 2003/0025(COD)) — Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. Rapporteur: mevrouw Gröner (A5-0280/2003).

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2002) — (2002/2013(INI)) — Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: de heer Sylla (A5-0281/2003).

Verslag over de mededeling van de Commissie „Vorderingen met de uitvoering van de bepalingen in de Joint Assessment Papers betreffende het werkgelegenheidsbeleid in de kandidaat-landen” (COM(2003) 037 — C5-0239/2003 — 2003/2105(INI)) — Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: de heer Ettl (A5-0282/2003).

2.2)

aanbevelingen voor de tweede lezing:

***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen (12733/2/2002 — C5-0224/2003 — 2001/0212(COD)) — Commissie juridische zaken en interne markt. Rapporteur: de heer Lechner (A5-0252/2003).

***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en van de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma (2003-2005) voor de monitoring van het e-Europa actieplan 2005, verspreiding van goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en informatiebeveiliging (MODINIS) (7948/1/2003 — C5-0252/2003 — 2002/0187(COD)) — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. Rapporteur: mevrouw Read (A5-0269/2003).

***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad inzake het hergebruik en de commerciële exploitatie van overheidsdocumenten (7946/1/2003 — C5-0251/2003 — 2002/0123(COD)) — Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. (COM(2002) 207 — C5-0251/2003 — 2002/0123(COD)). Rapporteur: de heer W.G. van Velzen (A5-0284/2003).

3)

van de leden

3.1)

mondelinge vragen (artikel 42 van het Reglement):

Bob van den Bos, Baroness Nicholson of Winterbourne, Baroness Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Bill Newton Dunn, Johan Van Hecke en Joan Vallvé, namens de ELDR-Fractie, Nuala Ahern, Matti Wuori, Danielle Auroi, Kathalijne Buitenweg, Alexander de Roo, Jan Dhaene, Raina Echerer, Jillian Evans, Monica Frassoni, Ian Hudghton, Jean Lambert, Alain Lipietz, Nelly Maes, Neil MacCormick, Heide Rühle en Inger Schörling, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, Pernille Frahm en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, Niall Andrews, Mary Banotti, Marco Cappato, Paulo Casaca, John Cushnahan, Proinsias De Rossa, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Glenys Kinnock, Torben Lund, Antonio Mussa, Ulla Sandbæk, Catherine Stihler, Joke Swiebel, Anders Wijkman en Jan Wiersma, aan de Raad, over de EU en de bestrijding van het martelen (B5-0274/2003).

3.2)

mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 43 van het Reglement)

Kauppi Piia-Noora, Medina Ortega Manuel, Casaca Paulo, Frassoni Monica, Izquierdo Rojo María, Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Rodríguez Ramos María, Herranz García María Esther, Staes Bart, Sauquillo Pérez del Arco Francisca, Korhola Eija-Riitta Anneli, Posselt Bernd, Sandberg-Fries Yvonne, Howitt Richard, Bowis John, Belder Bastiaan, de Roo Alexander, Davies Chris, Nogueira Román Camilo, Alavanos Alexandros, Vatanen Ari, McKenna Patricia, Thors Astrid, Lambert Jean, Karas Othmar, Ford Glyn, Seppänen Esko Olavi, Sacrédeus Lennart, Newton Dunn Bill, Andrews Niall, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), García-Margallo y Marfil José Manuel, Turco Maurizio, Flemming Marialiese, Riis-Jørgensen Karin, Boudjenah Yasmine, Zorba Myrsini, Folias Christos, De Rossa Proinsias, Ahern Nuala, Dupuis Olivier, MacCormick Neil, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Dhaene Jan, Hatzidakis Konstantinos, Korakas Efstratios, Evans Jillian, Souladakis Ioannis, Patakis Ioannis, Alyssandrakis Konstantinos- Nogueira Román Camilo, Medina Ortega Manuel, Alavanos Alexandros, Harbour Malcolm, Kauppi Piia-Noora, Papayannakis Mihail, Izquierdo Rojo María, Seppänen Esko Olavi, Sacrédeus Lennart, Carnero González Carlos, Casaca Paulo, Andrews Niall, Crowley Brian, Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Fitzsimons James (Jim), Marset Campos Pedro, Turco Maurizio, De Rossa Proinsias, Zorba Myrsini, McKenna Patricia, Posselt Bernd, Dupuis Olivier, MacCormick Neil, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Ferrer Concepció, Kinnock Glenys, Howitt Richard, Alyssandrakis Konstantinos, Korakas Efstratios, Patakis Ioannis, Souladakis Ioannis

