25.3.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 76/1


PROTOKOL

(2004/C 76 E/01)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Pat COX

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.

2.   Erklæringer fra formanden

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord over ofrene for attentaterne denne sommer i Bombay, Jerusalem og Najaf og nævnte mere specifikt det attentat, der den 19. august 2003 blev udøvet i Bagdad mod FN's hovedkvarter, hvorunder FN's repræsentant Sergio Vieira de Mello blev dræbt.

Han oplyste, at han omgående på Parlamentets vegne havde rettet en skrivelse til FN's generalsekretær, hvori han gav udtryk for sin solidaritet med ofrenes pårørende.

Parlementet iagttog et minuts stilhed.

3.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

4.   Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Luciano Caveri var blevet valgt til rådmand for Val d'Aoste-regionen.

Da denne funktion er uforenelig med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet konstaterede Parlamentet, jf. forretningsordenens artikel 8, stk. 4, at mandatet var blevet ledigt pr. 8. juli 2003.

Laura González Álvarez havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 8. juli 2003.

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, og artikel 12, stk. 2, 2. afsnit i Akten om direkte almindelige valg til Europa-Parlamentet konstaterede Parlamentet mandatet ledigt.

De kompetente spanske myndigheder havde meddelt, at Maria Luisa Bergaz Conesa var udpeget til medlem af Europa-Parlamentet i stedet Laura González Álvarez pr. 24. juli 2003, og at Juan Manuel Ferrández Lezaun var udpeget i stedet for Carlos Bautista Ojeda pr. 10. juli 2003.

Formanden henviste til bestemmelserne i forretningsordenens artikel 7, stk. 5.

5.   Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra ELDR, Verts/ALE-Gruppen og GUE/NGL-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

AGRI: Juan Manuel Ferrández Lezaun;

ENVI og PETI: Maria Luisa Bergaz Conesa;

RETT: Paolo Costa;

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union: Juan Manuel Ferrández Lezaun;

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika og Mexico: Maria Luisa Bergaz Conesa.

Antoni Macierewicz var udpeget som observatør i DEVE.

6.   De politiske gruppers sammensætning

John Attard Montalto var tilknyttet PSE-Gruppen som observatør pr. 10. juli 2003.

7.   Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Advokaten for Umberto Bossi, tidligere medlem af Parlamentet, havde sendt en skrivelse til formanden med anmodning om, at Parlamentet rettede henvendelse til de kompetente italienske myndigheder med henblik på beskyttelse af Bossis parlamentariske immunitet i en retssag for domstolen i Brescia.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.

8.   Anvendelse af forretningsordenen

Formanden underrettede i henhold til forretningsordenens artikel 180, stk. 3, Parlamentet om følgende fortolkning af artikel 6, stk. 3, udarbejdet af Udvalget om Konstitutionnelle Anliggender, som havde fået forelagt spørgsmålet om anvendelse af denne bestemmelse:

»Et medlem eller et tidligere medlem kan repræsenteres af et andet medlem. Der kan ikke rettes anmodning til et andet medlem herom, med mindre det pågældende medlem er indforstået«.

Denne fortolkning ville blive anset for godkendt, hvis der ikke var gjort indsigelse inden godkendelsen af protokollen for dette møde.

9.   Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Kap Verde om fiskeri ud for Kap Verde for perioden fra 1. juli 2001 til 30. juni 2004;

Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i en aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fælllesskab og Republikken Kap Verde om fiskeri ud for Kap Verde for perioden fra 1. juli 2001 til 30. juni 2004.

10.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra Rådet og Kommissionen

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af direktiverne 84/450/EØF, 97/7/EF og 98/27/EF (direktivet om urimelig handelspraksis) (KOM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

Forslag om overførsel af bevillinger 16/2003 Fra kapitel til kapitel for sektion III — Kommissionen — Del B — i det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2003 (SEK(2003) 765 — C5-0303/2003 — 2003/2136(GBD))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

Forslag om overførsel af bevillinger 17/2003 Fra kapitel til kapitel for sektion III — Kommissionen — Del B — i det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2003 (SEK(2003) 765 — C5-0304/2003 — 2003/2137(GBD))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

Forslag om overførsel af bevillinger 18/2003 Fra kapitel til kapitel for sektion III — Kommissionen — Del B — i det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2003 (SEK(2003) 784 — C5-0305/2003 — 2003/2138(GBD))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

Forslag om overførsel af bevillinger 19/2003 Fra kapitel til kapitel for sektion III — Kommissionen — Del B — i det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2003 (SEK(2003) 786 — C5-0306/2003 — 2003/2139(GBD))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

Forslag om overførsel af bevillinger 20/2003 Fra kapitel til kapitel for sektion III — Kommissionen — Del B — i det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2003 (SEK(2003) 787 — C5-0307/2003 — 2003/2140(GBD))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for svinekød (kodificeret udgave) (KOM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS))

henvist til:

korr.udv.

JURI

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1655/2000 om det finansielle instrument for miljøet (LIFE) (KOM(2003) 402 — C5-0309/2003 — 2003/0148(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (IDABC) (KOM(2003) 406 — C5-0310/2003 — 2003/0147(COD))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

BUDG, LIBE

retsgrundlag:

Artikel 156 i EF-traktaten

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om røgaromaer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på fødevarer (KOM(2003) 407 — C5-0311/2003 — 2002/0163(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EU-handlingsprogram til fremme af aktioner til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (KOM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD))

henvist til:

korr.udv.

CONT

 

rådg.udv.

BUDG, ECON

retsgrundlag:

Artikel 280, stk. 4, i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et flerårigt program for tiltag på energiområdet: Programmet »Intelligent energi i Europa« (2003-2006) (KOM(2003) 388 — C5-0313/2003 — 2002/0082(COD))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (KOM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS))

henvist til:

korr.udv.

PECH

retsgrundlag:

Artikel 37 i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (KOM(2003) 331 — C5-0315/2003 — 2003/0118(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

ITRE

retsgrundlag:

Artikel 95, stk. 1, Artikel 175, stk.1, Artikel 300, stk. 2-3, afsnit 1, i EFtraktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til omsætning, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (KOM(2003) 432 — C5-0316/2003 — 2001/0117(COD))

henvist til:

korr.udv.

ECON

 

rådg.udv.

JURI

retsgrundlag:

Artikel 44 , Artikel 95 i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse (KOM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS))

henvist til:

korr.udv.

EMPL

 

rådg.udv.

BUDG, FEMM

retsgrundlag:

Artikel 144 i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen fra 1998 til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (KOM(2003) 332 — C5-0318/2003 — 2003/0117(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

ITRE

retsgrundlag:

Artikel 95, stk. 1, Artikel 175, stk. 1, Artikel 300, stk. 2-3, afsnit 1, i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forlængelse og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1659/98 om decentraliseret samarbejde (KOM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD))

henvist til:

korr.udv.

DEVE

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 179, stk. 1, i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Omarbejdet udgave) (KOM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

ITRE, RETT

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (civic participation) (KOM(2003) 276 — C5-0321/2003 — 2003/0116(CNS))

henvist til:

korr.udv.

LIBE

 

rådg.udv.

