28.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 96/35


Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. marta rīkojums — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Komisija

(Lieta T-417/04) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Regula (EK) Nr. 1429/2004 - Lauksaimniecība - Vīna tirgus kopīgā organizācija - Vīnogu šķirņu un to sinonīmu izmantošanas sistēma - Izmantošanas ierobežojums laikā - Prasība, ko cēlusi teritoriāla vienība - Individuāli skartas personas - Nepieņemamība)

(2007/C 96/72)

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (pārstāvji — E. Bevilacqua un F. Capelli, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — L. Visaggio un E. Righini)

Persona, kas iestājusies lietā, atbalstot atbildētāju: Ungārijas Republika (pārstāvis — P. Gottfried)

Priekšmets

Prasība atcelt tiesību normu, saskaņā ar kuru tiesības izmantot nosaukumu “Tocai friulano”, kas paskaidrojošas piezīmes veidā ir ietverts I pielikuma 103. punktā Komisijas 2004. gada 9. augusta Regulā (EK) Nr. 1429/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 753/2002, ar ko paredz konkrētus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 piemērošanai attiecībā uz konkrētu vīna nozares produktu aprakstu, apzīmējumu, noformējumu un aizsardzību (OV L 263, 11. lpp.), ir paredzētas līdz 2007. gada 31. martam.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

prasītājs sedz savus, kā arī atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Ungārijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 300, 4.12.2004.