3.3)

ontwerpresoluties (artikel 48 van het Reglement)

Hernández Mollar over particuliere investeringen in nieuwe vervoersinfrastructuur (B5-0360/2003).

verwezen naar

ten principale

RETT

 

advies

ECON

Garriga Polledo over een associatieovereenkomst Rusland-EU (B5-0361/2003).

verwezen naar

ten principale

AFET

 

advies

ITRE

Ainardi, Alavanos, Bertinotti, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Cashman, Caudron, Cossutta, De Keyser, De Rossa, Di Lello Finuoli, Di Pietro, Eriksson, Ilda Figueiredo, Flautre, Ford, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Lund, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, José Puerta, Schulz, Seppänen, Turmes, Uca, Vattimo, Vinci, Wurtz en Wyn over het gevaar van een ernstige schending van de grondrechten vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie in Italië (B5-0363/2003).

verwezen naar

ten principale

LIBE

Turco, Pannella, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Aaltonen, Ahern, Ainardi, Bent Hindrup Andersen, Jan Andersson, André-Léonard, Andreasen, Aparicio, Auroi, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Bernié, Bertinotti, Boogerd-Quaak, Boselli, Boudjenah, Boumediene, Bowe, Brie, Buitenweg, Busk, Butel, Campos, Carlotti, Carnero, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Clegg, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Cossutta, Darras, Davies, Declercq, Dehousse, De Keyser, De Roo, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Di Lello, Dover, Doyle, Duhamel, Dührkop Dührkop, Dybkjaer, Finuoli Echerer, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Färm, Fava, Ferreira, Fiebiger, Flautre, Flesch, Ford, Frahm, Fraisse, Frassoni, Fruteau, Gahrton, Garot, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, González Álvarez, Görlach, Gorostiaga, Gröner, Guy-Quint, Hager, Haug, Herzog, Honeyball, Hudghton, Stephen Hughes, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen, Jonckheer, Jöns, Jove Peres, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kessler, Kinnock, Koulourianos, Krarup, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Lage, Lannoye, Lavarra, Linkohr, Lipietz, Lucas, Ludford, Lund, Maaten, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann, Markov, Marset Campos, Martelli, Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Mayol i Raynal, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Messner, Miguélez Ramos, Miranda, Miranda De Lage, Modrow, Monsonis, Moraes, Morgantini, Mulder, Müller, Myller, Nair, Napoletano, Newton Dunn, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Onesta, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Paciotti, Papayannakis, Patrie, Paulsen, Pérez Royo, Ernst Piecyk, Piétrasanta, Pittella, Plooij-Van Gorsel, Poignant, Poos, Prets, Puerta, Randzio-Plath, Raymond, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Ruffolo, Rühle, Sacconi, Saint-Josse, Sandbaek,Sandberg-Fries,dos Santos, Sauquillo, Savary, Sbarbati, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schmid, Schmidt, Schörling, Schroedter, Schulz, Seppänen, Sichrovsky, Sjöstedt, Smet, Soares, B. Sørensen, Sörensen, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Sterckx, Stockmann, Sudre, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Turmes, Uca, Vachetta, Vairinhos, Valenciano, Vallvé, Van Brempt, van den Berg, van den Bos, van den Burg, van Hecke, van Hulten, van Lancker, Vattimo, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Vinci, Vlasto, Volcic, Whitehead, Marinus Wiersma, Wijkman, Wuori, Wurtz, Wyn, Zimeray, Zorba en Olga Zrihen over eerbiediging van de beginselen van godsdienstvrijheid en het niet-godsdienstige karakter van de staat in de toekomstige Europese grondwet (B5-0364/2003).

verwezen naar

ten principale

AFCO

 

advies

LIBE

11.   Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 13/2003 (C5-0246/2003 — SEC(2003) 639) behandeld.

Zij heeft besloten de kredietoverschrijving goed te keuren uit hoofde van de artikelen 24, lid 3 en 181, lid 1 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 en het bepaalde in artikel 23 letter (b) van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999. Indien de Raad hiermee instemt kan de overschrijving plaatsvinden met de volgende indeling:

HERKOMST VAN DE KREDIETEN

Hoofdstuk B0-23 — Reserve voor garantie

 

 

Artikel B0-230 — Reserve voor leningen en garantie van leningen ten behoeve van en in derde landen

NGK

- 145 670 000 EUR

BESTEMMING VAN DE KREDIETEN

Hoofdstuk B0-24 — Overmakingen aan het Garantiefonds

 

 

Artikel B0-240 — Overmakingen aan het Garantiefonds uit hoofde van de nieuwe verrichtingen

NGK

145 670 000 EUR

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 14/2003 (C5-0265/2003 — SEC(2003) 693) behandeld.

