28.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 96/35


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 12.3.2007 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia v. komissio

(Asia T-417/04) (1)

(Kumoamiskanne - Asetus (EY) N:o 1429/2004 - Maatalous - Viinin yhteinen markkinajärjestely - Viiniköynnöslajikkeiden nimien tai niiden synonyymien käyttöä koskeva järjestelmä - Käytön ajallinen rajoittaminen - Alueviranomaisen nostama kanne - Henkilöt, joita asia koskee erikseen - Tutkimatta jättäminen)

(2007/C 96/72)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (edustajat: asianajajat E. Bevilacqua ja F. Capelli)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: L. Visaggio ja E. Righini)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Unkarin tasavalta (asiamies: P. Gottfried)

Oikeudenkäynnin kohde

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinituotteiden kuvauksen, nimityksen, tarjontamuodon ja suojauksen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 753/2002 muuttamisesta 9.8.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1429/2004 (EUVL L 263, s. 11) liitteessä I olevan 103 kohdan selittävässä huomautuksessa mainitun säännöksen, jolla oikeus käyttää nimeä ”Tocai friulano ”rajoitetaan olemaan voimassa 31.3.2007 asti, kumoamista koskeva vaatimus

Määräysosa

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja komission oikeudenkäyntikuluista.

3)

Unkarin tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 300, 4.12.2004.