7.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 339/3


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2012 година

относно временни мерки, предприети от германското правителство по отношение на светлини за спасителни жилетки модел Asteria, произведени от Sic Divisione Elettronica S.r.l. в Италианската република

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 339/02

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване, и по-специално член 13 от нея (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с приложение A.1 към горепосочената директива приложимите изисквания за показателите и конструкцията на светлините за спасителни жилетки са описани в Резолюция MSC.48(66) (Международен код за спасителните средства (LSA Code)) на Международната морска организация (ММО), а приложимите стандарти за изпитване на горепосоченото оборудване са определени в Резолюция MSC.81(70) на ММО.

(2)

С писмо от 10 март 2011 г. Германската федерална морска и хидрографска агенция, наричана по-долу „BSH“, уведоми Комисията относно временни мерки, предприети от този орган във връзка със светлини за спасителни жилетки модел Asteria (наричани по-долу „светлини за спасителни жилетки“), произведени от Sic Divisione Elettronica S.r.l. (наричана по-долу „производителят“) в Италианската република, съгласно които въпросните светлини за спасителни жилетки от партида № 32210805, както и всички светлини, пуснати на пазара от юли 2009 г., бяха изтеглени от германския пазар на основание неспазване на член 5, параграф 1 от Директива 96/98/ЕО.

(3)

Писмото беше придружено от подробен доклад за наблюдение на пазара от 2 март 2011 г. и копие на всеки от следните документи: а) ЕО сертификата за изследване на типа (модул Б) на светлините за спасителни жилетки, № MED094008CS/002, издаден на 3 март 2008 г. от нотифицирания орган RINA и валиден до 2 март 2013 г.; б) сертификата за осигуряване на качество (модул Г) на светлините за спасителни жилетки, № MED068209TA/005, издаден на 6 ноември 2009 г. от нотифицирания орган RINA и валиден до 5 ноември 2012 г.; в) сертификата за осигуряване на качество (модул Г) за светлините за спасителни жилетки, № MED068209TA/003A, издаден на 3 март 2008 г. от нотифицирания орган RINA и валиден до 20 октомври 2009 г.; и г) декларация за съответствие на светлините за спасителни жилетки, за партида 32210805, издадена на 13 юли 2010 г.

(4)

Временните мерки бяха предприети след като беше установено, че: а) светлините за спасителни жилетки от партида 32210805 не отговарят на горепосочените приложими изисквания по време на изпитванията, проведени от BSH в рамките на програма за наблюдение на пазара; б) крушката на светлините за спасителни жилетки, е била заменена от юли 2009 г., без допълнително одобрение; и в) допълнителни изпитвания върху 4 образеца от партида № 15202001, които са били доставени на BSH на 6 юли 2010 г., са показали, че и тези образци не отговарят на приложимите изисквания по отношение на светлинния интензитет. По-конкретно BSH докладва, че от партида № 32210805 са били изпитани два образеца за проверка на съответствието с изискването, предвидено в раздел 2.2.3.1.1 от горепосочената Резолюция MSC.48(66), съгласно което всяка светлина за спасителни жилетки трябва да бъде със светлинен интензитет на по-малък от 0,75 кандели (cd) във всички посоки в горната полусфера. Изпитванията показаха, че при измерване при околна температура, интензитетът на един от образците не е достигнал изисквания интензитет в интервала от 0° до 25°, а втория образец не достигнал минимално изискваното ниво в интервала от 0° до 10° и го е достигнал само частично в интервала от 10° до 35°. Изпитванията, които бяха извършени върху четирите образеца, взети от партида № 15202001, показаха, че: а), когато се измерва при околна температура, интензитетът на първия образец само частично е достигнал изискванията в интервала от 0° до 20°, докато вторият образец е постигнал изискваното; и б) при измерване при – 1 °С, третият и четвъртият образец са постигнали само частично изискваното в интервала 0° до 30°. Що се отнася до замяната на крушката, BSH счете, че това следва да се разглежда като промяна на одобрения продукт, което изисква допълнително одобрение, когато такива промени могат да повлияят на съответствието с изискванията или на предписаните условия за употреба на продукта. BSH отбеляза, че нотифицираният орган RINA е трябвало да бъде информиран, но случаят не е бил такъв.

(5)

След като получи писмото от BSH, Комисията се консултира с производителя, правителството на Италия в качеството ѝ на нотифицираща държава-членка, и с гореспоменатия нотифициран орган, който е издал въпросните сертификати за изследване на типа от името на последната (наричани по-долу общо „страните“). Комисията отправи редица конкретни въпроси към всички от страните и ги покани да представят и други свои мнения, които считат за уместни по случая.

(6)

В отговор на консултацията на Комисията, производителят заяви, че: а) изтеглянето на светлините за спасителни жилетки не е било направено от съображения за безопасност, а по съображения, свързани с реномето, и че той счита действията на BSH за нелоялни; б) всички крушки, които той използва, са били изпитани и одобрени в неговата акредитирана лаборатория и замяната не е създала значими различия във функционалните възможности на светлините; в) той не е оспорил изпитванията, проведени от BSH; г) светлините за спасителни жилетки няма да представляват опасност за здравето и/или безопасността на екипажите или пътниците, тъй като светлинният интензитет на гореспоменатите светлини за спасителни жилетки средно взето е бил повече от 0,75 cd и точките, в които е констатиран по-нисък интензитет, биват компенсирани от тези с интензитет, по-голям от тази стойност, което е правилно, тъй като хората в морето са в движение, а не неподвижни; и д) тази концепция на средните стойности се прилага от много производители.

(7)

В отговора си до Комисията RINA посочва, че: а) сертификатът модул Б с № MED81802CS е бил издаден от RINA на 7 март 2003 г. и, след получена декларация от производителя, че в одобреното оборудване не са направени никакви промени, този сертификат е бил подновен и заменен със сертификат модул Б с № MED094008CS/002; б) този сертификат на свой ред е бил отменен на 14 април 2011 г. по искане на производителя, тъй като светлината за спасителни жилетки модел Asteria е била заменена с модел Asteria със светодиоди, за който същия ден е бил издаден друг сертификат; в) RINA не постави под съмнение резултатите от изпитванията, извършени от BSH; г) след информацията от BSH италианското правителство, в сътрудничество с RINA, е предприело разследване, за да набележи подходящи действия; д) при констатиране, че светлините са дефектни, те би следвало да бъдат изтеглени от пазара; и е) RINA е щял да може да определи своето окончателно становище след като вземе предвид действията, предприети от италианската администрация.

(8)

По искане на Комисията италианската администрация отговори, че: а) тя по принцип е съгласна, че несъответствие на продукта с изискванията е неприемливо; б) като предварително становище и позиция тя ще приеме по принцип резултатите от изпитванията, извършени от BSH; в) тя ще разгледа искане за изтегляне на набелязаните партиди от европейския пазар, в съответните случаи; и г) тя ще уведоми Комисията за окончателното си становище и съответното решение след като бъде събрана цялата документация.

(9)

В същия отговор италианската администрация заяви също, че тя е провела среща с производителя и с нотифицирания орган, на която производителят е заявил, че замяната на крушката не е оказала съществено влияние върху светлинния интензитет на светлината за спасителни жилетки и че той отстоява аргументите, които вече са дадени на Комисията и са изброени в съображение 6 по-горе. На тази среща е бил съгласуван план за действие, според който: а) ще бъде направена техническа оценка на замяната на крушката; б) ще бъдат потърсени и установени други несъответстващи партиди, различни от партида № 32210805; в) ще бъдат предоставени доказателства за действията по изтегляне на партидите, установени като дефектни; и г) производството на светлините за спасителни жилетки ще бъде спряно. Комисията отбеляза, че не е била предоставена точна информация за това кой ще отговаря за изпълнението на този план за действие и дали производството на светлини за спасителни жилетки действително ще бъде спряно или само ще бъде преустановено в очакване на резултата от споменатия план за действие.

(10)

Комисията покани BSH да представи своето мнение по получените констатации. В своя отговор BSH заяви, че: а) не е вярно, че всички светлини за спасителни жилетки са имали същия проблем за достигане на светлинен интензитет 75 cd, тъй като образци от четири други модела са преминали изпитванията успешно; б) не е от значение, че изискването за светлинният интензитет е било изпълнено само средно взето, тъй като някои от приложимите изисквания не са били изпълнени; в) производителят не е посочил точната дата на замяната на крушката, въпреки неколкократните искания за информация, отправени от BSH към него; г) RINA е потвърдил, че не е бил уведомен за замяната на крушката; д) след тази замяна спазването на изискванията на стандарта за изпитване е трябвало да бъде проверено отново от нотифицирания орган; е) резултатите от изпитването са показали, че дори след замяната на крушката, минималните изисквания за светлинния интензитет отново не са били изпълнени. BSH заключи, че констатациите, представени от производителя и нотифицирания орган, не съдържат обосновка за промяна на първоначалната оценка и по нейно мнение причините за изтеглянето на продукта продължават да са валидни.

(11)

Във второ съобщение до Комисията италианската администрация представи протокол от изпитване, който ѝ е бил предоставен от производителя, и който съдържа резултатите от допълнителни изпитвания, извършени с образци на светлини за спасителни жилетки тип Asteria от Лабораторията по фотометрия и осветителна техника на Националния център за изследвания във Флоренция. Според италианската администрация резултатите са показали значително по-голям светлинен интензитет от минималното изискване от 0,75 cd, без обаче да е достигнат задължителният обхват. Съответно, италианската администрация потвърди точността на констатациите на BSH и няма да възрази ако продуктите трябва да бъдат изтеглени от европейския пазар.

(12)

BSH е действала в рамките на програма за наблюдение на пазара на светлини за спасителни жилетки в съответствие с член 12 от Директива 96/98/ЕО.

(13)

Производителят е бил уведомен за резултатите от гореспоменатите изпитвания и BSH му е дала възможност да представи своите съображения и да се защити преди упоменатият орган да е приел мерки по отношение на въпросния продукт. Аналогично, нотифицираният орган е бил уведомен и BSH му е дала възможност да представи своите съображения.

(14)

Нищо в информацията и доказателствата, с които разполага Комисията, не дава основания за поставяне под въпрос на изпитванията, извършени от BSH, които не са били оспорвани от страните. Напротив, изпитванията, извършени впоследствие от италианските органи, са потвърдили резултатите от гореспоменатите изпитвания.

(15)

Италианските органи и нотифицираният орган са се съгласили, че действията, предприети от германските органи, а именно изтегляне на светлините за спасителни жилетки от споменатите партиди от германския пазар, са уместни. Освен това италианските органи са дали своето съгласие за целесъобразността на по-широкообхватно изтегляне.

(16)

Съгласно параграф 6 от първия раздел на приложение Б към Директива 96/98/ЕО (ЕО изследване на типа — модул Б) се изисква производителят да уведоми нотифицирания орган, който съхранява техническата документация относно ЕО сертификата за изследване на типа, за всички изменения на одобрения продукт, които трябва да получат допълнително одобрение, когато тези промени могат да повлияят на съответствието с изискванията или предписаните условия за употреба на продукта. Когато дадена част от продукта се заменя, това може да се счита за промяна на продукта само когато спецификациите на резервната част не съответстват напълно на точното описание на заменената част в техническата документация, използвана за изследване на типа. Производителят е задължен да информира нотифицирания орган само в този случай или ако има съмнения.

(17)

В разглеждания случай на Комисията са предоставени следните технически данни относно крушките на светлините за спасителни жилетки: а) в техническата документация, свързана с издаването на ЕО сертификат за одобрение на типа, крушките са били описани като такива за 4 волта, 300 милиампера; б) крушките на образците, взети от партида № 32210805, са произведени от Philips и са маркирани с „4,8V 300mA“ (т.е. 4,8 волта, 300 милиампера); в) производителят на крушките, взети от партида № 15202001 е бил Walter Schrickel GmbH (както беше съобщено от производителя на BSH) и крушките са били маркирани с „4VO3W“ (т.е. 4 волта, 3 вата, което съответства на 750 милиампера). От тази информация следва да се заключи, че нито крушките, поставени в светлините на спасителните жилетки, взети от партида № 32210805, нито крушките, поставени в светлините на спасителните жилетки, взети от партида № 15202001, всъщност са отговаряли на спецификациите на одобрения тип, и че това е можело да се отрази на показателите на светлините. Следва също да се отбележи, че производителят никога не е оповестявал този факт пред нотифицирания орган. Според информацията, предоставена на BSH от производителя, крушките за подмяна са били използвани за първи път в партида 32210805, която е била доставена на BSH на 27 юли 2009 г. BSH обаче е открила, че крушките на образците светлини за спасителни жилетки, взети от тази партида, са били произведени от Philips. Следователно е логично да се приеме, че замяната на крушката трябва да е извършена в неизвестен момент във времето при производството на партида № 32210805 и не по-рано от юли 2009 г.

(18)

По тази причина, в съответствие с параграф 6 от раздел „Проучване „ЕО тип“ (модул Б)“ от приложение Б към горепосочената директива, производителят е трябвало да информира нотифицирания орган с оглед получаване на ново одобрение на светлините за спасителни жилетки, когато е трябвало да бъдат поставяни крушки, неотговарящи на спецификациите на оригиналния тип. Аргументът на производителя, че крушките за замяна, които е използвал, са били изпитани и одобрени в неговата сертифицирана лаборатория, не може да бъде приет, тъй като това не е нотифициран орган, надлежно нотифициран за извършване на процедурите за оценка на съответствието съгласно директивата, и поради това споменатото изпитване не е довело до издаване на нов сертификат за одобрение на типа.

(19)

Що се отнася до показателите на изпитаните светлини, аргументът на производителя, че средният светлинен интензитет е над 0,75 cd, че светлинният източник се движи във водата и че следователно средният светлинен интензитет може да се счита за задоволителен резултат, също не може да бъде приет. Горепосочените изисквания за показателите изрично предвиждат изискваният светлинен интензитет да бъде постигнат не при осредняване, а във всички посоки на горната полусфера. Твърдението, че измерванията на среден светлинен интензитет се използват от всички производители, е неуместен за целите на установяване на съответствие с посочените изисквания и освен това не се потвърждава от резултатите от изпитванията, извършени от германските органи върху четири други светлини за спасителни жилетки от други модели.

(20)

Въз основа на горните съображения и на доказателствата, представени на Комисията, е логично да се заключи, че светлините за спасителни жилетки модел Asteria, произведени от SIC Divisione Elettronica S.r.l. и принадлежащи към партиди № 32210805 и № 15202001, не съответстват на приложимите изисквания за този тип оборудване. Трябва също така да бъде направено заключение, че неизвестен дял от производството на светлини за спасителни жилетки, обхванати от сертификатите за одобрение на типа № MED094008CS/002 и № MED81802CS, независимо от партидата или датата на производство, не е в съответствие с типа, в резултат на поставянето на крушка, която не отговаря на съответните спецификации. Не е известно в кои партиди, различни от посочените, са били поставени такива крушки.

(21)

Светлините за спасителни жилетки са важни устройства за безопасност, които се използват при извънредни ситуации. Светлинният интензитет на тези светлини може да бъде от решаващо значение. Това важи особено в случаите, в които хора в бедствено положение трябва да бъдат открити в сумрака или тъмнината. Твърде нисък светлинен интензитет може да попречи на това откриване. По тези причини са определени минимални изисквания и хората в бедствено положение, спасителите и мореплавателите следва да бъдат уверени, че посочените изисквания са изпълнени.

(22)

Комисията отбелязва, че: а) изтеглянето от употреба на продукта се отнася само до германския пазар; б) не е известно до какви кораби и под какво знаме са разпространени впоследствие продуктите; и в) сертификатите за одобрение на типа на продукта са отменени от 14 април 2011 г., както е докладвано от RINA.

(23)

Продължителността на изтегляне в този конкретен случай не трябва да бъде ограничавана до момента, в който се предприемат мерки, така че светлините да съответстват на приложимите изисквания и да могат да бъдат пуснати отново на пазара, тъй като този модел Asteria вече е заменен с друг модел,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СТАНОВИЩЕ:

1.

Временните мерки, съобщени от германското правителство на Комисията с писмо от 25 март 2011 г., по отношение на светлините за спасителни жилетки от модела Asteria, произведени от SIC Divisione Elettronica S.r.l. в Италианската република и принадлежащи към партида № 32210805 или пуснати на пазара на Германия от юли 2009 г., включително партида № 15202001, са уместни и пропорционално съобразени във връзка със защитата на морската безопасност и следователно са обосновани. Комисията препоръчва държавите-членки да гарантират, че светлините за спасителни жилетки от посочения модел и принадлежащи към споменатите партиди или пуснати на техните пазари от юли 2009 г., ще бъдат изтеглени от техните пазари.

2.

Комисията препоръчва държавите-членки да вземат всички необходими мерки, споменатите светлини за спасителни жилетки да бъдат отстранени от корабите, плаващи под тяхно знаме, и да бъдат заменени с други светлини за спасителни жилетки, които отговарят на изискванията на член 5, параграф 1 от Директива 96/98/ЕО.

3.

Комисията препоръчва държавите-членки и нотифицираният орган RINA да предприемат необходимите действия, за да се уверят, че светлините за спасителни жилетки от модела Asteria, произведени от SIC Divisione Elettronica S.r.l., различни от тези, посочени в параграфи от 1 до 3, отговарят на изискванията на член 5, параграф 1 от Директива 96/98/ЕО.

4.

Държавите-членки следва възможно най-бързо да информират Комисията и другите държави-членки за всички мерки, приети в съответствие с настоящото становище.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2012 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25.