Zij heeft besloten de kredietoverschrijving goed te keuren uit hoofde van de artikelen 24, lid 3, 26, lid 2 en 181, lid 1 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 en van het bepaalde in artikel 23 letter (c) van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999. Als de Raad het standpunt dat hij heeft ingenomen op de trialoog van 2 juli 2003 bevestigt, dan kan de overschrijving worden uitgevoerd, als volgt uitgesplitst:

HERKOMST VAN DE KREDIETEN

Van Hoofdstuk B7-91 — Reserve voor noodhulp

 

 

— Artikel — B7-910 Reserve voor noodhulp

VK

-21 000 000 EUR

Van Hoofdstuk B7-96 — Reserve voor administratieve uitgaven

 

 

— Artikel — B7-960 Reserve voor administratieve uitgaven

VK

-4 000 000 EUR

BESTEMMING VAN DE KREDIETEN

Naar Hoofdstuk B7-21 — Humanitaire hulp

 

 

Artikel — B7-210 Hulp en noodvoedselhulp aan de bevolking van ontwikkelingslanden en andere derde landen die zijn getroffen door rampen of ernstige crises

VK

25 000 000 EUR

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 15/2003 (C5-0266/2003 — SEC(2003) 703) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij besloten overeenkomstig artikel 24, lid 5, letter b), van het Financieel Reglement haar goedkeuring te hechten aan de volgende overschrijving:

HERKOMST VAN DE KREDIETEN

— Artikel 260 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

VK/BK

- 120 000 EUR

BESTEMMING VAN DE KREDIETEN

— Artikel 251 Vergaderkosten van vertegenwoordigers uit kandidaat-lidstaten

VK/BK

120 000 EUR

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 16/2003 (C5-0303/2003 — SEC(2003) 765) behandeld.

Zij heeft besloten uit hoofde van de artikelen 24, lid 3 en 181, lid 1 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 de kredietoverschrijving goed te keuren, en wel met de volgende indeling:

HERKOMST VAN DE KREDIETEN

Van Hoofdstuk B7-40 — Samenwerking met de derde landen van het Middellandse-Zeegebied

 

 

Artikel B7-405 — Financiële protocollen met de landen van het zuidelijke Middellandse-Zeegebied

 

 

Post B7-4050 — Eerste en tweede financiële protocollen met de landen van het zuidelijk Middellandse-Zeegebied

BK

-1 800 000 EUR

Post B7-4051 — Derde en vierde financiële protocollen met de landen van het zuidelijke Middellandse-Zeegebied

BK

-7 200 000 EUR

Van Hoofdstuk B7-41 — (Maatregelen ter ondersteuning van de hervorming van de economische en sociale structuren in de derde landen van het Middellandse-Zeegebied)

 

 

Artikel — B7-410A Meda (Maatregelen ter ondersteuning van de hervorming van de economische en sociale structuren in de derde landen van het Middellandse-Zeegebied) Uitgaven voor administratief beheer

BK

-25 000 000 EUR

BESTEMMING VAN DE KREDIETEN

Naar Hoofdstuk B7-42 — Actieprogramma ten behoeve van het Nabije en het Midden-Oosten

 

 

Artikel B7-420 — Communautaire acties in verband met de tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) gesloten vredesovereenkomst

BK

34 000 000 EUR

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 17/2003 (C5-0304/2003 — SEC(2003) 764) behandeld.

Zij heeft besloten uit hoofde van de artikelen 24, lid 3 en 181, lid 1 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 de kredietoverschrijving goed te keuren, en wel met de volgende indeling:

HERKOMST VAN DE KREDIETEN

Van Hoofdstuk B7-96 — Reserve voor administratieve uitgaven

 

 

— Artikel B7-960 — Reserve voor administratieve uitgaven

VK

- 200 000 EUR

 

BK

-70 000 EUR

BESTEMMING VAN DE KREDIETEN

Naar Hoofdstuk B7-04 — Pre-toetredingsstrategie ten behoeve van de Mediterrane landen (Cyprus en Malta)

 

 

— Artikel B7-040 — Pre-toetredingsstrategie ten behoeve van Malta

VK

200 000 EUR

 

BK

70 000 EUR

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 18/2003 (C5-0305/2003 — SEC(2003) 784) behandeld.

