27.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/21


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 123/2014

av den 27 juni 2014

om ändring av bilaga II (tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 848/2012 av den 19 september 2012 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller fenylkvicksilverföreningar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 254/2013 av den 20 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 340/2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 12zc (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006):

”—

32012 R 0848: Kommissionens förordning (EU) nr 848/2012 av den 19 september 2012 (EUT L 253, 20.9.2012, s. 5)”

.

2.

Följande ska läggas till i punkt 12zf (kommissionens förordning (EG) nr 340/2008):

”, ändrad genom

32013 R 0254: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 254/2013 av den 20 mars 2013 (EUT L 79, 21.3.2013, s. 7)”

.

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) nr 848/2012 och genomförandeförordning (EU) nr 254/2013 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 28 juni 2014 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 2014.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 253, 20.9.2012, s. 5.

(2)  EUT L 79, 21.3.2013, s. 7.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.