30.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/74


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: «Πράσινη Βίβλος — Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια»

COM(2006) 194 τελικό

(2006/C 324/25)

Στις 12 Μαΐου 2006, και σύμφωνα με το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: «Πράσινη Βίβλος — Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια»

Σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1, του Εσωτερικού της Κανονισμού, η ΕΟΚΕ αποφάσισε να συστήσει υποεπιτροπή στην οποία ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών.

Λόγω της ανανέωσης της θητείας της ΕΟΚΕ, η Συνέλευση αποφάσισε να μην αποφανθεί για τη γνωμοδότηση αυτή κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου και όρισε γενική εισηγήτρια την κα SANCHEZ MIGUEL, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Eσωτερικού Kανονισμού.

Κατά την 430ή σύνοδο ολομέλειάς της, της 25ης και 26ης Οκτωβρίου 2006 (συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2006), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την παρούσα γνωμοδότηση με ψήφους 132 υπέρ, 7 κατά και με 12 αποχές.

1.   Ιστορικό

1.1

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση του ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί πλαίσιο που θα προωθεί τη διαφάνεια μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ομάδων ειδικών συμφερόντων, ενώ παράλληλα θα βελτιώνει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους δικαιούχους των κονδυλίων τα οποία εκχωρεί η ΕΕ στις διάφορες πολιτικές της.

1.2

Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή δρομολόγησε την «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια», παρότι είναι γεγονός ότι το μέλημα αυτό είχε ήδη οριστεί στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και έλαβε κατόπιν συγκεκριμένη μορφή με βάση τα εξής:

Κανονισμός 1049/2001 της 30ης μαίου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπήςߦ

Ειδικό μητρώο εγγράφων που αφορούν το έργο των επιτροπών «επιτροπολογίας»

Βάσεις δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με συμβουλευτικούς φορείς και ομάδες εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν την Επιτροπήߦ

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς της Επιτροπής, ο οποίος ορίζει τους κανόνες για τις σχέσεις της με τους ιδιώτες.

1.3

Στο ίδιο πνεύμα, η Πράσινη Βίβλος ορίζει τρία στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τη διαφάνεια κατά τη δράση των οργάνων της ΕΕ:

ανάγκη για ένα πιο διαρθρωμένο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ομάδων ειδικών συμφερόντωνߦ

ανάδραση όσον αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές που εφαρμόζει η Επιτροπή στις διαβουλεύσειςߦ

υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ υπό κοινή διαχείριση.

2.   Σύνοψη των στόχων της Πράσινης Βίβλου

2.1   Διαφάνεια και εκπροσώπηση συμφερόντων

2.1.1

Η Επιτροπή φρονεί ότι, προκειμένου να διενεργείται καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κανόνων που έχουν θεσπισθεί για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τις σχέσεις της με τις ομάδες συμφερόντων, ή με οποιονδήποτε άλλον πολίτη που προσφεύγει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα πρέπει να υπάρχει σαφής ορισμός του τι νοείται ως «εκπρόσωπος» και ως «δραστηριότητα» των ομάδων συμφερόντων.

2.1.2

Το βασικό πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ομάδων συμφερόντων πρέπει, σύμφωνα με την Επιτροπή, να διατηρεί ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία, τα οποία, με βάση την έννομη αρμοδιότητα των εν λόγω οργάνων για την αντίστοιχη δραστηριότητα, θα προωθούν τη διαφάνεια στις σχέσεις. Λόγου χάρη, δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αμφισβητήσιμη επιρροή ή οποιαδήποτε οικονομική πίεση επί της λήψεως αποφάσεων, ούτε να προσφέρεται χρηματοδοτική ενίσχυση, υλικό ή προσωπικό σε καμία περίπτωση. Επιβάλλεται να αποτρέπεται η διάδοση αμφίβολων πληροφοριών, εσκεμμένα διφορούμενων ή αναληθών. Οπωσδήποτε, πρέπει να διασφαλίζεται το γενικό συμφέρον της Κοινότητας έναντι των ειδικών συμφερόντων των εκάστοτε ομάδων άσκησης πιέσεων.