Zij heeft besloten de kredietoverschrijving goed te keuren uit hoofde van de artikelen 24, lid 3, 26, lid 2 en 181, lid 1 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 en van het bepaalde in artikel 23 letter (c) van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999. Indien de Raad hiermee instemt kan de overschrijving plaatsvinden met de volgende indeling:

HERKOMST VAN DE KREDIETEN

Van Hoofdstuk B7-91 — Reserve voor noodhulp

 

 

— Artikel B7-910 — Reserve voor noodhulp

VK

-15 000 000 EUR

BESTEMMING VAN DE KREDIETEN

Naar Hoofdstuk B7-20 — Voedselhulp en ondersteunende maatregelen

 

 

Artikel B7-201 — Andere steunmaatregelen in de vorm van producten, ondersteunende acties en vervoer, distributie, ondersteunende maatregelen en maatregelen ter controle van de uitvoering

VK

15 000 000 EUR

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 19/2003 (C5-0306/2003 — SEC(2003) 786) behandeld.

Zij heeft besloten uit hoofde van de artikelen 24, lid 3 en 181, lid 1 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 de kredietoverschrijving goed te keuren, en wel met de volgende indeling:

HERKOMST VAN DE KREDIETEN

Hoofdstuk B0-40 — Voorzieningen

 

 

— Post B7-6600 — Voorzieningen — Externe samenwerkingsacties

VK

-12 000 000 EUR

 

BK

-10 000 000 EUR

BESTEMMING VAN DE KREDIETEN

Naar Hoofdstuk B7-04 — Pre-toetredingsstrategie ten behoeve van de Mediterrane landen (Cyprus en Malta)

 

 

— Artikel — B7-041 Pre-toetredingsstrategie ten behoeve van Cyprus

VK

11 900 000 EUR

 

BK

9 900 000 EUR

Artikel B7-041A — Pretoetredingsstrategie ten behoeve van Cyprus — Uitgaven voor administratief beheer

VK

100 000 EUR

 

BK

100 000 EUR

*

* *

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving nr. 20/2003 (C5-0307/2003 — SEC(2003) 787) behandeld.

Zij heeft besloten uit hoofde van de artikelen 24, lid 3 en 181, lid 1 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 de kredietoverschrijving goed te keuren, en wel met de volgende indeling:

HERKOMST VAN DE KREDIETEN

Van Hoofdstuk B0-40 — Voorzieningen

 

 

— Post B7-8000 — Voorzieningen — Internationale visserijovereenkomsten

VK

-4 288 500 EUR

 

BK

-4 038 500 EUR

BESTEMMING VAN DE KREDIETEN

Naar Hoofdstuk B7-80 — Internationale visserijovereenkomsten

 

 

— Artikel B7-800 — Internationale visserijovereenkomsten

 

 

— Post B7-8000 — Internationale visserijovereenkomsten

VK

4 288 500 EUR

 

BK

4 038 500 EUR

12.   Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstigartikel 174, lid 5 van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 9 juli 2003

van I. Gourlaki (nr. 622/2003);

van D. Karakasis (Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery) (nr. 623/2003);

van Simeon Largas (nr. 624/2003);

van Chrisoula Grigoratou (nr. 625/2003);

van Efstathia Kalamara-Dragoumanos (nr. 626/2003);

van Secundino Fernandez Gutierrez (nr. 627/2003);

van Joaquim Rutllant I Valls (Salvem Pinya de Rosa) (nr. 628/2003);

van Bonifacio Martin Hoyos (Junta de Castilla y León) (nr. 629/2003);

van Manuel Iglesias Rey (nr. 630/2003);

van Isabel Macias Pitache (Asociacion de Comunidades de Propietarios de Urbanizaciones) (nr. 631/2003);

van Noel Ojeda Fadraga (Coordinadora Internacional de ex-Prisoneros Politicos Cubanos en España) (nr. 632/2003);

van Juan Antonio Canovaca Blanque (nr. 633/2003);

van Michel Baillard (nr. 634/2003);

van Claude Rollier (nr. 635/2003);

van Lallement (Le Calypso) (nr. 636/2003);

