10.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 64/72


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 133/2004,

tehty 24 päivänä syyskuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XX muutettiin 9 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 113/2004 (1).

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta haloni-2402:n osalta 3 päivänä maaliskuuta 2004 tehty komission päätös 2004/232/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XX olevaan 21aa kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2037/2000) seuraava luetelmakohta:

”—

32004 D 0232: komission päätös 2004/232/EY, tehty 3 päivänä maaliskuuta 2004 (EUVL L 71, 10.3.2004, s. 28).”

2 artikla

Päätöksen 2004/232/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä syyskuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 376, 23.12.2004, s. 51.

(2)  EUVL L 71, 10.3.2004, s. 28.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.