7.11.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 339/3


OPINIA KOMISJI

z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie środków tymczasowych podjętych przez rząd Niemiec w odniesieniu do lampek do kamizelek ratunkowych typu Asteria produkowanych przez Sic Divisione Elettronica S.r.l. w Republice Włoskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 339/02

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (1), w szczególności jej art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z załącznikiem A.1 do wyżej wymienionej dyrektywy wymogi dotyczące konstrukcji i funkcjonalności lampek do kamizelek ratunkowych określono w rezolucji MSC.48(66) (Kodeks LSA) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), a stosowne normy dotyczące badania tych urządzeń określono w rezolucji MSC.81(70) IMO.

(2)

Pismem z dnia 10 marca 2011 r. niemiecka Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna, zwana dalej „BSH”, poinformowała Komisję o środkach tymczasowych podjętych przez ten organ w odniesieniu do lampek do kamizelek ratunkowych typu Asteria (zwanych dalej „lampkami do kamizelek ratunkowych”), produkowanych przez firmę Sic Divisione Elettronica S.r.l. w Republice Włoskiej (zwaną dalej „producentem”), które to lampki do kamizelek ratunkowych należące do partii nr 32210805 oraz wszystkie lampki wprowadzone do obrotu od lipca 2009 r. zostały wycofane z niemieckiego rynku ze względu na brak zgodności z art. 5 ust. 1 dyrektywy 96/98/WE.

(3)

Do pisma dołączono szczegółowe sprawozdanie dotyczące nadzoru rynku z dnia 2 marca 2011 r. oraz kopię następujących dokumentów: a) świadectwa badania typu WE (moduł B) dotyczącego lampek do kamizelek ratunkowych, nr MED094008CS/002, wydanego w dniu 3 marca 2008 r. przez jednostkę notyfikowaną RINA i ważnego do dnia 2 marca 2013 r.; b) certyfikatu jakości (moduł D) dotyczącego lampek do kamizelek ratunkowych, nr MED068209TA/005, wydanego w dniu 6 listopada 2009 r. przez jednostkę notyfikowaną RINA i ważnego do dnia 5 listopada 2012 r.; c) certyfikatu jakości (moduł D) dotyczącego lampek do kamizelek ratunkowych, nr MED068209TA/003A, wydanego w dniu 3 marca 2008 r. przez jednostkę notyfikowaną RINA i ważnego do dnia 20 października 2009 r. oraz d) deklaracji zgodności lampek do kamizelek ratunkowych dla partii nr 32210805, wydanej w dniu 13 lipca 2010 r.

(4)

Środki tymczasowe zostały zastosowane po ustaleniu, że: a) lampki do kamizelek ratunkowych należące do partii nr 32210805 nie spełniają wyżej wymienionych wymogów, co stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonych przez BSH w ramach programu nadzoru rynku; b) żarówka w lampkach do kamizelek ratunkowych została zastąpiona po lipcu 2009 r. bez kolejnego zatwierdzenia oraz c) kolejne badania na czterech próbkach z partii nr 15202001, przekazanych BSH w dniu 6 lipca 2010 r., wykazały, że próbki te nie spełniają stosownych wymogów w odniesieniu do światłości. BSH poinformowała, że dwie próbki z partii nr 32210805 zostały zbadane w celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w rezolucji wyżej wymienionej MSC.48(66), sekcja 2.2.3.1.1, które stanowią, że każda lampka do kamizelki ratunkowej musi mieć światłość nie mniejszą niż 0,75 kandela (cd) we wszystkich kierunkach górnej półkuli. Z badań wynika, że podczas pomiarów w temperaturze otoczenia strumień świetlny jednej z próbek nie osiągnął wymaganej światłości w zakresie 0–25°, zaś druga próbka nie osiągnęła wymaganego poziomu minimalnego w zakresie 0–10° i osiągnęła go częściowo w zakresie 10–35°. Badania przeprowadzone na czterech próbkach z partii nr 15202001 wykazały, że: a) podczas pomiarów w temperaturze otoczenia strumień świetlny jednej z próbek tylko częściowo osiągnął wymagany poziom w zakresie 0–20°, zaś druga próbka spełniła wymogi oraz b) podczas pomiarów w temperaturze – 1 °C trzecia i czwarta próbka tylko częściowo osiągnęły wymagany poziom w zakresie 0–30°. W odniesieniu do zastąpienia żarówki BSH stwierdziła, że powinno to zostać uznane za zmianę zatwierdzonego produktu wymagającą dodatkowego zatwierdzenia w przypadku, gdy zmiany mogły mieć wpływ na zgodność z wymogami lub zalecanymi warunkami użycia produktu. BSH stwierdziła, że należało zatem poinformować jednostkę notyfikowaną RINA, czego jednak nie zrobiono.

(5)

Po otrzymaniu pisma z BSH Komisja podjęła konsultacje z producentem, rządem Włoch jako notyfikującym państwem członkowskim oraz z wyżej wymienioną jednostką notyfikowaną, która wydała przedmiotowe świadectwa badania typu w imieniu tego ostatniego (zwanymi dalej łącznie „stronami”). Komisja zwróciła się z wieloma szczegółowymi pytaniami do każdej ze stron i poprosiła je o przesłanie wszelkich innych uwag uznanych za stosowne.

(6)

W odpowiedzi na konsultację Komisji producent stwierdził, że: a) wycofanie lampek do kamizelek ratunkowych nie wynikało ze względów bezpieczeństwa, ale nastąpiło ze względu na wizerunek przedsiębiorstwa, w związku z czym działanie BSH było niesprawiedliwe; b) stosowane żarówki zostały przetestowane i zatwierdzone w certyfikowanym laboratorium producenta, zaś wymiana nie spowodowała znaczącej zmiany funkcjonalności lampek; c) producent nie podważał badań przeprowadzonych przez BSH; d) lampki do kamizelek ratunkowych nie stanowiłyby zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa załogi lub pasażerów, ponieważ światłość tych lampek była średnio wyższa od 0,75 cd, zaś miejsca o niższej światłości zostałyby zrównoważone miejscami o wyższej światłości, jako że osoby znajdujące się w morzu nie pozostają nieruchome oraz e) koncept średniej wartości jest stosowany przez wielu producentów.

(7)

W odpowiedzi skierowanej do Komisji RINA stwierdziła, że: a) świadectwo dla modułu B nr MED81802CS zostało wydane przez RINA w dniu 7 marca 2003 r., a następnie, po otrzymaniu deklaracji producenta, że nie wprowadzono żadnych zmian w zatwierdzonym urządzeniu, świadectwo zostało wznowione i zastąpione świadectwem dla modułu B nr MED094008CS/002; b) świadectwo to zostało wycofane dnia 14 kwietnia 2011 r. na wniosek producenta, ponieważ typ kamizelki ratunkowej Asteria został zastąpiony typem Asteria LED, dla którego tego samego dnia wydano nowe świadectwo; c) RINA nie podważała badań przeprowadzonych przez BSH; d) w rezultacie informacji otrzymanych od BSH rząd włoski we współpracy z RINA wszczął dochodzenie w celu ustalenia właściwych kroków; e) jeżeli lampki uznano za wadliwe, powinny zostać wycofane z rynku oraz f) RINA będzie w stanie wydać ostateczną opinię po analizie działań podjętych przez administrację włoską.

(8)

W odpowiedzi na wniosek Komisji administracja włoska stwierdziła, że: a) w zasadzie zgadza się, że niezgodność produktu z wymogami jest nie do przyjęcia; b) w ramach wstępnych ustaleń i pozycji przyjmuje, zasadniczo, wyniki badań przeprowadzonych przez BSH; c) rozważy wniosek dotyczący wycofania, w stosownych przypadkach, określonych partii z rynku europejskiego oraz d) poinformuje Komisję o ostatecznych ustaleniach i powiązanej decyzji po zebraniu całej dokumentacji.