van Teofil Popescu (nr. 637/2003);

van Luigi Ravacchioli (Alliance des Syndicats Libres) (nr. 638/2003);

van Therese Bouvet (nr. 639/2003);

van Nadège Blanco (nr. 640/2003);

van Mohamed Mansoibou (Diaspora Comorienne) (nr. 641/2003);

van Anne Possoz (nr. 642/2003);

van Charles Petit (nr. 643/2003);

van Cyprien Gay (nr. 644/2003);

van Janique Labbe (nr. 645/2003);

van Alessio Lupo (nr. 646/2003);

van Francesco Paolo Giambertone (nr. 647/2003);

van Gian Pier Battista Godio (nr. 648/2003);

van Onofrio Fodera' (nr. 649/2003);

van Fernando Goncalves Ramada (nr. 650/2003);

van Bernardo De Jesus (nr. 651/2003);

van Rui Manuel Fialho Mendes (nr. 652/2003);

van Henrique Trindade (nr. 653/2003);

van Armando Vitor Ribeiro (nr. 654/2003);

Op 10 juli 2003

van Wongodi Omokoko Olenga (CECOCO e.V.) (2 medeondertekenaars) (nr. 655/2003);

van Simon Schaeberle (nr. 656/2003);

van Ulrike Schnur (nr. 657/2003);

van Guenther Reichert (nr. 658/2003);

van Ulrich Bulmahn (nr. 659/2003);

van Andreas Müller (nr. 660/2003);

van Servet Taylan (nr. 661/2003);

van Frank Lücker (nr. 662/2003);

van Herbert Wagner (nr. 663/2003);

van Walter Marth (nr. 664/2003);

van Maria Karnott (nr. 665/2003);

van Sebastián Alemany Ferrá (nr. 666/2003);

van Philip Lawson (nr. 667/2003);

van Tim Mosses (nr. 668/2003);

van Dimitrios Gousidis (Journalists' Union of Macedonia and Thrace Daily Newspapers) (2 medeondertekenaars) (nr. 669/2003);

van Stanislas Kalinowski (nr. 670/2003);

van James Dungey (nr. 671/2003);

van Andrew Bussey (nr. 672/2003);

van Jacek Gancarson (nr. 673/2003);

van Sandra Kavanagh Josefsson (nr. 674/2003);

van Ali Ertem (Verein der Völkermordgegner e.V. ) (11.000 medeondertekenaars) (nr. 675/2003);

van Edward Lighthart (nr. 676/2003);

van Wendy Florence Winter de Garcia (Expatriate Information Exchange) (nr. 677/2003);

van Henrik Dahlsson (TEAM) (nr. 678/2003);

van Irma Vouti (nr. 679/2003);

van Julius Brunner (nr. 680/2003);

van Jan Adriaanse (nr. 681/2003);

van Herman Kolling (nr. 682/2003);

van Pascale Mellado (nr. 683/2003);

van Stephen Evans (nr. 684/2003);

Op 18 juli 2003

van Nikolaos Koulidis (nr. 685/2003);

van Georgios Gourlas (nr. 686/2003);

van Elida Reneé Ramirez de Sanchez (nr. 687/2003);

van José Manuel Viqueira Remuiñán (nr. 688/2003);

van Juan Cipriano Bravo Noriega (nr. 689/2003);

van Manuel Sánchez Pereira (nr. 690/2003);

van Thierry Fouan (nr. 691/2003);

van Mireille Drouet (nr. 692/2003);

van Paul-Albert Iweins (Délégation des Barreaux de France (nr. 693/2003);

van André Martin (nr. 694/2003);

van Guy Hette (nr. 695/2003);

van Claudio Mori (Persone Diverse Sessualmente) (nr. 696/2003);

van Paolo Cortesi (nr. 697/2003);

van Oswald Grömminger (nr. 698/2003);

van Lelio Marinó (Comitato Anti Savoia) (nr. 699/2003);

van Pietro Sabato (Partito Italiano Nuova Generazione) (nr. 700/2003);

van Joaquim Da Silva Rodrigues Martins (nr. 701/2003);