2.1.3

Πρώτα απ' όλα, πρέπει να θεωρείται παράνομη οποιαδήποτε πρακτική άσκησης πιέσεων που ενδέχεται να οδηγήσει σε απάτη ή διαφθορά ή που θα μπορούσε να περιλαμβάνει παραπλανητικό περιεχόμενο, είτε ως προς τις πληροφορίες που παρέχονται, είτε ως προς την έννομη αρμοδιότητα των εκπροσώπων. Σημαντικό είναι το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας των ομάδων αυτών.

2.1.4

Τα υφιστάμενα σήμερα μέτρα, ειδικότερα όσα αφορούν τον εξωτερικό έλεγχο, μπορούν να προαγάγουν τη διαφάνεια στη σχέση μεταξύ θεσμικών οργάνων και ομάδων συμφερόντων. Για το σκοπό αυτό, έχουν θεσπιστεί «Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση», οι οποίες διευκολύνουν την επικοινωνία μέσω της βάσης δεδομένων CONECCS για τις οργανώσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, στην οποία περιλαμβάνονται τα αναγκαία στοιχεία ώστε να αναγνωρίζεται η αντιπροσωπευτικότητά τους.

2.1.5

Οπωσδήποτε, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του εξωτερικού ελέγχου, παρότι είναι γεγονός ότι ορισμένα από τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή για το σκοπό αυτό ισχύουν ήδη σε πολλά κράτη μέλη. Κατά πρώτο λόγο, προτείνεται μια παρέμβαση σχετικά με την πληροφόρηση που παρέχουν οι ομάδες συμφερόντων, η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί με την καθιέρωση ενιαίου ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στο Διαδίκτυο.

2.1.6

Το πιο σημαντικό μέσον είναι η εθελοντική εγγραφή των ομάδων ειδικών συμφερόντων σε μητρώο στο Διαδίκτυο, η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση ώστε να αξιολογούνται οι στόχοι που επιδιώκουν, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησής τους. Επισημαίνεται εδώ ότι πολλές Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής διαθέτουν σύστημα πιστοποίησης των εγκεκριμένων οργανώσεων, ώστε να διευκολύνεται η σχέση τους με αυτές.

2.1.7

Άλλο ζήτημα που πρέπει να επισημανθεί είναι οι κώδικες συμπεριφοράς, πράγμα που θα αφορά εξίσου όλες τις ομάδες συμφερόντων, καθώς και τους εκπροσώπους τους, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται. Εννοείται ότι οι κώδικες αυτοί, οι οποίοι θα γίνονται αποδεκτοί εθελοντικά, θα περιλαμβάνουν ελάχιστες κοινές απαιτήσεις, ανεξάρτητα από την κατάρτισή τους από τις εν λόγω ομάδες.

2.2   Ανάδραση σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαβουλεύσεις

2.2.1

Πρέπει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή, στα πλαίσια των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας της, έχει θεσπίσει ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαβουλεύσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των νομοθετικών προτάσεωνߦ επομένως, τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την αξιολόγηση του αντικτύπου. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές αποφάσεις που δεν περιλαμβάνονται στα πλαίσια αυτών των διαβουλεύσεων, όπως είναι η περίπτωση της επιτροπολογίας και του κοινωνικού διαλόγου, όπως αναγνωρίζεται στα άρθρα 137 έως 139 της Συνθήκης ΕΚ, στα οποία αναφερόμαστε παρακάτω.

2.2.2

Από την θέσπιση της διαδικασίας αυτής, τα αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά για την Επιτροπή, όχι μόνον ως προς τον αριθμό των προτάσεων για τις οποίες πραγματοποιήθηκε διαβούλευση, αλλά και ως προς τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, κυρίως μέσω της δικτυακής πύλης.

2.3   Κοινοποίηση της ταυτότητας των δικαιούχων των κοινοτικών κονδυλίων

2.3.1

Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν διαύλους πληροφόρησης για τη δημοσιοποίηση των καταλόγων των δικαιούχων κοινοτικών κονδυλίων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημοσίευση των δικαιούχων της ΚΓΠ. Ωστόσο, τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται παρουσιάζουν διαφορές από τη μία χώρα στην άλλη, όπως, εξάλλου, και η πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση πόρων για πολιτικές που χρηματοδοτούνται άμεσα από την ΕΕ.

2.3.2

Η πρόταση που διατυπώνεται είναι να παρέχεται η πληροφόρηση αυτή, κεντρικά, από την Επιτροπή. Το πρόβλημα έγκειται στην πολυπλοκότητα του ευρέος φάσματος κατηγοριών των δικαιούχων, καθώς και στο διοικητικό κόστος που μπορεί να προκύψει. Φαίνεται ότι μία λύση θα μπορούσε να είναι η θέσπιση ορισμένων ελάχιστων απαιτήσεων παροχής πληροφοριών, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

3.   Σημαντικότερες ερωτήσεις που διατυπώνονται στην Πράσινη Βίβλο

3.1

Σχετικά με το πρώτο ζήτημα, τη διαφάνεια και την εκπροσώπηση των συμφερόντων, τίθενται οι εξής ερωτήσεις:

3.1.1

Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχυθεί η διαφάνεια στις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων;

3.1.2

Πρέπει οι ομάδες συμφερόντων να ειδοποιούνται αυτόματα εάν είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο;

3.1.3

Πρέπει το κοινό να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο μητρώο, χωρίς περιορισμούς; Ποιος πρέπει να διαχειρίζεται το μητρώο;

3.1.4

Πρέπει να τροποποιηθούν οι υπάρχοντες κώδικες συμπεριφοράς;

3.1.5

Πρέπει να ελέγχεται η τήρηση των κωδίκων συμπεριφοράς και μάλιστα να υπάρχει δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για την παράβασή τους;

3.2

Όσον αφορά την ανάδραση σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη διαβούλευση, τίθεται μόνο μία ερώτηση:

3.2.1

Εφήρμοσε η Επιτροπή ικανοποιητικά τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση;

3.3

Σχετικά με την κοινοποίηση της ταυτότητας των δικαιούχων των κοινοτικών κονδυλίων, τίθενται οι ακόλουθες ερωτήσεις:

3.3.1

Πρέπει να υποχρεωθούν όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες για τους δικαιούχους των κονδυλίων;

3.3.2

Εάν ναι, πρέπει αυτό να γίνεται σε εθνικό επίπεδο και με προκαθορισμένο περιεχόμενο;

4.   Γενικές παρατηρήσεις

4.1

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Πράσινης Βίβλου για τη διαφάνεια. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ομάδων συμφερόντων που επιδιώκουν να επηρεάσουν την κοινοτική πολιτική καθιστά αναγκαία τη θέσπιση, εκ μέρους της Επιτροπής, ορισμένων προδιαγραφών οι οποίες να ρυθμίζουν, αφενός, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να ασκείται η επιρροή αυτή και, αφετέρου, τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα και φορείς που εκπροσωπούν τα εν λόγω συμφέροντα.

4.2

Ωστόσο, σε πρώτη φάση, πρέπει να οριστεί σαφώς ποιες νοούνται ως «ομάδες ειδικών συμφερόντων» και ποιο είναι το περιεχόμενο που πρέπει να δοθεί στη σχέση τους με την Επιτροπή:

4.2.1

Ο ορισμός που δίδεται στην Πράσινη Βίβλο (1) για τους «εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων» είναι τουλάχιστον ασαφής, δεδομένου ότι αναφέρονται οι επαγγελματικές οργανώσεις, ΜΚΟ, επαγγελματικές ενώσεις κλπ., εφόσον αναπτύσσουν δραστηριότητες «με στόχο να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων». Η ΕΟΚΕ έχει αναπτύξει την έννοια τωνοργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (2), με την πρόθεση να τις διαχωρίσει από τις ομάδες συμφερόντων. Εξάλλου, τα άρθρα 137 έως 139 της ΣΕΚ θεσπίζουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου με τους «κοινωνικούς εταίρους» (3). Οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ για την προώθηση συμφερόντων, διαφέρουν ως προς τους στόχους, τις δομές και τις ομάδες που εκπροσωπούν. Ενώσεις βιομηχάνων, εργοδοτών και συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπροσωπούν τα συμφέροντα χιλιάδων ή ακόμη και εκατομμυρίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εργαζομένων, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις οργανώσεις ή τις ομάδες πίεσης οι οποίες επιδιώκουν στενά εμπορικά ή άλλα συμφέροντα, δεδομένου ότι οι πρώτες εκπροσωπούν εκτεταμένα, καθολικά και κοινά συμφέροντα της κοινωνίας και επιδιώκουν την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας καθώς και την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Οι οργανώσεις αυτές δεν είναι κερδοσκοπικές. Όλες οι δραστηριότητές τους προσανατολίζονται στο κοινό όφελος και δημοσιοποιούνται λεπτομερώς στο κοινό, σχολιάζονται εκτενώς στον τύπο και οι ίδιες επιδιώκουν να ενημερώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο για τις δραστηριότητές τους. Πρόκειται για τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων που από κοινού με τους κρατικούς φορείς συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο.

4.2.2

Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστεί επακριβώς ποιες είναι οι ομάδες που θα περιλαμβάνονται στην έννοια των«ομάδων συμφερόντων», και κυρίως να αναγνωριστεί ότι η ύπαρξή τους αποτελεί μέρος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας της ΕΕ.

4.2.3

Στο σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης, άρθρο 1 — 46. 3, και με σκοπό να διασφαλιστεί η αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, θεσπίζεται ότι: «Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες». Και, στο άρθρο 1 — 47. 3, αναγνωρίζεται ότι: «Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ένωσης, η Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

4.2.4

Όσον αφορά το περιεχόμενο της δράσης των «ομάδων συμφερόντων», θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της πρόσβασης στην πληροφόρηση και της διαβούλευσης. Η πληροφόρηση αποτελεί δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ και συνιστά στοιχείο της διαφάνειας που πρέπει να χαρακτηρίζει όλα τα κοινοτικά όργανα. Η διαβούλευση περιορίζεται σε εκείνους που έχουν έννομο συμφέρον στις κοινοτικές πολιτικές.

4.2.5

Η Επιτροπή υιοθέτησε τις «ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση» (4) με στόχο να δημιουργηθεί ένα γενικό πλαίσιο διαφανές και συνεκτικό, και παράλληλα ευέλικτο, που θα καθιστά δυνατό το έργο της διαβούλευσης για τις πολιτικές σε συγκεκριμένους τομείς, κυρίως εκείνους που απαιτούν αξιολόγηση του αντικτύπου. Στην Πράσινη Βίβλο αναδιατυπώνονται και βελτιώνονται ορισμένες από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και τη διαβούλευση με αυτά, κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζεται ένα διαφανές αποτέλεσμά της.

5.   Ειδικές παρατηρήσεις για τις ερωτήσεις της Πράσινης Βίβλου

5.1

Μητρώο. Η απαίτηση εγγραφής σε μητρώο πρέπει να θεωρείται ως μια υποχρέωση για την απόκτηση ενός δικαιώματος, το οποίο συνίσταται στην υποχρεωτική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα θέματα που τα αφορούν. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η υποχρέωση εγγραφής σε μητρώο αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση για τη διαφάνεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων για τις κοινοτικές πολιτικές και κυρίως να υπάρχει επαγρύπνηση ώστε η διαβούλευση να μην γίνεται με στόχο την επίτευξη οφέλους που αντίκειται στο γενικό συμφέρον.

5.1.1

Ο δημόσιος χαρακτήρας οποιουδήποτε μητρώου είναι αδιαμφισβήτητος. Ακόμη, τη διαχείριση του μητρώου πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή διότι ο δημόσιος χαρακτήρας του αποκλείει κάθε άλλο είδος διαχείρισης. Τέλος, και ανεξάρτητα από το σύστημα εγγραφής που θα επιλεγεί, η έκταση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να είναι ανάλογη με τον επιδιωκόμενο στόχο, δηλαδή να παρέχει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να ενημερώνονται για τις ομάδες συμφερόντων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τις πολιτικές και τις αποφάσεις της Ένωσης

5.1.2

Από αυτή την προοπτική, πρέπει να είναι σαφές ποιά συμβολή έχουν οι ομάδες πίεσης στα όργανα και θεσμούς της ΕΕ, ποιον αντιπροσωπεύουν, ποιους στόχους επιδιώκουν και πώς χρηματοδοτούνται. Τουλάχιστον, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από το όνομα και την έδρα της οργάνωσης, την εταιρική της επωνυμία, τους στόχους που επιδιώκει, το όνομα των ατόμων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να την εκπροσωπούν και να εκφράζονται εξ ονόματός της, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με το καταστατικό και με τους ελεγμένους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.

5.2

Κώδικας συμπεριφοράς. Η ύπαρξη ενός κώδικα συμπεριφοράς πρέπει να συνδέεται με την εκπλήρωση ορισμένων ελάχιστων προϋποθέσεων για την απόκτηση συγκεκριμένου καθεστώτος, επαγγελματικού ή πολιτικού. Οι εν λόγω προϋποθέσεις πρέπει να θεωρούνται ως ένα μέσον που συνδέεται με την υποχρέωση εγγραφής σε μητρώο, έτσι ώστε η εκπλήρωσή τους από τις ομάδες συμφερόντων που ζητούν την εγγραφή σε μητρώο να διασφαλίζει τη συμμετοχή τους σε διαβούλευση με την Επιτροπή και τους λοιπούς κοινοτικούς οργανισμούς.

5.2.1

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα ήταν καλή ιδέα να υιοθετήσει η Επιτροπή ένα δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος να διασφαλίζει με τον τρόπο αυτό την ίση μεταχείριση, τόσο στο νόμο όσο και στην πράξη, όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ο οποίος να διασφαλίζει με τον τρόπο αυτό την ίση μεταχείριση, τόσο στο νόμο όσο και στην πράξη, που να είναι συνδεδεμένος με ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής σε μητρώο και ανάλογος με αυτόν που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (5). Το περιεχόμενό του θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στην επιδιωκόμενη λειτουργία διαβούλευσης, όλως ιδιαιτέρως δε όσον αφορά τις συνέπειες που συνεπάγεται η παράβασή του.

5.3

Ανάδραση σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση. Αποτελεί υποχρέωση της εκάστοτε ΓΔ να διεξάγει αξιολόγηση του αντικτύπου της διαβούλευσης, συνοδευόμενη από τον κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, αποκλειστικά όμως όταν αυτή αφορά στρατηγικές προτάσεις της Επιτροπής. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η αξιολόγηση αυτή και η ανάδραση των πληροφοριών πρέπει να γίνεται για όλες τις προτάσεις για τις οποίες διεξάγεται δημόσια διαβούλευση. Για την καλύτερη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένα θέματα που έχουν μεγάλη σημασία, όπως τα ακόλουθα:

Γλώσσες στις οποίες διεξάγονται

Ουδετερότητα των ερωτήσεων

Σημασία των επιμέρους θέσεων και παρατηρήσεων που διατυπώνουν οι οργανώσεις οι οποίες συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις, σε συνάρτηση με τον βαθμό αντιπροσωπευτικότητάς τους.

5.3.1

Φρονούμε ότι δεν αρκεί η γενική πληροφόρηση σχετικά με μια διαβούλευση, αλλά ότι σε κάθε οργάνωση που συμμετέχει θα πρέπει να παρέχονται ειδικές πληροφορίες σχετικά με αυτή, ενώ θα πρέπει να προσδιορίζονται επαρκείς περίοδοι για την διεξαγωγή συζήτησης στα πλαίσια των ίδιων των οργανώσεων. Η καθιέρωση ευρέων διαβουλεύσεων μέσω του Διαδικτύου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να δίδεται το ίδιο βάρος σε απόψεις μεμονωμένων ατόμων ή μη αντιπροσωπευτικών οργανώσεων με αυτό που δίδεται σε απόψεις οργανώσεων οι οποίες αντανακλούν θέσεις τις οποίες συμμερίζονται οργανώσεις-μέλη από διάφορες χώρες.

5.4

Κοινοποίηση των δικαιούχων των κοινοτικών πόρων. Η ΕΟΚΕ προτείνει, όπως ακριβώς κοινοποιούνται οι δικαιούχοι των κονδυλίων που διαχειρίζεται η Επιτροπή, να γίνεται το ίδιο και για τα κονδύλια όλων των ευρωπαϊκών οργάνων, καθώς επίσης και σε όλα τα κράτη μέλη, για τα κονδύλια που υπόκεινται στην από κοινού διαχείριση, δεδομένου ότι αρμόδια για την κατανομή των κονδυλίων αυτών είναι τα κράτη μέλη.

5.4.1

Ορισμένα κράτη μέλη επιδεικνύουν παραδειγματική συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την ισχύουσα υποχρέωση κοινοποίησης, μεταξύ άλλων, στα πλαίσια των γεωργικών ενισχύσεων της Ε.Ε., ενώ άλλα έχουν λιγότερο παραδειγματική συμπεριφορά. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ του να επιβληθεί σε όλα τα κράτη μέλη η υποχρέωση να κοινοποιούν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους δικαιούχους στα πλαίσια των ταμείων διαχείρισης, από κοινού με την Ε.Ε., και να δημοσιεύουν τα στοιχεία αυτά και στο Διαδίκτυο.

5.5

Η ΕΟΚΕ θα επιθυμούσε να εξετάσει η Επιτροπή κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο οποιοσδήποτε έλεγχος ασκείται επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαβούλευσης να εφαρμόζεται επίσης και επί των μελών της Επιτροπής που ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές, όπως θεσπίζεται στο άρθρο 213, παράγραφος 2, της ΣΕΚ, καθώς επίσης και να τηρούνται αυστηρά τα άρθρα 11 και 16 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων. Ο συνυπολογισμός όλων των μερών σε μια διαδικασία διαβούλευσης και απόφασης είναι αναγκαίος για τη διαφάνεια και τη σωστή λειτουργία των θεσμών.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2006

Ο Πρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Οικοονμικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Δημήτρης ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ


(1)  Πράσινη Βίβλος, ΙΙ. 1, σελ. 5.

(2)  Βλεπε, ειδικότερα, τις ακόλουθες γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ: «Ο ρόλος και η συμβολή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση», της 23ης Σεπτεμβρίου 1999 (EE C 329, 17.11.1999), «Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση — Συμβολή της ΟΚΕ στην επεξεργασία της Λευκής Βίβλου», της 26ης Απριλίου 2001 (EE C 193, 10.07.2001), «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση — μια Λευκή βίβλος», της 21ης Μαρτίου 2002 (EE C 125, 27.05.2002), «Η αντιπροσωπευτικότητα των ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες», της 14ης Φεβρουαρίου 2006 (EE C 88, 11.04.2006).

(3)  Πρέπει να ληφθεί υπόψη η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, κατά το μέτρο που, στο άρθρο 1 — 48, προσδιορίζεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και του αυτόνομου κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος και διαχωρίζεται από τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως προσδιορίζεται στα προηγούμενα άρθρα.

(4)  COM(2002) 704 τελικό της 11.12.2002.

(5)  Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παράρτημα IX, άρθρο 3, Κώδικας συμπεριφοράς

«1.

Στο πλαίσιο των σχέσεών τους με το Κοινοβούλιο, τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 4,

α)

οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 και του παρόντος παραρτήματοςߦ

β)

οφείλουν να δηλώνουν στους βουλευτές, το προσωπικό τους ή τους υπαλλήλους του οργάνου το συμφέρον ή τα συμφέροντα που εκπροσωπούνߦ

γ)

οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια που έχει στόχο να λάβουν πληροφορίες κατά τρόπο αθέμιτοߦ

δ)

δεν μπορούν να επικαλούνται οιαδήποτε επίσημη σχέση με το Κοινοβούλιο σε οποιεσδήποτε συναλλαγές με τρίτουςߦ

ε)

δεν μπορούν να διανέμουν σε τρίτους, με σκοπό την αποκόμιση κέρδους, αντίγραφα εγγράφων που έχουν λάβει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιοߦ

στ)

οφείλουν να συμμορφώνονται αυστηρά προς τις διατάξεις του Παραρτήματος I, άρθρο 2, δεύτερο εδάφιοߦ

ζ)

οφείλουν να βεβαιώνονται οι ίδιοι ότι κάθε οικονομική υποστήριξη που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος I, άρθρο 2, δηλώνεται στο προβλεπόμενο πρωτόκολλοߦ

η)

οφείλουν να συμμορφώνονται, κατά την πρόσληψη πρώην μονίμων υπαλλήλων των οργάνων, με τις διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασηςߦ

θ)

οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες που έχει θεσπίσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πρώην βουλευτώνߦ

ι)

προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων, οφείλουν να λαμβάνουν την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ή των ενδιαφερομένων βουλευτών όσον αφορά οιαδήποτε συμβατική σχέση με βοηθό ή κάθε πρόσληψη βοηθού, και στη συνέχεια να βεβαιώνονται ότι αυτό έχει καταχωρισθεί στο προβλεπόμενο στο άρθρο 9, παράγραφος 4, μητρώο.

2.

Κάθε παράβαση του κώδικα συμπεριφοράς μπορεί να οδηγήσει στην αφαίρεση της άδειας εισόδου που χορηγείται στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και, ενδεχομένως, στην επιχείρησή τους.»