BUDG, CONT, EMPL, CULT, AFCO

retsgrundlag:

Artikel 308 i EF-traktaten

Forslag til Rådets henstilling om kræftscreening (KOM(2003) 230 — C5-0322/2003 — 2003/0093(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

ITRE, FEMM

retsgrundlag:

Artikel 152, stk. 4, i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af EU's Solidaritetsfond i overensstemmelse med punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (KOM(2003) 431 — C5-0323/2003 — 2003/0166(ACI))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2596/97 om forlængelse af den periode, der er fastsat i artikel 149, stk. 1, i akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (KOM(2003) 372 — C5-0324/2003 — 2003/0144(CNS))

henvist til:

korr.udv.

AGRI

retsgrundlag:

Artikel 149 stk. 2, i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1080/2000 af 22. maj 2000 om støtte til De Forenede Nationers midlertidige mission i Kosovo (UNMIK) og Den Høje Repræsentants Kontor i Bosnien-Hercegovina (OHR) (KOM(2003) 389 — C5-0325/2003 — 2003/0143(CNS))

henvist til:

korr.udv.

AFET

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 181, stk. 2, i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2000/597/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (KOM(2003) 366 — C5-0326/2003 — 2003/0131(CNS))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

 

rådg.udv.

CONT

retsgrundlag:

Artikel 279, stk. 2, i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bekæmpelse af salmonella og andre fødevarebårne zoonotiske agenser (KOM(2003) 434 — C5-0327/2003 — 2001/0177(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 152 i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fodertilsætningsstoffer (KOM(2003) 447 — C5-0328/2003 — 2002/0073(COD))

henvist til:

korr.udv.

AGRI

 

rådg.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 37, Artikel 152 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (KOM(2003) 424 — C5-0329/2003 — 2003/0165(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

JURI

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (KOM(2003) 459 — C5-0330/2003 — 2001/0173(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

JURI, AGRI

retsgrundlag:

Artikel 37, Artikel 95, Artikel 152 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften (KOM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten

Rådets henstilling af 15. juli 2003 om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank (10893/2003 — C5-0332/2003 — 2003/0819(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ECON

retsgrundlag:

Artikel 112, stk. 2, Artikel 122, stk. 4, i EF-traktaten

Udtalelse fra Rådet om forslag til overførsel af bevillinger 14/2003 Fra kapitel til kapitel for sektion III — Kommissionen — Del B — i det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2003 (C5-333/2003 — C5-0333/2003 — 2003/2118(GBD))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

Udtalelse fra Rådet om forslag til overførsel af bevillinger 15/2003 Fra kapitel til kapitel for sektion VII — Regionsudvalget — i det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2003 (C5-334/2003 — C5-0334/2003 — 2003/2119(GBD))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) (KOM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (KOM(2003) 463 — C5-0336/2003 — 2001/0245(COD))

henvist til:

korr.udv. ENVI

rådg.udv.

 

ECON, JURI, ITRE

retsgrundlag:

Artikel 175, stk. 2, i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (KOM(2003) 461 — C5-0337/2003 — 2001/0180(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

rådg.udv.

 

ITRE, AGRI

retsgrundlag:

Artikel 95, i EF-traktaten

Forslag til ændringsforslag nr. 4 for regnskabsåret 2003 — Sektion III — Kommissionen (10620/2003 — C5-0339/2003 — 2003/2113(BUD))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

rådg.udv.

 

ALLE BERØRTE UDVALG

retsgrundlag:

Artikel 272, Artikel 177 i EURATOM-traktaten

Udkast til traktat om en forfatning for Europa og Europa-parlamentts udtalelse om indkaldelse af regeringskonferencen (11047/2003 — C5-0340/2003 — 2003/0902(CNS))

henvist til:

korr.udv.

AFCO

rådg.udv.

 

AFET, BUDG, CONT, LIBE, ECON, JURI, ITRE, EMPL, ENVI, AGRI,

PECH, RETT, CULT, DEVE, FEMM, PETI

retsgrundlag:

Artikel 48, stk. 2, i EU-traktaten

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af direktiv 89/662/EØF og 91/67/EØF (KOM(2003) 455 — C5-0341/2003 — 2000/0182(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

ITRE, AGRI, PECH

retsgrundlag:

Artikel 95, Artikel 152 i EF-traktaten

Udtalelse fra Rådet om forslag til overførsel af bevillinger 18/2003 Fra kapitel til kapitel for sektion III — Kommissionen — Del B — i det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2003 (C5-342/2003 — C5-0342/2003 — 2003/2138(GBD))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked (KOM(2003) 416 — C5-0343/2003 — 2002/0185(COD))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling (KOM(2003) 420 — C5-0344/2003 — 2001/0078(COD))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

ECON, JURI

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (KOM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

BUDG, CONT, LIBE, ITRE

retsgrundlag:

Artikel 26, Artikel 95, Artikel 133, Artikel 135 i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas og ophævelse af direktiv 98/30/EF (KOM(2003) 428 — C5-0346/2003 — 2001/0077A(COD))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

ECON, JURI, ENVI

retsgrundlag:

Artikel 47, stk. 2, Artikel 55, Artikel 95 i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF (KOM(2003) 429 — C5-0347/2003 — 2001/0077(COD))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

ECON, JURI, ENVI

retsgrundlag:

Artikel 47, stk. 2, Artikel 55, Artikel 95 i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/13/EF for så vidt angår angivelse af ingredienser i levnedsmidler (KOM(2003) 466 — C5-0348/2003 — 2001/0199(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

AGRI

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

Forslag til Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 2002/834/EF om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum« (2002-2006) (KOM(2003) 390 — C5-0349/2003 — 2003/0151(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

JURI, ENVI

retsgrundlag:

Artikel 166, stk. 4, i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af et fællesskabshandlingsprogram til fordel for organisationer, der fremmer den gensidige forståelse i forbindelserne mellem EU og visse områder i den ikke-industrialiserede verden (KOM(2003) 280 — C5-0350/2003 — 2003/0110(CNS))

henvist til:

korr.udv.

AFET

 

rådg.udv.

BUDG, CONT, ITRE, DEVE

retsgrundlag:

Artikel 308 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (KOM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD))

henvist til:

korr.udv.

RETT

 

rådg.udv.

ECON, ENVI

retsgrundlag:

Artikel 71,stk. 1, i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (KOM(2003) 460 — C5-0352/2003 — 2001/0257(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 175 i EF-traktaten

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører (KOM(2003) 454 — C5-0353/2003 — 2002/0234(COD))

henvist til:

korr.udv.

RETT

 

rådg.udv.

JURI

retsgrundlag:

Artikel 80, stk. 2, i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeriaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mozambique (KOM(2003) 419 — C5-0354/2003 — 2003/0154(CNS))

henvist til:

korr.udv.

PECH

 

rådg.udv.

BUDG, DEVE

retsgrundlag:

Artikel 37, Artikel 300, stk. 2-3. afsnit 1, i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktivet om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, for så vidt angår Kyoto-protokollens projektmekanismer (KOM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

ITRE

retsgrundlag:

Artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen af 2002 til Athen-konventionen af 1974 om søtransport af passagerer og deres bagage (KOM(2003) 375 — C5-0356/2003 — 2003/0132(AVC))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

RETT

retsgrundlag:

Artikel 65, Artikel 300 i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2561/2001 om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko (KOM(2003) 437 — C5-0357/2003 — 2003/0157(CNS))

henvist til:

korr.udv.

