ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 58

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
8. marca 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 058/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 058/2

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3648 — Gruner + Jahr/Motorpresse) ( 1 )

2

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2005/C 058/3

Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu rozhodnutia Rady o výmene informácií z registrov trestov (KOM(2004) 664 v konečnom znení z 13. októbra 2004)

3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Informácie

Komisia

8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 58/1


Výmenný kurz eura (1)

7. marca 2005

(2005/C 58/01)

1 euro=

 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3197

JPY

Japonský jen

138,88

DKK

Dánska koruna

7,4434

GBP

Britská libra

0,68960

SEK

Švédska koruna

9,0365

CHF

Švajčiarsky frank

1,5518

ISK

Islandská koruna

79,80

NOK

Nórska koruna

8,2160

BGN

Bulharský lev

1,9559

CYP

Cyperská libra

0,5825

CZK

Česká koruna

29,550

EEK

Estónska koruna

15,6466

HUF

Maďarský forint

241,80

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6963

MTL

Maltská líra

0,4314

PLN

Poľský zlotý

3,8758

ROL

Rumunský lei

36 025

SIT

Slovinský toliar

239,69

SKK

Slovenská koruna

37,650

TRY

Turecká líra

1,6642

AUD

Austrálsky dolár

1,6682

CAD

Kanadský dolár

1,6267

HKD

Hongkongský dolár

10,2934

NZD

Novozélandský dolár

1,7980

SGD

Singapurský dolár

2,1483

KRW

Juhokórejský won

1 325,90

ZAR

Juhoafrický rand

7,7538


(1)  

Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 58/2


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.3648 — Gruner + Jahr/Motorpresse)

(2005/C 58/02)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 2. marca 2005 Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Gruner + Jahr AG & Co. KG („G+J“, Nemecko) kontrolovaný prostredníctvom Bertelsmann AG získava kontrolu nad celým podnikom Motorpresse Stuttgart GmbH & Co. KG („MPS“, Nemecko), skladajúcim sa zo zlúčených vydavateľov Vereinigte Motor–Verlage GmbH & Co. KG („VMV“, Nemecko) a Motor–Presse–Verlag GmbH & Co. KG („MPV“, Nemecko) prostredníctvom nákupu akcií.

2.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik G + J: vydavateľ časpoisov;

podniky MPS, VMV, MPV: vydavatelia odborných časopisov.

3.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená transakcia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje.

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo (+32 2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.3648 – GRUNER + Jahr/Motorpresse, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 58/3


Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu rozhodnutia Rady o výmene informácií z registrov trestov (KOM(2004) 664 v konečnom znení z 13. októbra 2004)

(2005/C 58/03)

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 286,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 8,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, a najmä na jeho článok 41,

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

A.   Úvodná poznámka

1.

Návrh sa opiera o hlavu VI Zmluvy o Európskej únii (tretí pilier). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) sa konzultuje nielen k návrhom právnych predpisov v rámci Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ale aj k návrhom v rámci tretieho piliera. Všeobecné poslanie EDPS – zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd pri spracovávaní osobných údajov – však nie je ľahké plniť bez zahrnutia takej dôležitej oblasti, akou je tretí pilier. Súčasťou tohto poslania je tiež zabezpečiť rovnaký stupeň ochrany fyzických osôb v odlišných právnych rámcoch.

2.

Komisia EDPS, v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001, nekonzultovala. Preto EDPS predkladá toto stanovisko z vlastného podnetu.

B.   Hlavné body návrhu z hľadiska ochrany údajov

3.

Návrh sa vzťahuje na obmedzené časové obdobie. Má pokryť naliehavý nedostatok ustanovení o výmene informácií, kým sa nezavedie nový systém výmeny údajov. V podstate obsahuje dve nové ustanovenia:

Podľa článku 3 môže členský štát z vlastnej iniciatívy informovať iné členské štáty o odsúdení ich občanov.

Článok 4 sa týka výmeny na požiadanie poskytovaných informácií o odsúdeniach.

Obe ustanovenia vychádzajú z Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (Rada Európy, 1959) a z Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi z roku 2000, ktorý zatiaľ nenadobudol platnosť. Hlavným novým prvkom textu je, že výmena informácií nastáva v krátkej lehote a je štruktúrovaná. Okrem toho členské štáty ustanovujú ústredný orgán.

4.

