10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 64/72


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 133/2004

(2004. gada 24. septembris),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar Protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XX pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 9. jūlija Lēmumu Nr. 113/2004 (1).

(2)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2004. gada 3. marta Lēmums 2004/232/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 attiecībā uz halona-2402 izmantošanu (2),

IR NOLĒMUSI TURPMĀKO.

1. pants

Līguma XX pielikuma 21.aa punktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2037/2000) papildina ar šādu ievilkumu:

“—

32004 D 0232: Komisijas 2004. gada 3. marta Lēmums 2004/232/EK (OV L 71, 10.3.2004., 28. lpp.).”

2. pants

Lēmuma 2004/232/EK teksti islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 25. septembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 24. septembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 376, 23.12.2004., 51. lpp.

(2)  OV L 71, 10.3.2004., 28. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.