(9)

W tej samej odpowiedzi administracja włoska stwierdziła również, że odbyła spotkanie z producentem i jednostką notyfikowaną, podczas którego producent stwierdził, że wymiana żarówki nie miała znaczącego wpływu na światłość lampki i powtórzył argumenty przedstawione Komisji wymienione w motywie 6 powyżej. Podczas spotkania opracowano plan działania, zgodnie z którym: a) miała zostać przeprowadzona techniczna ocena wymiany żarówki; b) miały zostać wyszukane i zidentyfikowane partie niespełniające wymogów oprócz partii nr 32210805; c) miano przedstawić dowody działań mających na celu wycofanie zidentyfikowanych wadliwych partii oraz d) miano zaprzestać produkcji lampek do kamizelek ratunkowych. Komisja zauważyła, że nie podano szczegółowych informacji dotyczących osoby odpowiedzialnej za wdrożenie planu działania oraz nie określono, czy produkcja lampek do kamizelek ratunkowych zostanie zaprzestana czy też tylko zawieszona w oczekiwaniu na wyniki planu działania.

(10)

Komisja poprosiła BSH o opinię na temat otrzymanych uwag. W odpowiedzi BSH stwierdziła, że: a) nie było prawdą, że wszystkie lampki do kamizelek ratunkowych wykazywały ten sam problem w osiągnięciu światłości wynoszącej 75 cd, ponieważ próbki czterech innych typów pomyślnie przeszły badania; b) nie miało znaczenia, że wymóg dotyczący światłości został spełniony w wartościach uśrednionych, ponieważ nie spełniono niektórych stosownych wymogów; c) producent nie wskazał dokładnej daty wymiany żarówki pomimo kolejnych wniosków BSH o udzielenie przez producenta informacji; d) RINA potwierdziła, że nie została poinformowana o wymianie żarówki; e) po dokonaniu wymiany jednostka notyfikowana powinna ponownie sprawdzić, czy spełnione są wymogi w zakresie norm dotyczących badania; f) wyniki badań wykazały, że nawet po wymianie żarówki nadal nie spełniono minimalnych wymogów w zakresie światłości. BSH stwierdziła, że uwagi przedstawione przez producenta i jednostkę notyfikowaną nie uzasadniają zmiany pierwotnej oceny, a powody wycofania produktu pozostają uzasadnione.

(11)

W drugim piśmie skierowanym do Komisji administracja włoska przedłożyła dostarczone przez producenta sprawozdanie z badań zawierające wyniki dalszych badań przeprowadzonych na próbkach lampek do kamizelek ratunkowych typu Asteria przez laboratorium fotometrii i inżynierii świetlnej krajowego ośrodka badawczego w Firenze. Według administracji włoskiej wyniki wykazały światłość znacznie większą, niż wymagane minimalnie 0,75 cd, jednakże bez obowiązkowego zakresu. W związku z tym administracja włoska potwierdziła zasadność wyników przedstawionych przez BSH i oświadczyła, że nie sprzeciwi się wycofaniu produktu z rynku europejskiego.

(12)

BSH podjęła działania w ramach programu nadzoru rynku dotyczącego lampek do kamizelek ratunkowych zgodnie z art. 12 dyrektywy 96/98/WE.

(13)

Producenta poinformowano o wynikach wyżej wymienionych kontroli, a BSH dała mu możliwość przedstawienia uwag i obrony przed rozpoczęciem działań w odniesieniu do wspomnianego produktu. Jednostka notyfikowana została również stosownie poinformowana, a BSH umożliwiła jej przedstawienie uwag.

(14)

Informacje i dowody będące w posiadaniu Komisji nie uzasadniają poddania w wątpliwość badań przeprowadzonych przez BSH, które nie zostały podważone przez strony. Wprost przeciwnie, badania władz włoskich potwierdziły wyniki badań BSH.

(15)

Zarówno władze włoskie, jaki i jednostka notyfikowana są zgodne, że działanie władz niemieckich, tj. wycofanie lampek do kamizelek ratunkowych należących do powyższych partii z rynku niemieckiego było stosowne. Ponadto władze włoskie zgodziły się, że szersze wycofanie jest uzasadnione.

(16)

Sekcja pierwsza ust. 6 załącznika B do dyrektywy 96/98/WE (badanie typu WE – moduł B) zobowiązuje producenta do poinformowania jednostki notyfikowanej przechowującej dokumentację techniczną dotyczącą świadectwa badania typu WE o wszystkich zmianach w zatwierdzonym produkcie, które muszą zostać dodatkowo zatwierdzone, jeżeli mogą mieć wpływ na zgodność z wymogami warunków stosowania produktu. Wymiana części produktu może zostać uznana za zmianę jedynie w przypadku, gdy specyfikacje dla części zamiennej nie są zgodne z dokładnym opisem części wymienianej w dokumentacji technicznej stosowanej dla celów badania typu. Producent ma obowiązek poinformowania jednostki notyfikowanej wyłącznie w powyższym przypadku lub w razie wątpliwości.

(17)

W analizowanym przypadku Komisja otrzymała następujące dane techniczne dotyczące żarówek lampek dla kamizelek ratunkowych: a) w dokumentacji technicznej świadectwa homologacji typu WE żarówki opisano jako „4 wolty, 300 miliamperów”; b) żarówki próbek z partii nr 32210805 zostały wyprodukowane przez firmę Philips i oznaczone jako „4,8V 300mA” (4,8 woltów, 300 miliamperów); c) producentem żarówek z partii nr 15202001 była firma Walter Schrickel GmbH (zgodnie z informacjami podanymi BSH przez producenta), zaś żarówki były oznaczone jako „4VO3W” (4 wolty, 3 waty odpowiadające 750 miliamperom). Z powyższych informacji należy wywnioskować, że żarówki zainstalowane w lampkach do kamizelek ratunkowych z partii nr 32210805 ani z partii 15202001 nie spełniły specyfikacji zatwierdzonego typu, co może mieć wpływ na działanie lampek. Należy również zauważyć, że producent nie poinformował jednostki notyfikowanej o tym fakcie. Według informacji przedłożonych przez producenta BSH żarówki zamienne zastosowano po raz pierwszy w partii nr 32210805 dostarczonej BSH w dniu 27 lipca 2009 r. BSH zauważyła jednak, że żarówki próbek lampek do kamizelek ratunkowych z tej partii zostały wyprodukowane przez firmę Philips. Logiczne jest zatem założenie, że wymiana żarówek musiała mieć miejsce w nieokreślonym terminie w okresie produkcji partii nr 32210805, jednak nie wcześniej niż w lipcu 2009 r.

(18)

Zgodnie z sekcją „Badanie typu WE (moduł B)” ust. 6 załącznika B do wyżej wymienionej dyrektywy producent powinien był poinformować jednostkę notyfikowaną w celu uzyskania nowego zatwierdzenia lampek do kamizelek ratunkowych, jeżeli miał zamiar zainstalować żarówki niezgodne ze specyfikacjami pierwotnego typu. Twierdzenie producenta, że wymienione żarówki stosowane przez niego zostały przebadane i zatwierdzone w certyfikowanym laboratorium, nie może zostać uznane, ponieważ laboratorium to nie jest jednostką notyfikowaną, która jest upoważniona do prowadzenia oceny zgodności zgodnie z dyrektywą, zaś badanie nie prowadziło do wydania nowego świadectwa homologacji.

(19)

Jeśli chodzi o wydajność testowanych lampek, nie można uznać twierdzenia producenta, że średnia światłość wynosiła więcej niż 0,75 cd, że źródło światła jest ruchome w wodzie oraz że w związku z powyższym średnia światłość jest wystarczająca. Wyżej wymienione wymogi w zakresie wydajności jasno określają, że wymagana światłość nie może być wartością średnią, ale musi zostać osiągnięta we wszystkich kierunkach górnej półkuli. Twierdzenie, że wszyscy producenci stosują pomiar średniej światłości, jest bez znaczenia dla celu stwierdzenia zgodności z powyższymi wymogami, a ponadto nie zostało ono potwierdzone przez wyniki badań przeprowadzonych przez organy Niemiec na czterech innych modelach lampek do kamizelek ratunkowych.

(20)

W oparciu o powyższe uwagi oraz o dowody przedstawione Komisji, uzasadnione jest stwierdzenie, że lampki do kamizelek ratunkowych typu Asteria produkowane przez Divisione Elettronica S.r.l. należące do partii nr 32210805 i 15202001 nie spełniają stosownych wymogów dla tego typu wyposażenia. Należy zatem stwierdzić, że nieokreślona część produkcji lampek do kamizelek ratunkowych objętych świadectwem homologacji typu nr MED094008CS/002 i MED81802CS, niezależnie od partii i daty produkcji, jest niezgodna z wymogami dla tego typu w wyniku zainstalowania żarówek niespełniających odpowiednich specyfikacji. Nie wiadomo, w których partiach, oprócz wymienionych powyżej, zainstalowano te żarówki.

(21)

Lampki do kamizelek ratunkowych stanowią istotne urządzenia bezpieczeństwa wykorzystywane w sytuacjach nadzwyczajnych. Światłość tych urządzeń może mieć kluczowe znaczenie. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy podczas zmierzchu lub w ciemności konieczne jest odnalezienie osób potrzebujących pomocy. Zbyt niska światłość może utrudnić taką lokalizację. W związku z tym ustalono minimalne wymogi dla przedmiotowych urządzeń; osoby potrzebujące pomocy, ratownicy oraz marynarze powinni mieć pewność, że te wymogi zostały spełnione.

(22)

Komisja zauważa, że: a) wycofanie produktów dotyczyło tylko rynku niemieckiego; b) nie wiadomo, do jakich statków pod jaką banderą trafiły produkty oraz c) zgodnie z informacją przekazaną przez RINA świadectwa homologacji typu produktu zostały wycofane od dnia 14 kwietnia 2011 r.

(23)

Okres wycofywania produktu w tym szczególnym przypadku nie musi być ograniczony do momentu podjęcia działań zapewniających, że lampki spełniają stosowne wymagania, w związku z czym mogą zostać ponownie wprowadzone do obrotu, ponieważ typ Asteria został już zastąpiony innym modelem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ OPINIĘ:

1.

Środki tymczasowe notyfikowane przez rząd Niemiec Komisji pismem z dnia 25 marca 2011 r. w odniesieniu do lampek do kamizelek ratunkowych typu Asteria, produkowanych przez Sic Divisione Elettronica S.r.l. w Republice Włoskiej, należących do partii nr 32210805 lub wprowadzonych na rynek Niemiec od dnia lipca 2009 r., włącznie z partią nr 15202001, są odpowiednie i współmierne dla ochrony bezpieczeństwa morskiego i dlatego są uzasadnione. Komisja zaleca, aby państwa członkowskie zapewniły wycofanie ze swoich rynków lampek do kamizelek ratunkowych wymienionego wyżej typu należących do wspomnianych partii lub wprowadzonych do obrotu od lipca 2009 r.

2.

Komisja zaleca, aby państwa członkowskie podjęły wszelkie stosowne działania w celu wycofania wspomnianych lampek do kamizelek ratunkowych ze statków pływających pod ich banderą i zastąpienia ich lampkami do kamizelek ratunkowych spełniającymi wymogi określone w art. 5 ust. 1 dyrektywy 96/98/WE.

3.

Komisja zaleca, aby państwa członkowskie i jednostka notyfikowana RINA podjęły działania niezbędne dla weryfikacji, czy lampki do kamizelek ratunkowych typu Asteria wyprodukowane przez Sic Divisione Elettronica S.r.l., oprócz tych wymienionych w ust. 1–3, spełniają wymogi art. 5 ust. 1 dyrektywy 96/98/WE.

4.

Państwa członkowskie powinny niezwłocznie poinformować Komisję i inne państwa członkowskie o wszelkich środkach podjętych na podstawie niniejszej opinii.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2012 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 46 z 17.2.1997, s. 25.