PECH

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 36, Artikel 37 i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (KOM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS))

henvist til:

korr.udv.

PECH

 

rådg.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 37 i EF-traktaten

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF vedrørende de nedsatte momssatser (KOM(2003) 397 — C5-0359/2003 — 2003/0169(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ECON

 

rådg.udv.

ITRE, EMPL

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

Ændret forslag til Rådets direktiv om et transparent, harmoniseret sæt regler for kørselsrestriktioner for lastvogne i international transport på bestemte vejstrækninger (KOM(2003) 473 — C5-0360/2003 — 1998/0096(COD))

henvist til:

korr.udv.

RETT

retsgrundlag:

Artikel 71, stk. 1, i EF-traktaten

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion af årlige EF-stålstatistikker for referenceårene 2003-2009 (KOM(2003) 464 — C5-0361/2003 — 2002/0251(COD))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

retsgrundlag:

Artikel 285, stk. 1, i EF-traktaten

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/32/EF med hensyn til svovlindholdet i skibsbrændstoffer (KOM(2003) 476 — C5-0362/2003 — 2002/0259(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

ITRE, RETT

retsgrundlag:

Artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten

Udtalelse fra Rådet om forslag til overførsel af bevillinger 17/2003 Fra kapitel til kapitel for sektion III — Kommissionen — Del B — i det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2003 (C5-363/2003 — C5-0363/2003 — 2003/2137(GBD))

henvist til:

korr.udv.

BUDG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser (kodificeret udgave) (KOM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overflytning af fragt- og passagerskibe mellem registrene i Fællesskabet (KOM(2003) 478 — C5-0366/2003 — 2003/0180(COD))

henvist til:

korr.udv.

RETT

retsgrundlag:

Artikel 80, stk. 2, i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådet forordning om fremme af ligestilling mellem kønnene i udviklingssamarbejdet (KOM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD))

henvist til:

korr.udv.

FEMM

 

rådg.udv.

BUDG, DEVE

retsgrundlag:

Artikel 179, stk. 1, i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (KOM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD))

henvist til:

korr.udv.

EMPL

 

rådg.udv.

JURI

retsgrundlag:

Artikel 42, Artikel 308 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF (KOM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

JURI, ITRE

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter (KOM(2003) 446 — C5-0370/2003 — 2003/0170(COD))

henvist til:

korr.udv.

ECON

 

rådg.udv.

JURI

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikring (KOM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD))

henvist til:

korr.udv.

RETT

 

rådg.udv.

BUDG, ENVI

retsgrundlag:

Artikel 80, stk. 2, i EF-traktaten

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (KOM(2003) 490 — C5-0394/2003 — 2001/0241(COD))

henvist til:

korr.udv.

RETT

 

rådg.udv.

EMPL

retsgrundlag:

Artikel 71 i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF vedrørende forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug (KOM(2003) 489 — C5-0395/2003 — 2000/0132(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

ITRE, AGRI

retsgrundlag:

Artikel 152, stk. 4, i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse fluorholdige drivhusgasser (KOM(2003) 492 — C5-0397/2003 — 2003/0189(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

ITRE

retsgrundlag:

Artikel 95 i EF-traktaten

2)

fra udvalgene

2.1)

følgende betænkninger:

Betænkning om de andragender om forsikringsselskabet Lloyd's, hvorom det er fastslået, at de opfylder betingelserne for behandling (andragende 1273/1997, 71/1999, 207/2000, 318/2000, 709/2000 og 127/2002) — 2002/2208(INI)) — Udvalget for Andragender Ordfører: Perry (A5-0203/2020).

* Betænkning om initiativ fra Kongeriget Nederlandene med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (14363/02 — C5-0590/2002 — 2002/0824(CNS)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Ordfører: Wallis (A5-0253/2020).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side (6049/1/03 — C5-0062/2003 — 2002/0048(CNS)) — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme Ordfører: Watts (A5-0254/2020).

***I Betænkning om forslag til Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (kodificeret version) (Forenklet procedure — forretningsordenens artikel 158, stk. 1) (KOM(1999) 152 — C5-0053/1999 — 1999/0085(COD)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Ordfører: Gargani (A5-0255/2020).

Betænkning om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om en mere sammenhængende europæisk aftaleret en handlingsplan (KOM(2003) 068 — C5-0210/2003 — 2003/2093(INI)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Ordfører: Lehne (A5-0256/2020).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EU-fusionsforordningen«) (KOM(2002) 711 — C5-0005/2003 — 2002/0296(CNS)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører: Della Vedova (A5-0257/2020).

Betænkning om bankers egenkapital (Basel II) — (2001/2257(INI)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører: Radwan (A5-0258/2020).

Betænkning om en fælles rapport fra Kommissionen og Rådet om tilstrækkelige og bæredygtige pensioner (KOM(2002) 737 — C5-0074/2003 — 2003/2040(INI)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Ordfører: Andersson J. (A5-0259/2020).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet med henblik på tilpasning af listen over undersøgelseskarakteristika (KOM(2003) 109 — C5-0105/2003 — 2003/0047(COD)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Ordfører: Bouwman (A5-0260/2020).

Betænkning om foreløbigt forslag til ændringsbudget nr. 3/2003 til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2003, Sektion III — Kommissionen — 2003/2103(BUD)) — Budgetudvalget Ordfører: Färm (A5-0261/2020).

Betænkning 1. om ændring af retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift (6522/2003 — C5-0216/2003 — 2001/0133(COD) og 2. om ændring af retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/799/EØF om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter (6930/2003 — C5-0217/2003 — 2001/0134(COD)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører: Kauppi (A5-0262/2020).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forhandling og gennemførelse af luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande (KOM(2003) 094 — C5-0065/2003 — 2003/0044(COD)) — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme Ordfører: Schmitt (A5-0263/2020).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen for 2000-2001 om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Revolutionære Folkerepublik Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003 (KOM(2003) 107 — C5-0128/2003 — 2003/0049(CNS)) — Fiskeriudvalget Ordfører: Ojeda Sanz (A5-0264/2020).

Betænkning om Kommissionens meddelelse om beskatning af personbiler i EU (KOM(2002) 431 — C5-0573/2002 — 2002/2260(INI)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører: Honeyball (A5-0265/2020).

* Anden betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2002) 719 — C5-0002/2003 — 2002/0298(CNS)) — Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Ordfører: Corbett (A5-0266/2020).

Betænkning om meddelelse fra Kommissionen om anden situationsrapport om økonomisk og social samhørighed: Tendenserne i regionerne, debat om den fremtidige udvikling (KOM(2003) 034 — C5-0205/2003 — 2003/2095(INI)) — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme Ordfører: Mastorakis (A5-0267/2020).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om landbrugsregnskaber i Fællesskabet (KOM(2003) 050 — C5-0020/2003 — 2003/0023(COD)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Ordfører: Izquierdo Rojo (A5-0268/2020).

Betænkning om Kommissionens meddelelse mod et juridisk bindende FN-instrument til fremme og beskyttelse af handicappedes rettigheder og værdighed (KOM(2003) 016 — C5-0206/2003 — 2003/2100(INI)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Ordfører: Lynne (A5-0270/2020).

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om regionale og mindre udbredte europæiske sprog — mindretalssprog i EU — under hensyntagen til udvidelsen og den kulturelle mangfoldighed (Initiativ — forretningsordenens artikel 59) — (2003/2057(INI)) — Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier og Sport Ordfører: Ebner (A5-0271/2020).

Betænkning om europæiske industrisammenslutningers rolle i fastlæggelsen af Unionens politik — (2002/2264(INI)) — Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi Ordfører: H.P. Martin (A5-0272/2020).

Betænkning om Kommissionens meddelelse om vandforvaltning i udviklingslandene strategi og prioriteter for EU's udviklingssamarbejde (KOM(2002) 132 — C5-0335/2002 — 2002/2179(COS)) — Udvalget om Udvikling og Samarbejde Ordfører: Lannoye (A5-0273/2020).

Årlig betænkning om menneskerettighederne i verden i 2002 og EU's menneskerettighedspolitik — (2002/2011(INI)) — Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik Ordfører: van den Bos (A5-0274/2020).

* Betænkning om initiativ fra Den Hellenske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om anvendelse af »ne bis in idem«-princippet (7246/03 — C5-0165/2003 — 2003/0811(CNS)) — Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Turco (A5-0275/2020).

Betænkning om kultursektoren — (2002/2127(INI)) — Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier og Sport Ordfører: Zorba (A5-0276/2020).

Betænkning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om handel og udvikling — Hvordan udviklingslandene kan hjælpes til at få udbytte af handel (KOM(2002) 513 — C5-0624/2002 — 2002/2282(INI)) — Udvalget om Udvikling og Samarbejde Ordfører: Morgantini (A5-0277/2020).

Betænkning om skærpelse af sikkerheden til søs efter olietankeren Prestiges forlis (Udvidet samarbejde mellem udvalg — artikel 162a) (KOM(2002) 681 — C5-0156/2003 — 2003/2066(INI)) — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme Ordfører: Sterckx (A5-0278/2020).

Betænkning om kvinder i det nye informationssamfund — (2003/2047(INI)) — Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder Ordfører: Karamanou (A5-0279/2020).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelsen af anden fase af EF- handlingsprogrammet til forebyggende foranstaltninger til (2004-2008) bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og til beskyttelse af ofre og risikogrupper (DAPHNE II-programmet) (KOM(2003) 054 — C5-0060/2003 — 2003/0025(COD)) — Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder Ordfører: Gröner (A5-0280/2020).

Betænkning om respekten for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2002 — (2002/2013(INI)) — Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Sylla (A5-0281/2020).

Betænkning om Kommissionens meddelelse »Situation om gennemførelsen af de fælles evalueringsrapporter om kandidatlandenes beskæftigelsespolitikker« (KOM(2003) 037 — C5-0239/2003 — 2003/2105(INI)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Ordfører: Ettl (A5-0282/2020).

2.2)

følgende indstillinger ved andenbehandling:

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gødninger (12733/2/2002 — C5-0224/2003 — 2001/0212(COD)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Ordfører: Lechner (A5-0252/2020).

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et flerårigt program (2003-2005) for overvågning af e-Europa 2005-handlingsplanen, formidling af god praksis og forbedring af net- og informations-sikkerheden (MODINIS) (7948/1/2003 — C5-0252/2003 — 2002/0187(COD)) — Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi Ordfører: Read (A5-0269/2020).

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af den offentlige sektors dokumenter (7946/1/2003 — C5-0251/2003 — 2002/0123(COD)) — Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi Ordfører: W.G. van Velzen (A5-0284/2020).

3)

fra medlemmerne

3.1)

følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 42):

Bob van den Bos, Baroness Nicholson of Winterbourne, Baroness Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Bill Newton Dunn, Johan Van Hecke og Joan Vallvé, for ELDR-Gruppen, Nuala Ahern, Matti Wuori, Danielle Auroi, Kathalijne Buitenweg, Alexander de Roo, Jan Dhaene, Raina Echerer, Jillian Evans, Monica Frassoni, Ian Hudghton, Jean Lambert, Alain Lipietz, Nelly Maes, Neil MacCormick, Heide Rühle og Inger Schörling, for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz, Pernille Frahm og André Brie, for GUE/NGL-Gruppen, Niall Andrews, Mary Banotti, Marco Cappato, Paulo Casaca, John Cushnahan, Proinsias De Rossa, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Glenys Kinnock, Torben Lund, Antonio Mussa, Ulla Sandbæk, Catherine Stihler, Joke Swiebel, Anders Wijkman og Jan Wiersma, til Rådet, om UE og bekæmpelse af tortur (B5-0274/2003).

3.2)

spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 43):

Kauppi Piia-Noora, Medina Ortega Manuel, Casaca Paulo, Frassoni Monica, Izquierdo Rojo María, Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Rodríguez Ramos María, Herranz García María Esther, Staes Bart, Sauquillo Pérez del Arco Francisca, Korhola Eija-Riitta Anneli, Posselt Bernd, Sandberg-Fries Yvonne, Howitt Richard, Bowis John, Belder Bastiaan, de Roo Alexander, Davies Chris, Nogueira Román Camilo, Alavanos Alexandros, Vatanen Ari, McKenna Patricia, Thors Astrid, Lambert Jean, Karas Othmar, Ford Glyn, Seppänen Esko Olavi, Sacrédeus Lennart, Newton Dunn Bill, Andrews Niall, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), García-Margallo y Marfil José Manuel, Turco Maurizio, Flemming Marialiese, Riis-Jørgensen Karin, Boudjenah Yasmine, Zorba Myrsini, Folias Christos, De Rossa Proinsias, Ahern Nuala, Dupuis Olivier, MacCormick Neil, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Dhaene Jan, Hatzidakis Konstantinos, Korakas Efstratios, Evans Jillian, Souladakis Ioannis, Patakis Ioannis, Alyssandrakis Konstantinos-Nogueira Román Camilo, Medina Ortega Manuel, Alavanos Alexandros, Harbour Malcolm, Kauppi Piia-Noora, Papayannakis Mihail, Izquierdo Rojo María, Seppänen Esko Olavi, Sacrédeus Lennart, Carnero González Carlos, Casaca Paulo, Andrews Niall, Crowley Brian, Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Fitzsimons James (Jim), Marset Campos Pedro, Turco Maurizio, De Rossa Proinsias, Zorba Myrsini, McKenna Patricia, Posselt Bernd, Dupuis Olivier, MacCormick Neil, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Ferrer Concepció, Kinnock Glenys, Howitt Richard, Alyssandrakis Konstantinos, Korakas Efstratios, Patakis Ioannis, Souladakis Ioannis.

3.3)

følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 48):

Hernández Mollar om private investeringer i nye transportinfrastrukturer (B5-0360/2020).

henvist til:

korr.udv:

RETT

 

rådg.udv:

ECON

Garriga Polledo om en associeringsaftale mellem Rusland og EU (B5-0361/2020)

henvist til:

korr.udv:

AFET

 

rådg.udv:

ITRE

Ainardi, Alavanos, Bertinotti, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Cashman, Caudron, Cossutta, De Keyser, De Rossa, Di Lello Finuoli, Di Pietro, Eriksson, Ilda Figueiredo, Flautre, Ford, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Lund, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, José Puerta, Schulz, Seppänen, Turmes, Uca, Vattimo, Vinci, Wurtz og Wyn om risikoen for alvorlige krænkelser af grundlæggende rettigheder som ytrings- og informationsfrihed i Italien (B5-0363/2020)

henvist til:

korr.udv:

LIBE

Turco, Pannella, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Aaltonen, Ahern, Ainardi, Bent Hindrup Andersen, Jan Andersson, André-Léonard, Andreasen, Aparicio, Auroi, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Bernié, Bertinotti, Boogerd-Quaak, Boselli, Boudjenah, Boumediene, Bowe, Brie, Buitenweg, Busk, Butel, Campos, Carlotti, Carnero, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Clegg, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Cossutta, Darras, Davies, Declercq, Dehousse, De Keyser, De Roo, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Di Lello, Dover, Doyle, Duhamel, Dührkop Dührkop, Dybkjaer, Finuoli Echerer, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Färm, Fava, Ferreira, Fiebiger, Flautre, Flesch, Ford, Frahm, Fraisse, Frassoni, Fruteau, Gahrton, Garot, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, González Álvarez, Görlach, Gorostiaga, Gröner, Guy-Quint, Hager, Haug, Herzog, Honeyball, Hudghton, Stephen Hughes, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen, Jonckheer, Jöns, Jove Peres, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kessler, Kinnock, Koulourianos, Krarup, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Lage, Lannoye, Lavarra, Linkohr, Lipietz, Lucas, Ludford, Lund, Maaten, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann, Markov, Marset Campos, Martelli, Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Mayol i Raynal, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Messner, Miguélez Ramos, Miranda, Miranda De Lage, Modrow, Monsonis, Moraes, Morgantini, Mulder, Müller, Myller, Nair, Napoletano, Newton Dunn, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Onesta, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Paciotti, Papayannakis, Patrie, Paulsen, Pérez Royo, Ernst Piecyk, Piétrasanta, Pittella, Plooij-Van Gorsel, Poignant, Poos, Prets, Puerta, Randzio-Plath, Raymond, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Ruffolo, Rühle, Sacconi, Saint-Josse, Sandbaek, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo, Savary, Sbarbati, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schmid, Schmidt, Schörling, Schroedter, Schulz, Seppänen, Sichrovsky, Sjöstedt, Smet, Soares, B. Sørensen, Sörensen, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Sterckx, Stockmann, Sudre, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Turmes, Uca, Vachetta, Vairinhos, Valenciano, Vallvé, Van Brempt, van den Berg, van den Bos, van den Burg, van Hecke, van Hulten, van Lancker, Vattimo, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Vinci, Vlasto, Volcic, Whitehead, Marinus Wiersma, Wijkman, Wuori, Wurtz, Wyn, Zimeray, Zorba og Olga Zrihen om overholdelse af principperne om religionsfrihed og statens konfessionsløshed i den fremtidige europæiske forfatning (B5-0364/2020).

henvist til:

korr.udv.:

AFCO

 

rådg.udv.

LIBE

11.   Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet forslag til bevillingsoverførsel nr. 13/2003 (C5-0246/2003 — SEK(2003) 639.

Udvalget vedtog i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, og artikel 181, stk. 1, i finansforordningen af 25. juni 2002 og på grundlag af bestemmelserne i punkt 23, litra b, i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, at godkende den foreslåede overførsel. Såfremt Rådet bekræfter denne holdning, kan overførslen gennemføres med følgende fordeling:

BEVILLINGERNES OPRINDELSE

Fra kapitel B0-23 — Reserve til sikkerhedsstillelse

 

 

— Artikel B0-230 — Reserve til lån og sikkerhedsstillelse for lån til tredjelande

IOB

- 145 670 000 EUR

BEVILLINGERNES ANVENDELSE

Til kapitel B0-24 — Indbetalinger til Garantifonden

 

 

Artikel B0-240 — Indbetalinger til Garantifonden i forbindelse med de nye transaktioner

IOB

145 670 000 EUR

*

* *

Budgetudvalget havde behandlet forslag til bevillingsoverførsel nr. 14/2003 (C5-0265/2003 — SEK(2003) 693.

Udvalget vedtog i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, artikel 26, stk. 2, og artikel 181, stk. 1, i finansforordningen af 25. juni 2002 og på grundlag af bestemmelserne i punkt 23, litra c, i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, at godkende den foreslåede overførsel. Da Rådet har bekræftet sin holdning fra trepartsmødet den 2. juli 2003, kan overførslen gennemføres med følgende fordeling:

BEVILLINGERNES OPRINDELSE

Fra kapitel B7-91 — Reserve til nødhjælp

 

 

— Artikel B7-910 — Reserve til nødhjælp

CE

-21 000 000 EUR

Fra kapitel B7-96 — Reserve til administrative udgifter

 

 

— Artikel B7-960 — Reserve til administrative udgifter

FB

-4 000 000 EUR

BEVILLINGERNES ANVENDELSE

Til kapitel B7-21 — Humanitær bistand

 

 

Artikel B7-210 — Bistand til befolkningerne og fødevarenødhjælp i udviklingslande og tredjelande, som er ramt af katastrofer eller alvorlige kriser

FB

25 000 000 EUR

*

* *

Budgetudvalget havde behandlet forslag til bevillingsoverførsel nr. 15/2003 (C5-0266/2003 — SEK(2003) 703).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse vedtog udvalget i overensstemmelse med finansforordningens artikel 24 at godkende den foreslåede overførsel i sin helhed.

BEVILLINGERNES OPRINDELSE

— Artikel 260 (»Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang«)

FB/BB

- 120 000 EUR

BEVILLINGERNES ANVENDELSE

— Artikel 251 ((»Mødeudgifter vedrørende repræsentanter fra ansøgerlandene«)

FB/BB

120 000 EUR

*

* *

Budgetudvalget havde behandlet forslag til bevillingsoverførsel nr. 16/2003 (C5-0303/2003 — SEK(2003) 765).

Udvalget vedtog i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, og artikel 181, stk. 1, i finansforordningen af 25. juni 2002 at godkende den foreslåede overførsel med følgende fordeling:

BEVILLINGERNES OPRINDELSE

Fra kapitel B7-40 — Samarbejde med tredjelande i middelhavsområdet

 

 

— Artikel B7-405 — Finansprotokoller med de sydlige Middelhavslande

 

 

Konto B7-4050 — Første og anden finansprotokol med de sydlige Middelhavslande

BB

-1 800 000 EUR

Konto B7-4051 — Tredje og fjerde finansprotokol med de sydlige Middelhavslande

BB

-7 200 000 EUR

Fra kapitel — B7-41 Meda (ledsageforanstaltninger i forbindelse med de økonomiske og sociale reformer i tredjelande i Middelhavsområdet)

 

 

Artikel B7-410A — Meda (ledsageforanstaltninger i forbindelse med de økonomiske og sociale reformer i tredjelande i Middelhavsområdet) — udgifter til den administrative forvaltning

CP

-25 000 000 EUR

BEVILLINGERNES ANVENDELSE

Til kapitel B7-42 — Program for foranstaltninger til fordel for Nær- og Mellemøsten

 

 

Artikel B7-420 — Fællesskabsforanstaltninger i forbindelse med fredsaftalen mellem Israel og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO)

BB

34 000 000 EUR

*

* *

Budgetudvalget havde behandlet forslag til bevillingsoverførsel nr. 17/2003 (C5-0304/2003 — SEK(2003) 764).

Udvalget vedtog i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, og artikel 181, stk. 1, i finansforordningen af 25. juni 2002 at godkende den foreslåede overførsel med følgende fordeling:

BEVILLINGERNES OPRINDELSE

Fra kapitel B7-96 — Reserve til administrative udgifter

 

 

— Artikel B7-960 — Reserve til administrative udgifter

FB

- 200 000 EUR

 

BB

-70 000 EUR

BEVILLINGERNES ANVENDELSE

Til kapitel B7-04 — Førtiltrædelsesstrategi for Middelhavslandene (Cypern og Malta)

 

 

— Artikel B7-040 — Førtiltrædelsesstrategi for Malta

FB

200 000 EUR

 

BB

70 000 EUR

*

* *

Budgetudvalget havde behandlet forslag til bevillingsoverførsel nr. 18/2003 (C5-0305/2003 — SEK(2003) 784.

Udvalget vedtog i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, artikel 26, stk. 2, og artikel 181, stk. 1, i finansforordningen af 25. juni 2002 og på grundlag af bestemmelserne i punkt 23, litra c, i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, at godkende den foreslåede overførsel. Såfremt Rådet bekræfter denne holdning, kan overførslen gennemføres med følgende fordeling:

BEVILLINGERNES OPRINDELSE

Fra kapitel B7-91 — Reserve til nødhjælp

 

 

— Artikel B7-910 — Reserve til nødhjælp

FB

-15 000 000 EUR

BEVILLINGERNES ANVENDELSE

Til kapitel B7-20 — Fødevarehjælp og støtteforanstaltninger

 

 

Artikel B7-201 — Anden hjælp i form af produkter, støtteforanstaltninger, transport, distribution, ledsage- og kontrolforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen

FB

15 000 000 EUR

*

* *

Budgetudvalget havde behandlet forslag til bevillingsoverførsel nr. 19/2003 (C5-0306/2003 — SEK(2003) 786).

Udvalget vedtog i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, og artikel 181, stk. 1, i finansforordningen af 25. juni 2002 at godkende den foreslåede overførsel med følgende fordeling:

BEVILLINGERNES OPRINDELSE

Fra kapitel B0-40 — Formålsbestemte reserver

 

 

Konto B7-6600 — Formålsbestemte reserver — Eksterne samarbejdsforanstaltninger

FB

-12 000 000 EUR

 

BB

-10 000 000 EUR

BEVILLINGERNES ANVENDELSE

Til kapitel B7-04 — Førtiltrædelsesstrategi for Middelhavslandene (Cypern og Malta)

 

 

— Artikel B7-041 — Førtiltrædelsesstrategi for Cypern

FB

11 900 000 EUR

 

BB

9 900 000 EUR

Artikel B7-041A — Førtiltrædelsesstrategi for Cypern — udgifter til den administrative forvaltning

FB

100 000 EUR

 

BB

100 000 EUR

*

* *

Budgetudvalget havde behandlet forslag til bevillingsoverførsel nr. 20/2003 (C5-0307/2003 — SEK(2003) 787).

Udvalget vedtog i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, og artikel 181, stk. 1, i finansforordningen af 25. juni 2002 at godkende den foreslåede overførsel med følgende fordeling:

BEVILLINGERNES OPRINDELSE

Fra kapitel B0-40 — Formålsbestemte reserver

 

 

Konto B7-8000 — Formålsbestemte reserver — Internationale fiskeriaftaler

FB

-4 288 500 EUR

 

BB

-4 038 500 EUR

BEVILLINGERNES ANVENDELSE

Til kapitel B7-80 — Internationale fiskeriaftaler

 

 

— Artikel B7-800 — Internationale fiskeriaftaler

 

 

— Konto B7-8000 — Internationale fiskeriaftaler

FB

4 288 500 EUR

 

BB

4 038 500 EUR

12.   Andragender

Formanden havde, jf. forretningsordenens artikel 174, stk. 5, henvist følgende andragender, som var optaget i registret på nedenstående datoer, til det kompetente udvalg:

Den 9. juli 2003

Gourlaki (nr. 622/2003);

Karakasis (Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery) (nr. 623/2003);

Simeon Largas (nr. 624/2003);

Chrisoula Grigoratou (nr. 625/2003);

Efstathia Kalamara-Dragoumanos (nr. 626/2003);

Secundino Fernandez Gutierrez (nr. 627/2003);

Joaquim Rutllant I Valls (Salvem Pinya de Rosa) (nr. 628/2003);

Bonifacio Martin Hoyos (Junta de Castilla y León) (nr. 629/2003);

Manuel Iglesias Rey (nr. 630/2003);

Isabel Macias Pitache (Asociacion de Comunidades de Propietarios de Urbanizaciones) (nr. 631/2003);

Noel Ojeda Fadraga (Coordinadora Internacional de ex-Prisoneros Politicos Cubanos en España) (nr. 632/2003);

Juan Antonio Canovaca Blanque (nr. 633/2003);

Michel Baillard (nr. 634/2003);

Claude Rollier (nr. 635/2003);

Lallement (Le Calypso) (nr. 636/2003);

Teofil Popescu (nr. 637/2003);

Luigi Ravacchioli (Alliance des Syndicats Libres) (nr. 638/2003);

Therese Bouvet (nr. 639/2003);

Nadège Blanco (nr. 640/2003);

Mohamed Mansoibou (Diaspora Comorienne) (nr. 641/2003);

Anne Possoz (nr. 642/2003);

Charles Petit (nr. 643/2003);

Cyprien Gay (nr. 644/2003);

Janique Labbe (nr. 645/2003);

Alessio Lupo (nr. 646/2003);

Francesco Paolo Giambertone (nr. 647/2003);

Gian Pier Battista Godio (nr. 648/2003);

Onofrio Fodera' (nr. 649/2003);

Fernando Goncalves Ramada (nr. 650/2003);

Bernardo De Jesus (nr. 651/2003);

Rui Manuel Fialho Mendes (nr. 652/2003);

Henrique Trindade (nr. 653/2003);

Armando Vitor Ribeiro (nr. 654/2003);

Den 10. juli 2003

Wongodi Omokoko Olenga (CECOCO e.V.) (med 2 underskrifter) (nr. 655/2003);

Simon Schaeberle (nr. 656/2003);

Ulrike Schnur (nr. 657/2003);

Guenther Reichert (nr. 658/2003);

Ulrich Bulmahn (nr. 659/2003);

Andreas Müller (nr. 660/2003);

Servet Taylan (nr. 661/2003);

Frank Lücker (nr. 662/2003);

Herbert Wagner (nr. 663/2003);

Walter Marth (nr. 664/2003);

Maria Karnott (nr. 665/2003);

Sebastián Alemany Ferrá (nr. 666/2003);

Philip Lawson (nr. 667/2003);

Tim Mosses (nr. 668/2003);

Dimitrios Gousidis (Journalists' Union of Macedonia and Thrace Daily Newspapers) (med 2 underskrifter) (nr. 669/2003);

Stanislas Kalinowski (nr. 670/2003);

James Dungey (nr. 671/2003);

Andrew Bussey (nr. 672/2003);

Jacek Gancarson (nr. 673/2003);

Sandra Kavanagh Josefsson (nr. 674/2003);

Ali Ertem (Verein der Völkermordgegner e.V. ) (med 11.000 underskrifter) (nr. 675/2003);

Edward Lighthart (nr. 676/2003);

Wendy Florence Winter de Garcia (Expatriate Information Exchange) (nr. 677/2003);

Henrik Dahlsson (TEAM) (nr. 678/2003);

Irma Vouti (nr. 679/2003);

Julius Brunner (nr. 680/2003);

Jan Adriaanse (nr. 681/2003);

Herman Kolling (nr. 682/2003);

Pascale Mellado (nr. 683/2003);

Stephen Evans (nr. 684/2003);

Den 18. juli 2003

Nikolaos Koulidis (nr. 685/2003);

Georgios Gourlas (nr. 686/2003);

Elida Reneé Ramirez de Sanchez (nr. 687/2003);

José Manuel Viqueira Remuiñán (nr. 688/2003);

Juan Cipriano Bravo Noriega (nr. 689/2003);

Manuel Sánchez Pereira (nr. 690/2003);

Thierry Fouan (nr. 691/2003);

Mireille Drouet (nr. 692/2003);

Paul-Albert Iweins (Délégation des Barreaux de France (nr. 693/2003);

André Martin (nr. 694/2003);

Guy Hette (nr. 695/2003);

Claudio Mori (Persone Diverse Sessualmente) (nr. 696/2003);

Paolo Cortesi (nr. 697/2003);

Oswald Grömminger (nr. 698/2003);

Lelio Marinó (Comitato Anti Savoia) (nr. 699/2003);

Pietro Sabato (Partito Italiano Nuova Generazione) (nr. 700/2003);

Joaquim Da Silva Rodrigues Martins (nr. 701/2003);

Den 21. juli 2003

Josef Fiedler (nr. 702/2003);

Kurt Stengele (nr. 703/2003);

Heinrich Altenhövel (nr. 704/2003);

Horst Häusermann (nr. 705/2003);

Michael Siebel (nr. 706/2003);

Larissa Gubanova (nr. 707/2003);

Arnold Schiller (nr. 708/2003);

Ralf Wagner (nr. 709/2003);

Yvette Schützner (nr. 710/2003);

Egbert Mieth (nr. 711/2003);

Chris Papoudaris (nr. 712/2003);

Syle et Shefkije Rugova (nr. 713/2003);

Ralf Stopp (nr. 714/2003);

Susanne Schloßhauer (nr. 715/2003);

Sabine Wenzel (54 medunderskrivere) (nr. 716/2003);

Günter Thiel (nr. 717/2003);

Michael Haflisch (nr. 718/2003);

Waldemar Weber (nr. 719/2003);

Norman Brooks (nr. 720/2003);

Charles Winfield (nr. 721/2003);

Jim Lynch (Collins Avenue West Residents Association) (nr. 722/2003);

Alex Dakers (nr. 723/2003);

Hazel St. Clare Oliver (nr. 724/2003);

Carl Smith (med 500 underskrifter) (nr. 725/2003);

MPK McNally (nr. 726/2003);

Agatha Huisman (nr. 727/2003);

Susan Small (nr. 728/2003);

Ileana Rollason (nr. 729/2003);

Oliver Lines (nr. 730/2003);

Anthony Chambers (nr. 731/2003);

Sonia Gale (Abusos Urbanisticos-no) (nr. 732/2003);

Brian Riley (nr. 733/2003);

Philia de Boer (nr. 734/2003);

David Hargreaves (nr. 735/2003);

Lon Williams (nr. 736/2003);

Frank Mayer (nr. 737/2003);

Fernando Landa Beitia (nr. 738/2003);

Jouni Ahokangas (nr. 739/2003);

Ilkka Soini (nr. 740/2003);

Ahto Rautio (nr. 741/2003);

Liesbeth de Jonge (nr. 742/2003);

Paul Bianchi (nr. 743/2003);

Den 24. juli 2003

Charalambos Psarros (nr. 744/2003);

Timotheos Athanassiou (Universal Council of the Hellenism Diasporas) (nr. 745/2003);

Ioanna Matsouka (nr. 746/2003);

Timotheos Athanassiou (Universal Council of the Hellenism Diasporas) (nr. 747/2003);

Anna Anagnostou (nr. 748/2003);

Enric Pubill (Associació Catalana d'Ex-presos Polítics) (nr. 749/2003);

Mercedes Velasco Garrido (nr. 750/2003);

Anne-Marie Gianquinto (nr. 751/2003);

Massimiliano Modica (nr. 752/2003);

Maria Teresa De Nardis (nr. 753/2003);

Antonio Pallicer (Defensor del Ciutadà — Defensor del Ciudadano y del Turista) (nr. 754/2003);

Giuseppe Tizza (nr. 755/2003);

Rici Herlan (Interessengemeinschaft der Rentner in Spanien) (nr. 756/2003);

Igor Wladimir Schubert (nr. 757/2003);

Jörn Runge (nr. 758/2003);

Michael Haflisch (nr. 759/2003);

Torsten Jäger (nr. 760/2003);

Paul Kenis (nr. 761/2003);

Brian John Horne (nr. 762/2003);

Brian Paul Rooney (nr. 763/2003);

Juliano Qirjako (nr. 764/2003);

Yasar Mert (nr. 765/2003);

Den 28. august 2003

Nikolaos Kanaris (Groupe d'Habitants du Centre Historique d'Athènes) (nr. 766/2003);

Bunyamin Aras (Kurdish Democratic People's Union) (nr. 767/2003);

Panayiotis Vryonis (nr. 768/2003);

Michelangelo La Spina (nr. 769/2003);

Salvador Perrat (nr. 770/2003);

Luis Antonio Alvarez Diaz (Coordinadora Musical) (nr. 771/2003);

Carlos Pons Roset (nr. 772/2003);

Joan Cervan i Andreu (nr. 773/2003);

Pedro Hernando Martinez (nr. 774/2003);

Pedro Marset Campos (Parlamento Europeo) (nr. 775/2003);

Mariano Peinado Izquierdo (Federación Internacional para la defesa del American Pit Bull Terriers) (nr. 776/2003);

Pierre Lasselin (nr. 777/2003);

François Théry (Association Paris-Mail) (nr. 778/2003);

Marc Michalczak (nr. 779/2003);

Eddy Krawiec (nr. 780/2003);

Marie-Thérèse Fauré (nr. 781/2003);

Christian Tshiza (nr. 782/2003);

Vito Paternostro (nr. 783/2003);

Antonio Giangrande (Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati, Sezione di Taranto) (nr. 784/2003);

Renato Bonomo (Comune di Frascati) (nr. 785/2003);

Luciano Motta (nr. 786/2003);

Alfredo Pereira (nr. 787/2003);

Tina Bostrup (nr. 788/2003);

Andrea Baxpöhler-Bertram (nr. 789/2003);

Peter Weber (nr. 790/2003);

Helga und Bruno Dybus (nr. 791/2003);

Karlheinz Mornhinweg (nr. 792/2003);

Werner Spieker (nr. 793/2003);

Jörg Joachim Getzlaff (nr. 794/2003);

