27.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 342/21


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 123/2014,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta fenyylielohopeayhdisteiden osalta 19 päivänä syyskuuta 2012 annettu komission asetus (EU) N:o 848/2012 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2013 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 254/2013 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XV luku seuraavasti:

1)

Lisätään 12zc kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32012 R 0848: komission asetus (EU) N:o 848/2012, annettu 19 päivänä syyskuuta 2012 (EUVL L 253, 20.9.2012, s. 5)”

.

2)

Lisätään 12zf kohtaan (komission asetus (EY) N:o 340/2008) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32013 R 0254: komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 254/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013 (EUVL L 79, 21.3.2013, s. 7)”

.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 848/2012 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 254/2013 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2014, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Gianluca GRIPPA


(1)  EUVL L 253, 20.9.2012, s. 5.

(2)  EUVL L 79, 21.3.2013, s. 7.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.