4.8.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 253/7


Решение на Съда (четвърти състав) от 5 юни 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Fermo — Италия) — Наказателно производство срещу M

(Дело C-398/12) (1)

((Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген - Член 54 - Принцип „ne bis in idem“ - Приложно поле - Постановено от съд на договаряща държава определение за прекратяване на наказателното производство и за непредаване на съд поради липса на доказателства - Възможност за възобновяване на разследването при откриване на нови факти и/или доказателства - Понятие за лице, за което наказателното производство окончателно е приключило - Наказателно производство в друга договаряща държава срещу същото лице и за същите деяния - Изчерпване на възможностите за наказателно преследване и прилагане на принципа ne bis in idem))

2014/C 253/09

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Fermo

Страна в главното наказателно производство

M

Предмет

Преюдициално запитване — Tribunale di Fermo — Тълкуване на член 54 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген — Принцип „ne bis in idem“ — Понятие за лице, за което наказателното производство окончателно е приключило — Влязъл в сила акт за прекратяване на наказателното производство, постановен от съд на държава членка

Диспозитив

Член 54 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписана в Шенген (Люксембург) на 19 юни 1990 г., трябва да се тълкува в смисъл, че определение за прекратяване на наказателното производство и непредаване на съд, което в държавата, в която е постановено, е пречка за образуването на ново производство за същите деяния и спрямо същото лице, освен ако не бъдат открити нови уличаващи го факти и/или обстоятелства, следва да се разглежда като съдебен акт, с който окончателно е приключило наказателното производство по смисъла на този член и който поради това възпрепятства образуването в друга договаряща държава на ново производство за същото лице и за същите деяния.


(1)  ОВ C 355, 17.11.2012 г.