Gerhard Schmidt-Delavant (nr. 795/2003);

Arno Holtz (nr. 796/2003);

Otto Kindzorra (nr. 797/2003);

Gudrun Haller-Afanasyev (nr. 798/2003);

Steffen Böttcher (nr. 799/2003);

Erich Wild (nr. 800/2003);

Oskar Eschenbach (nr. 801/2003);

Martin Lauzening (nr. 802/2003);

Michael Maurer (nr. 803/2003);

Michael Maurer (nr. 804/2003);

Tim Götzinger (nr. 805/2003);

Sandro Wiggerich (nr. 806/2003);

Sibylle Enslin (nr. 807/2003);

Margret Möckel (nr. 808/2003);

Normen Zoch (nr. 809/2003);

Ina Rixen (Raion GmbH) (nr. 810/2003);

Maureen Asbury (Trentham Action Group) (nr. 811/2003);

Margaret Winfield (nr. 812/2003);

Wendy Winter de Garcia (Expatriate Information Exchange) (nr. 813/2003);

Daniel Stanger (nr. 814/2003);

Myrto Condoyanni (nr. 815/2003);

Alfons Schmidt (nr. 816/2003);

Lennox Alexander (nr. 817/2003);

Michael Mansion (nr. 818/2003);

Julia Bolton Holloway (nr. 819/2003);

Joe Wilson (nr. 820/2003);

Gerhard Wilhelm Alm (nr. 821/2003);

Gabriel Saraiva (nr. 822/2003);

Rosie Kane (Scottish Socialist Party) (nr. 823/2003);

Adrian Bonnington (nr. 824/2003);

Victor Uwajeh (Niger Delta Redemption Alliance) (nr. 825/2003);

Otto Moller (nr. 826/2003);

Thomas Haenselmann (nr. 827/2003);

Stefan Jacobsson (nr. 828/2003);

Toivo Venäläinen (nr. 829/2003);

Timo Ala-Reinikka (nr. 830/2003);

Constant Verbraeken (nr. 831/2003);

Constant Verbraeken (nr. 832/2003);

Constant Verbraeken (nr. 833/2003);

13.   Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioden i maj 2003 var omdelt.

14.   Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51)

De skriftlige erklæringer nr. 6, 7 og 8/2003 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 51, stk. 5.

15.   Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden september I 2003 (PE 334.347/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 111):

Mødet den 1-4. september 2003

Mandag den 1 september, Tirsdag den 2. september Onsdag den 3. september

ingen ændringer

torsdag den 4. september

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 50):

Anmodning fra PPE-DE-Gruppen om at erstatte punktet »Menneskerettigheder i Turkmenistan og i Centralasien« med et nyt punkt »Burma«.

Enrique Barón Crespo for PSE-Gruppen tog ordet.

Parlamentet godkendte anmodningen.

*

* *

Arbejdsplanen fastsattes således.

16.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 121a:

Mary Elizabeth Banotti, kvæstor, Sarah Ludford, om dette indlæg, Dimitris Tsatsos, Theresa Villiers, Proinsias De Rossa, Roger Helmer, Konstantinos Alyssandrakis, Neil MacCormick, Niall Andrews, Efstratios Korakas, Charles Tannock, Ioannis Patakis, Anne André-Léonard, Giacomo Santini, Jan Dhaene, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Eija-Riitta Anneli Korhola, Miguel Angel Martínez Martínez, Alain Lipietz, James (Jim) Fitzsimons, Marie Anne Isler Béguin og Sarah Ludford.

17.   Konsekvenserne af den ekstremt varme sommer (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Konsekvenserne af den ekstremt varme sommer.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

næstformand

Talere: Carlos Coelho for PPE-DE-Gruppen, Dagmar Roth-Behrendt for PSE-Gruppen, Frédérique Ries for ELDR-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, José Ribeiro e Castro for UEN-Gruppen, Georges Berthu løsgænger, Françoise Grossetête, Carlos Lage, Joan Vallvé, Sylviane H. Ainardi og Miquel Mayol i Raynal.

FORSÆDE: James L.C. PROVAN

næstformand

Talere: Jean-Claude Martinez, Francesco Fiori, Joan Colom i Naval, Alain Lipietz, Concepció Ferrer, Gilles Savary, Marie Anne Isler Béguin, Arlindo Cunha, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Jorge Moreira Da Silva, Hugues Martin, Encarnación Redondo Jiménez, Regina Bastos, Albert Jan Maat, Christian Foldberg Rovsing og Michel Barnier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 4.9.2003, punkt 9.

18.   Bankers egenkapital (Basel II) (forhandling)

Betænkning: Om bankers egenkapital (Basel II) [2001/2257(INI)] — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Alexander Radwan (A5-0258/2003)

Alexander Radwan forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: José PACHECO PEREIRA

næstformand

Talere: Frits Bolkestein (medlem af Kommissionen), Othmar Karas for PPE-DE-Gruppen, Harald Ettl for PSE-Gruppen, Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, Wolfgang Ilgenfritz løsgænger, Theresa Villiers, Christa Randzio-Plath, Piia-Noora Kauppi, Paul Rübig og Frits Bolkestein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 2.9.2003, punkt 21.

19.   Fællesskabsretten (forhandling)

Retsgrundlag og overholdelse af fællesskabsretten [2001/2151(INI)] — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Ioannis Koukiadis (A5-0180/2003).

Ioannis Koukiadis forelagde sin betænkning.

Talere: Frits Bolkestein (medlem af Kommissionen), José María Gil-Robles Gil-Delgado for PPE-DE-Gruppen, Diana Wallis for ELDR-Gruppen, Neil MacCormick for Verts/ALE-Gruppen, og Frits Bolkestein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 3.9.2003, punkt 13.

20.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« 334.347/OJMA).

21.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.10.

Julian Priestley

generalsekretær

Catherine Lalumière

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Aaltonen, Adam, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Ceyhun, Chichester, Philip Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Corrie, Coûteaux, Cox, Cunha, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, Gargani, Garot, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grosch, Grossetête, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Lavarra, Lehne, Leinen, Linkohr, Lipietz, Lisi, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCartin, MacCormick, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Provan, Puerta, Purvis, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Skinner, Sörensen, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Sturdy, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Brempt, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vermeer, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observatører

Bagó Zoltán, Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Biela Adam, Bielan Adam, Bobelis Kazys Jaunutis, Bonnici Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Cybulski Zygmunt, Czinege Imre, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Drzęźla Bernard, Ékes József, Falbr Richard, Fazakas Szabolcs, Fenech Antonio, Filipek Krzysztof, Gawłowski Andrzej, Germič Ljubo, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Gurmai Zita, Gyürk András, Holáň Vilém, Horvat Franc, Kamiński Michał Tomasz, Kāposts Andis, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Kļaviņš Paulis, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Kolář Robert, Kozlík Sergej, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Laar Mart, Lepper Andrzej, Liberadzki Bogusław, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Őry Csaba, Pīks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Podobnik Janez, Pospíšil Jiří, Pusz Sylwia, Sefzig Luděk, Ševc Jozef, Siekierski Czesław, Svoboda Pavel, Szczygło Aleksander, Tabajdi Csaba, Tomaka Jan, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė Birutė, Wenderlich Jerzy, Widuch Marek, Wiśniowska Genowefa, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf.