28.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 96/35


Förstainstansrättens beslut av den 12 mars 2007 – Regione autonoma Friuli-Venezia mot kommissionen

(Mål T-417/04) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Förordning (EG) nr 1429/2004 - Jordbruk - Gemensam organisation av vinmarknaden - Ordning för användning av namn på olika druvsorter och synonymer till dessa - Begränsad användning i tiden - Talan väckt av en inomstatlig enhet - Personer som är individuellt berörda - Avvisning)

(2007/C 96/72)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Regione autonoma Friuli-Venezia (ombud: advokaterna E. Bevilacqua och F. Capelli)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: L. Visaggio och E. Righini)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Ungern (Ombud: G. Péter)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av bestämmelsen, i form av en förklarande anmärkning, om begränsning till den 31 mars 2007 av rätten att använda namnet ”Tokai friulano ”i punkt 103 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 1429/2004 av den 9 augusti 2004 om ändring av förordning (EG) nr 753/2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter (EUT L 263, s. 11)

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Sökanden skall bära sin rättegångskostnad och ersätta kommissionens rättegångskostnad.

3)

Republiken Ungern skall bära sin rättegångskostnad.


(1)  EUT C 300, 4.12.2004.