27.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/21


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 123/2014

(2014. gada 27. jūnijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 19. septembra Regula (ES) Nr. 848/2012, ar ko attiecībā uz fenildzīvsudraba savienojumiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 20. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 254/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (2).

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 12.zc punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0848: Komisijas 2012. gada 19. septembra Regula (ES) Nr. 848/2012 (OV L 253, 20.9.2012., 5. lpp.).”

;

2)

nodaļas 12.zf punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2008) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32013 R 0254: Komisijas 2013. gada 20. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 254/2013 (OV L 79, 21.3.2013., 7. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 848/2012 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 254/2013 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 28. jūnijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2014. gada 27. jūnijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 253, 20.9.2012., 5. lpp.

(2)  OV L 79, 21.3.2013., 7. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.