Op 21 juli 2003

van Josef Fiedler (nr. 702/2003);

van Kurt Stengele (nr. 703/2003);

van Heinrich Altenhövel (nr. 704/2003);

van Horst Häusermann (nr. 705/2003);

van Michael Siebel (nr. 706/2003);

van Larissa Gubanova (nr. 707/2003);

van Arnold Schiller (nr. 708/2003);

van Ralf Wagner (nr. 709/2003);

van Yvette Schützner (nr. 710/2003);

van Egbert Mieth (nr. 711/2003);

van Chris Papoudaris (nr. 712/2003);

van Syle et Shefkije Rugova (nr. 713/2003);

van Ralf Stopp (nr. 714/2003);

van Susanne Schloßhauer (nr. 715/2003);

van Sabine Wenzel (54 medeondertekenaars) (nr. 716/2003);

van Günter Thiel (nr. 717/2003);

van Michael Haflisch (nr. 718/2003);

van Waldemar Weber (nr. 719/2003);

van Norman Brooks (nr. 720/2003);

van Charles Winfield (nr. 721/2003);

van Jim Lynch (Collins Avenue West Residents Association) (nr. 722/2003);

van Alex Dakers (nr. 723/2003);

van Hazel St. Clare Oliver (nr. 724/2003);

van Carl Smith (500 medeondertekenaars) (nr. 725/2003);

van MPK McNally (nr. 726/2003);

van Agatha Huisman (nr. 727/2003);

van Susan Small (nr. 728/2003);

van Ileana Rollason (nr. 729/2003);

van Oliver Lines (nr. 730/2003);

van Anthony Chambers (nr. 731/2003);

van Sonia Gale (Abusos Urbanisticos-no) (nr. 732/2003);

van Brian Riley (nr. 733/2003);

van Philia de Boer (nr. 734/2003);

van David Hargreaves (nr. 735/2003);

van Lon Williams (nr. 736/2003);

van Frank Mayer (nr. 737/2003);

van Fernando Landa Beitia (nr. 738/2003);

van Juoni Ahokangas (nr. 739/2003);

van Ilkka Soini (nr. 740/2003);

van Ahto Rautio (nr. 741/2003);

van Liesbeth de Jonge (nr. 742/2003);

van Paul Bianchi (nr. 743/2003);

Op 24 juli 2003

van Charalambos Psarros (nr. 744/2003);

van Timotheos Athanassiou (Universal Council of the Hellenism Diasporas) (nr. 745/2003);

van Ioanna Matsouka (nr. 746/2003);

van Timotheos Athanassiou (Universal Council of the Hellenism Diasporas) (nr. 747/2003);

van Anna Anagnostou (nr. 748/2003);

van Enric Pubill (Associació Catalana d'Ex-presos Polítics) (nr. 749/2003);

van Mercedes Velasco Garrido (nr. 750/2003);

van Anne-Marie Gianquinto (nr. 751/2003);

van Massimiliano Modica (nr. 752/2003);

van Maria Teresa De Nardis (nr. 753/2003);

van Antonio Pallicer (Defensor del Ciutadà — Defensor del Ciudadano y del Turista) (nr. 754/2003);

van Giuseppe Tizza (nr. 755/2003);

van Rici Herlan (Interessengemeinschaft der Rentner in Spanien) (nr. 756/2003);

van Igor Wladimir Schubert (nr. 757/2003);

van Jörn Runge (nr. 758/2003);

van Michael Haflisch (nr. 759/2003);

van Torsten Jäger (nr. 760/2003);

van Paul Kenis (nr. 761/2003);

van Brian John Horne (nr. 762/2003);

van Brian Paul Rooney (nr. 763/2003);

van Juliano Qirjako (nr. 764/2003);

van Yasar Mert (nr. 765/2003);

Op 28 augustus 2003

van Nikolaos Kanaris (Groupe d'Habitants du Centre Historique d'Athènes) (nr. 766/2003);

van Bunyamin Aras (Kurdish Democratic People's Union) (nr. 767/2003);

van Panayiotis Vryonis (nr. 768/2003);

van Michelangelo La Spina (nr. 769/2003);

van Salvador Perrat (nr. 770/2003);

van Luis Antonio Alvarez Diaz (Coordinadora Musical) (nr. 771/2003);

van Carlos Pons Roset (nr. 772/2003);

van Joan Cervan i Andreu (nr. 773/2003);

van Pedro Hernando Martinez (nr. 774/2003);

van Pedro Marset Campos (Europees Parlement) (nr. 775/2003);

van Mariano Peinado Izquierdo (Federación Internacional para la defesa del American Pit Bull Terriers) (nr. 776/2003);

van Pierre Lasselin (nr. 777/2003);

van François Théry (Association Paris-Mail) (nr. 778/2003);