Návrh je motivovaný naliehavosťou. V odôvodnení sa ako príklad nefunkčnosti existujúcich zákonných ustanovení uvádza niekoľko tragických prípadov. Predovšetkým, podľa existujúcich právnych predpisov majú byť iné členské štáty informované o odsúdeniach za trestné činy len raz ročne. Tento návrh má v Rade vysokú prioritu. Má platiť pre prechodné obdobie. Komisia v súčasnosti pracuje na vytvorení Európskeho trestného registra, prípadne menej ďalekosiahleho variantu: v odôvodnení súčasného návrhu sa spomína vývoj smerom k počítačovému systému pre výmenu informácií medzi členskými štátmi. V najbližších mesiacoch predloží Komisia bielu knihu. Luxemburské predsedníctvo Rady označuje túto otázku ako prioritnú.

5.

Návrh má široký rozsah pôsobnosti. Neobmedzuje sa len na odsúdenia za isté trestné činy. Príloha B obsahuje zoznam závažných trestných činov, tento zoznam však nie je konečný a niektoré kategórie sú formulované dosť všeobecne (napríklad pravidlá cestnej premávky). Okrem toho podľa článku 1 písm. b) do rozsahu pôsobnosti návrhu spadajú nielen rozsudky, ale aj rozhodnutia správnych orgánov. Návrh teda značne presahuje rámec prevencie a boja proti zločinu, ako sa bežne chápe.

Pri tomto širokom rozsahu pôsobnosti treba brať do úvahy zásadné rozdiely existujúce medzi právnymi predpismi členských štátov, ktoré sa vzťahujú na trestné registre. Tieto rozdiely sa týkajú odsúdení, ktoré sa zaznamenávajú do trestného registra, časových období na aké sa tieto odsúdenia v registroch uchovávajú, a informácií z trestných registrov, ktoré sa môžu poskytnúť tretej strane, ako aj účelov, na ktoré sa tieto informácie môžu poskytnúť. Skrátka, návrh ustanovuje výmenu informácií a koordináciu informácií v heterogénnom právnom prostredí.

6.

Návrh zahŕňa článok o ochrane údajov, ktorý obsahuje jedine ustanovenie vymedzujúce účely výmeny údajov, pokiaľ ide o výmenu informácií o odsúdeniach poskytovaných na požiadanie (ako je uvedené v článku 4).

O údaje možno požiadať na účel trestného konania, ale tiež na iné účely (v súlade s právnymi predpismi žiadajúceho štátu). Požiadaný štát môže v takomto prípade výmenu informácií obmedziť a požiadať žiadajúci štát, aby ho informoval o použití týchto informácií. Nijakú ďalšiu záruku pre spravodlivé zaobchádzanie s dotknutou osobou návrh neobsahuje.

Článok o ochrane údajov sa nevzťahuje na informácie o odsúdeniach poskytnuté z vlastnej iniciatívy (ako je uvedené v článku 3), čo znamená, že účely, na aké sa tieto informácie môžu použiť, nie sú nijako obmedzené.

C.   Predpokladaný dosah

7.

EDPS analyzoval dosah, aký má návrh na ochranu práv a slobôd jednotlivca s ohľadom na spracovanie osobných údajov. Vzhľadom na povahu návrhu – jeho obmedzený časový horizont a dôležitý, ale obmedzený vplyv na existujúci stupeň ochrany údajov – má táto analýza podobu stručného posudku.

8.

Opis dosahu návrhu

Dosah na existujúci stupeň ochrany údajov je obmedzený, keďže výmenu informácií z trestných registrov predpokladá už medzinárodná zmluva záväzná pre členské štáty.

Návrh však presahuje existujúci právny rámec tým, že vyžaduje okamžitú výmenu informácií, najmä zriadením ústredného orgánu v každom členskom štáte, a má široký rozsah pôsobnosti (vzťahuje sa na príslušné trestné činy ako aj rozhodnutia správnych orgánov).

Nijako nezaručuje že sa vždy uplatnia opatrenia na ochranu údajov, ktoré obsahujú vnútroštátne právne predpisy v súvislosti so sprístupňovaním informácií z trestných registrov.

Je to o to dôležitejšie, keďže príslušné osobné údaje – údaje o trestnej minulosti dotknutej osoby – majú citlivú povahu. Zoznam týchto údajov uvádza článok 8 ods. 5 smernice č. 95/46/ES. Príliš široké využitie informácií z trestného registra by mohlo zabrániť odsúdenému, aby sa znovu zaradil do spoločnosti, ako sa uvádza v odôvodnení 10 návrhu.

9.

Zlučiteľnosť s existujúcim právnym rámcom pre ochranu údajov

Návrh sa uplatňuje na oblasť mimo rámca pôsobnosti smernice č. 95/46. Uplatňuje sa však Dohovor 108 a iné medzinárodné zmluvy prijaté v Rade Európy. Pri výklade textu sa musí brať do úvahy článok 8 Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Návrh nesmie viesť k tomu, že súkromná osoba bude zbavená svojich právne vynútiteľných práv na ochranu údajov alebo bude pri ich uplatňovaní neoprávnene obmedzovaná.

Podľa EDPS sa tento cieľ nedosiahol.

Návrh neobsahuje záruky, že prístup k osobným údajom sa obmedzí na osoby vykonávajúce istú funkciu a na účely, ktoré sú v záujme bezpečnosti občanov. Nešpecifikuje obmedzenia pri spracovaní a ďalšom využití osobných údajov, k výmene ktorých dochádza.

Okrem toho sa opatrenia na ochranu údajov (podľa článku 5) neuplatňujú na informácie o odsúdeniach poskytované z vlastnej iniciatívy.

Navyše, v súvislosti s prílohou B návrhu sa núka otázka, či má osoba, ktorej sa údaje týkajú, právo byť informovaná, keďže nie je povinné, aby aj dotknutá osoba obdržala formulár, prípadne výpis z registra trestov

10.

Kvalita návrhu

Návrh je napísaný zrozumiteľne a jednoducho, čo už samo osebe je úspech z hľadiska kvality právnych predpisov (pozri napríklad spoločné usmernenia pre kvalitu vypracovávania návrhov právnych predpisov Spoločenstva, Ú. v. ES C 73, 1999, s. 1).

Právne prostredie je však heterogénne. Zásadné rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi vyžadujú zásah európskych zákonodarných orgánov, ktorým by sa zabezpečila harmonizácia alebo aspoň presná koordinácia, napríklad pomocou systému vzájomného uznávania s istými obmedzeniami, ktoré by zaručili ochranu práv osôb, ktorých sa údaje týkajú.

11.

Nevyhnutnosť a primeranosť výmeny informácii z trestných registrov

Na jednej strane:

výmena osobných údajov vyplýva z nevyhnutnosti poskytnúť občanom vysoký stupeň bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

návrh má pokryť naliehavý nedostatok ustanovení o výmene informácií, kým sa nezavedie nový systém výmeny údajov. Právne zaväzuje členské štáty k bezodkladnej výmene informácii z trestných registrov;

všeobecný záujem o prevenciu a boj proti zločinu môže vyžadovať, aby za istých okolnosti a podmienok získala prístup k informáciám z trestných registrov tretia strana, nedotknutá trestným konaním. Môže ísť napríklad o (budúcich) zamestnávateľov, ktorí majú právo na prístup k informáciám o odsúdeniach relevantných pre danú prácu, alebo o správne orgány, ktoré zbierajú informácie pre vlastné potreby.

Na strane druhej:

návrh, ako už bolo uvedené, má dosah na ochranu údajov, neobsahuje všetky potrebné záruky na primeranú ochranu údajov v súlade s existujúcim právnym rámcom a nie je dostatočne presný, ako to vyžaduje heterogénne právne prostredie;

naliehavosť vytvorenia dodatočného právneho nástroja sa týka len odsúdení za niektoré závažné trestné činy (a nie za všetky trestné činy uvedené v prílohe B). V ostatných prípadoch neexistuje dôkaz o tom, že by Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach z roku 1959 nebol dostatočne účinný;

okrem toho urýchľuje návrh výmenu informácií z trestných registrov bez dôkladného posúdenia dosahu na ochranu údajov. Tento návrh preto nie je primeraný.

D.   Záver

12.

Vzhľadom na uvedené EDPS odporúča obmedziť návrh rozhodnutia Rady o výmenu informácií z trestných registrov na trestné záznamy o odsúdeniach za závažné trestné činy. Okrem toho by mal návrh upresniť opatrenia na ochranu údajov dotknutej osoby spôsobom, ktorý zodpovedá existujúcemu právnemu rámcu na ochranu údajov. Prinajmenšom treba zaručiť, aby sa článok 5 uplatňoval aj na informácie o odsúdeniach poskytované z vlastnej iniciatívy a aby sa uplatňovali opatrenia vnútroštátnych právnych predpisov na ochranu údajov.

13.

Pri tvorbe nového systému, takzvaného Európskeho trestného registra, treba dôkladne posúdiť jeho dosah na ochranu údajov.

V Bruseli, 13. januára 2005

Peter HUSTINX

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov