11/ 65

BG

Официален вестник на Европейския съюз

176


22004D0133


L 064/72

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 133/2004

от 24 септември 2004 година

за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокол за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, по-нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение ХХ към Споразумението беше изменено с Решение № 113/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 9 юли 2004 г. (1).

(2)

Решение 2004/232/ЕО на Комисията от 3 март 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета по отношение използването на халон 2402 (2) трябва да се включи в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Следното тире се добавя в точка 21аа (Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение ХХ към Споразумението:

„—

32004 D 0232: Решение 2004/232/ЕО на Комисията от 3 март 2004 г. (ОВ L 71, 10.3.2004 г., стр. 28).“

Член 2

Текстовете на Решение 2004/232/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, имат еднаква сила.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 25 септември 2004 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението са направени (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2004 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ОВ L 376, 23.12.2004 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 71, 10.3.2004 г., стр. 28.

(3)  Не са посочени конституционни изисквания.