van Marc Michalczak (nr. 779/2003);

van Eddy Krawiec (nr. 780/2003);

van Marie-Thérèse Fauré (nr. 781/2003);

van Christian Tshiza (nr. 782/2003);

van Vito Paternostro (nr. 783/2003);

van Antonio Giangrande (Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati, Sezione di Taranto) (nr. 784/2003);

van Renato Bonomo (Comune di Frascati) (nr. 785/2003);

van Luciano Motta (nr. 786/2003);

van Alfredo Pereira (nr. 787/2003);

van Tina Bostrup (nr. 788/2003);

van Andrea Baxpöhler-Bertram (nr. 789/2003);

van Peter Weber (nr. 790/2003);

van Helga und Bruno Dybus (nr. 791/2003);

van Karlheinz Mornhinweg (nr. 792/2003);

van Werner Spieker (nr. 793/2003);

van Jörg Joachim Getzlaff (nr. 794/2003);

van Gerhard Schmidt-Delavant (nr. 795/2003);

van Arno Holtz (nr. 796/2003);

van Otto Kindzorra (nr. 797/2003);

van Gudrun Haller-Afanasyev (nr. 798/2003);

van Steffen Böttcher (nr. 799/2003);

van Erich Wild (nr. 800/2003);

van Oskar Eschenbach (nr. 801/2003);

van Martin Lauzening (nr. 802/2003);

van Michael Maurer (nr. 803/2003);

van Michael Maurer (nr. 804/2003);

van Tim Götzinger (nr. 805/2003);

van Sandro Wiggerich (nr. 806/2003);

van Sibylle Enslin (nr. 807/2003);

van Margret Möckel (nr. 808/2003);

van Normen Zoch (nr. 809/2003);

van Ina Rixen (Raion GmbH) (nr. 810/2003);

van Maureen Asbury (Trentham Action Group) (nr. 811/2003);

van Margaret Winfield (nr. 812/2003);

van Wendy Winter de Garcia (Expatriate Information Exchange) (nr. 813/2003);

van Daniel Stanger (nr. 814/2003);

van Myrto Condoyanni (nr. 815/2003);

van Alfons Schmidt (nr. 816/2003);

van Lennox Alexander (nr. 817/2003);

van Michael Mansion (nr. 818/2003);

van Julia Bolton Holloway (nr. 819/2003);

van Joe Wilson (nr. 820/2003);

van Gerhard Wilhelm Alm (nr. 821/2003);

van Gabriel Saraiva (nr. 822/2003);

van Rosie Kane (Scottish Socialist Party) (nr. 823/2003);

van Adrian Bonnington (nr. 824/2003);

van Victor Uwajeh (Niger Delta Redemption Alliance) (nr. 825/2003);

van Otto Moller (nr. 826/2003);

van Thomas Haenselmann (nr. 827/2003);

van Stefan Jacobsson (nr. 828/2003);

van Toivo Venäläinen (nr. 829/2003);

van Timo Ala-Reinikka (nr. 830/2003);

van Constant Verbraeken (nr. 831/2003);

van Constant Verbraeken (nr. 832/2003);

van Constant Verbraeken (nr. 833/2003).

13.   Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar aan de tijdens de vergaderperiode van mei 2003 aangenomen standpunten en resoluties gegeven uitvoering, is rondgedeeld.

14.   Schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement)

Schriftelijke verklaringen nrs. 6, 7 en 8/2003 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 51, lid 5 van het Reglement te vervallen.

15.   Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van septembre I 2003 is rondgedeeld (PE 334.347/PDOJ); hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 111 van het Reglement):

Vergaderingen van 1 t/m 4 september 2003

maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3

geen wijzigingen

donderdag 4

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 50):

Verzoek van de PPE-DE-Fractie om vervanging van het punt „Rechten van de mens in Turkmenistan en Centraal-Azië” door een nieuw punt „Birma”.

Het woord wordt gevoerd door Enrique Barón Crespo, namens de PSE-Fractie.

Het Parlement willigt het verzoek in.

*

* *

De agenda wordt aldus vastgesteld.

16.   Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 121 bis van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Mary Elizabeth Banotti (quaestor), Sarah Ludford over de woorden van de vorige spreekster, Dimitris Tsatsos, Theresa Villiers, Proinsias De Rossa, Roger Helmer, Konstantinos Alyssandrakis, Neil MacCormick, Niall Andrews, Efstratios Korakas, Charles Tannock, Ioannis Patakis, Anne André-Léonard, Giacomo Santini, Jan Dhaene, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Eija-Riitta Anneli Korhola, Miguel Angel Martínez Martínez, Alain Lipietz, James (Jim) Fitzsimons, Marie Anne Isler Béguin en Sarah Ludford.

17.   Gevolgen van de hittegolf van deze zomer (verklaring gevolgd door een debat)

Verklaring van de Commissie: Gevolgen van de hittegolf van deze zomer.

Michel Barnier (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-DE-Fractie, Dagmar Roth-Behrendt, namens de PSE-Fractie, Frédérique Ries, namens de ELDR-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, José Ribeiro e Castro, namens de UEN-Fractie, Georges Berthu, niet-ingeschrevene, Françoise Grossetête, Carlos Lage, Joan Vallvé, Sylviane H. Ainardi en Miquel Mayol i Raynal.

VOORZITTER: James L.C. PROVAN

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Martinez, Francesco Fiori, Joan Colom i Naval, Alain Lipietz, Concepció Ferrer, Gilles Savary, Marie Anne Isler Béguin, Arlindo Cunha, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Jorge Moreira Da Silva, Hugues Martin, Encarnación Redondo Jiménez, Regina Bastos, Albert Jan Maat, Christian Foldberg Rovsing en Michel Barnier.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9 van de notulen van 4.9.2003.

18.   Toereikendheid van het eigen vermogen van banken (debat)

Verslag over de toereikendheid van het eigen vermogen van banken (Bazel II) [2001/2257(INI)] — Economische en Monetaire Commissie — Rapporteur: Alexander Radwan (A5-0258/2003)

Alexander Radwan leidt zijn verslag in.

VOORZITTER: José PACHECO PEREIRA

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frits Bolkestein (lid van de Commissie), Othmar Karas, namens de PPE-DEFractie, Harald Ettl, namens de PSE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, Wolfgang Ilgenfritz, niet-ingeschrevene, Theresa Villiers, Christa Randzio-Plath, Piia-Noora Kauppi, Paul Rübig en Frits Bolkestein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 21 van de notulen van 2.9.2003.

19.   Rechtsgrondslagen en naleving van het Gemeenschapsrecht (debat)

Verslag over de rechtsgrondslagen en naleving van het Gemeenschapsrecht [2001/2151(INI)] — Commissie juridische zaken en interne markt — Rapporteur: Ioannis Koukiadis (A5-0180/2003).

Ioannis Koukiadis leidt zijn verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Frits Bolkestein (lid van de Commissie), José María Gil-Robles Gil-Delgado, namens de PPE-DE-Fractie, Diana Wallis, namens de ELDR-Fractie, Neil MacCormick, namens de Verts/ALE-Fractie, en Frits Bolkestein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13 van de notulen van 3.9.2003.

20.   Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 334.347/OJMA).

21.   Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.10 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

Catherine Lalumière

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Aaltonen, Adam, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Ceyhun, Chichester, Philip Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Corrie, Coûteaux, Cox, Cunha, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, Gargani, Garot, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grosch, Grossetête, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Lavarra, Lehne, Leinen, Linkohr, Lipietz, Lisi, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCartin, MacCormick, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Provan, Puerta, Purvis, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Skinner, Sörensen, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Sturdy, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Brempt, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vermeer, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Waarnemers

Bagó Zoltán, Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Biela Adam, Bielan Adam, Bobelis Kazys Jaunutis, Bonnici Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Cybulski Zygmunt, Czinege Imre, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Drzęźla Bernard, Ékes József, Falbr Richard, Fazakas Szabolcs, Fenech Antonio, Filipek Krzysztof, Gawłowski Andrzej, Germič Ljubo, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Gurmai Zita, Gyürk András, Holáň Vilém, Horvat Franc, Kamiński Michał Tomasz, Kāposts Andis, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Kļaviņš Paulis, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Kolář Robert, Kozlík Sergej, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Laar Mart, Lepper Andrzej, Liberadzki Bogusław, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Őry Csaba, Pīks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Podobnik Janez, Pospíšil Jiří, Pusz Sylwia, Sefzig Luděk, Ševc Jozef, Siekierski Czesław, Svoboda Pavel, Szczygło Aleksander, Tabajdi Csaba, Tomaka Jan, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė Birutė, Wenderlich Jerzy, Widuch Marek, Wiśniowska Genowefa, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf.