ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 58

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
8. märts 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 058/1

Euro vahetuskurss

1

2005/C 058/2

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.3648 - GRUNER + JAHR/Motorpresse) ( 1 )

2

 

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus

2005/C 058/3

karistusregistri andmete teabevahetust käsitleva nõukogu otsuse ettepaneku (KOM(2004) 664 lõplik, 13. oktoober 2004) kohta

3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Komisjon

8.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 58/1


Euro vahetuskurss (1)

7. märts 2005

(2005/C 58/01)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3197

JPY

Jaapani jeen

138,88

DKK

Taani kroon

7,4434

GBP

Inglise nael

0,68960

SEK

Rootsi kroon

9,0365

CHF

Šveitsi frank

1,5518

ISK

Islandi kroon

79,80

NOK

Norra kroon

8,2160

BGN

Bulgaaria lev

1,9559

CYP

Küprose nael

0,5825

CZK

Tšehhi kroon

29,550

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

241,80

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6963

MTL

Malta liir

0,4314

PLN

Poola zlott

3,8758

ROL

Rumeenia leu

36 025

SIT

Sloveenia talaar

239,69

SKK

Slovakkia kroon

37,650

TRY

Türgi liir

1,6642

AUD

Austraalia dollar

1,6682

CAD

Kanada dollar

1,6267

HKD

Hong Kongi dollar

10,2934

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7980

SGD

Singapuri dollar

2,1483

KRW

Korea won

1 325,90

ZAR

Lõuna- Aafrika rand

7,7538


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


8.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 58/2


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.3648 - GRUNER + JAHR/Motorpresse)

(2005/C 58/02)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

2. märtsil 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4, mille kohaselt ettevõtja Gruner + Jahr AG Co. KG (“G+J”, Saksamaa), mille üle Bertelsmann AG-l on valitsev mõju, omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Motorpresse Stuttgart GmbH Co. KG (“MPS”, Saksamaa), mis hõlmab ühendatud kirjastajaid Vereinigte Motor-Verlage GmbH Co. KG (“VMV”, Saksamaa) ja Motor-Presse-Verlag GmbH Co. KG (“MPV”, Saksamaa), üle aktsiate või osade ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

ettevõtja G+J: ajakirjade kirjastaja,

ettevõtja MPS, VMV, MPV: huviajakirjade kirjastaja.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr +32 2 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.3648 - GRUNER + JAHR/Motorpresse):

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


Euroopa andmekaitseinspektori arvamus

8.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 58/3


karistusregistri andmete teabevahetust käsitleva nõukogu otsuse ettepaneku (KOM(2004) 664 lõplik, 13. oktoober 2004) kohta

(2005/C 58/03)

EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 286,

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 8,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta, eriti selle artiklit 41,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ARVAMUSE:

A   Sissejuhatav märkus

1.

Ettepanek põhineb Euroopa Liidu lepingu VI jaotisel (kolmas sammas). Euroopa andmekaitseinspektori (EDPS) nõustamistegevus hõlmab lisaks Euroopa Ühenduse asutamislepingu raamistiku õigusaktide ettepanekutele ka kolmanda samba ettepanekuid. Euroopa andmekaitseinspektori üldine ülesanne on tagada inimeste põhiõiguste ja -vabaduste austamine isikuandmete töötlemisel, mida ei ole kerge täita juhul, kui selline oluline valdkond nagu kolmas sammas on hõlmamata jäetud. Nimetatud ülesande üheks osaks on rõhutada isiku kaitstuse taseme järjekindlust erinevates õiguslikes toimingutes.

2.

Komisjon ei ole Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerinud määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 kohaselt. Seetõttu avaldab Euroopa andmekaitseinspektor arvamuse omal initsiatiivil.

B   Ettepaneku põhielemendid andmekaitse seisukohast

3.

Ettepanekul on piiratud tähtaeg. Selle eesmärgiks on kompenseerida teabevahetust käsitlevate sätete tungivat puudumist seni, kuni uut andmevahetussüsteemi pole loodud. Lühidalt öeldes sisaldab see kaht uut sätet:

artikkel 3 sätestab omal algatusel teiste liikmesriikide kodanike süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe edastamise (neile liikmesriikidele).

artikkel 4 käsitleb teabevahetust süüdimõistvate kohtuotsuste kohta teabenõude korral.

Mõlemad sätted pärinevad kriminaalasjades vastastikuse õigusabi Euroopa konventsioonist (Euroopa Nõukogu, 1959) ja 2000. aasta senini jõustumata konventsioonist Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisest vastastikusest õigusabist kriminaalasjades. Teksti põhiline uus element on, et teabevahetus peab toimuma lühikese tähtaja jooksul ja struktureeritult. Lisaks sellele määravad liikmesriigid keskasutuse.

4.

Ettepaneku ajendiks on olukorra pakilisus. Selgitavas märgukirjas tuuakse olemasolevate õigusnormide puuduliku toimimise näitena esile mõned spetsiifilised traagilised juhtumid. Eelkõige on olemasolevate õigusnormide alusel kohustus teavitada teisi liikmesriike kuritegude osas süüdimõistvatest kohtuotsustest kord aastas. Käesolevat ettepanekut käsitletakse nõukogus esmatähtsana. Ettepanek on ette nähtud vaheperioodiks; komisjon töötab välja Euroopa karistusregistri või vajaduse korral mitte nii laiaulatusliku registri: käesoleva ettepaneku selgitavas märgukirjas tuuakse esile arenguid liikmesriikidevahelise elektroonilise teabevahetussüsteemi suunas. Lähikuudel esitab komisjon valge raamatu. Nõukogu eesistujariik Luksemburg nimetab kõnealust teemat esmatähtsaks.

5.

Ettepanek on laiaulatuslik. See ei piirdu konkreetsete õigusrikkumiste osas tehtud süüdimõistvate kohtuotsustega. Lisa B sisaldab raskete õigusrikkumiste nimekirja, kuid see nimekiri pole ammendav ja mõningad õigusrikkumiste kategooriad on selles nimekirjas piisavalt kindlaks määramata (näiteks: liikluseeskirjad). Lisaks sellele märgib artikli 1 punkt b, et ettepaneku reguleerimisalasse kuuluvad lisaks kohtuotsustele ka haldusasutuste otsused. See tähendab, et ettepanek ulatub oluliselt kaugemale kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemise reguleerimisalast, nagu seda üldiselt mõeldakse.

Sellist laia reguleerimisala hinnates tuleb arvestada karistusregistreid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide olulisi erinevusi. Need erinevused eksisteerivad nii karistusregistritesse lisamisele kuuluvate süüdimõistvate kohtuotsuste, süüdimõistvate kohtuotsuste karistusregistrites hoidmise tähtaegade kui kolmandatele isikutele karistusregistritest edastamisele kuuluva teabe ja selle edastamise aluseks olevate eesmärkide osas. Lühidalt öeldes sätestab ettepanek teabevahetuse ja teabe kooskõlastamise heterogeenses õiguslikus keskkonnas.

6.

Ettepanek sisaldab andmekaitset käsitlevat artiklit, mis sisaldab siiski üksnes sätet andmevahetuse aluseks olevate eesmärkide piiramisest (artiklis 4 nimetatud) teabenõude alusel süüdimõistvate kohtuotsuste teabevahetuse korral.

Andmeid võib taotleda kriminaalmenetluse teostamise eesmärgil, kuid lisaks ka teistel eesmärkidel (vastavalt teabenõude esitava riigi õigusaktidele). Teabenõude saav riik võib sellisel juhul teabevahetust piirata ja teabenõuet esitavalt riigilt nõuda informatsiooni teabe kasutamise eesmärgist. Ettepanek ei anna andmesubjekti õiglase kohtlemise osas rohkem garantiisid.

Andmekaitset käsitlevat artiklit ei kohaldata (artiklis 3 nimetatud) omal algatusel süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe edastamise suhtes, millest tulenevalt pole sellise teabe kasutamise eesmärgid piiratud.

C   Mõju analüüsimine

7.

Euroopa andmekaitseinspektor on analüüsinud ettepaneku mõju isikuandmete töötlemisel üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitsele. Arvestades ettepaneku laadi - see on piiratud tähtajaga ja praegusele andmekaitse tasemele oluliste, kuid siiski piiratud mõjudega - omab see analüüs kiire skaneeringu vormi.

8.

Ettepaneku mõju kirjeldus

Mõju praegusele andmekaitse tasemele on piiratud, kuna karistusregistri andmete alane teabevahetus on juba liikmesriikidele siduva rahvusvahelise lepinguga ette nähtud.

Ettepanek ulatub olemasolevast õigusraamistikust siiski kaugemale, kuivõrd näeb ette, eelkõige igas liikmesriigis laia reguleerimisalaga keskasutuse asutamise tulemusena, viivitamatut teabevahetust (asjaomastest kuritegudest ja sealhulgas ka haldusasutuste otsustest).

Puuduvad garantiid, et karistusregistrite teabe avalikustamisel kohaldatakse andmekaitse osas alati siseriikliku õiguse alusel olemasolevaid tagatisi.

See on seda olulisem, et mõjutatud isikuandmed - andmesubjekti kuritegelikust minevikust - on tundliku iseloomuga. Nimetatud andmed on loetletud direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõikes 5. Nagu on tunnustatud ettepaneku kümnendas põhjenduses, võib karistusregistris sisalduva teabe liiga laiaulatuslik kasutamine ohustada süüdimõistetud isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni võimalusi.

9.

Vastavus olemasoleva andmekaitse õigusraamistikuga

Ettepanekut kohaldatakse väljaspool direktiiv 95/46 kohaldamisala. Siiski kohaldatakse konventsiooni 108 ja teisi Euroopa Nõukogus sõlmitud rahvusvahelisi lepinguid. Teksti tõlgendamisel tuleb pidada silmas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8. Ettepaneku tulemusena ei tohi üksikisikut ilma jätta täitmisele pööratavatest andmekaitse alastest õigustest või nende kasutamist põhjendamatult piirata.

Euroopa andmekaitseinspektori hinnangul pole seda eesmärki saavutatud.

Ettepanek ei sisalda garantiisid, et ligipääs isikuandmetele on piiratud erivolituste alusel tegutsevate isikutega ja kodanike turvalisuse eesmärgil vajalikus mahus. Vahetatavate isikuandmete töötlemise ja edasise kasutamise täpsustatud piirangud puuduvad.

Sellele lisandub, et (artiklis 5 sisalduvaid) andmekaitse kaitsemeetmeid ei kohaldata omal algatusel süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe edastamise suhtes.

Lisaks sellele paneb ettepaneku lisa B kahtluse alla, kas andmesubjektil on õigus olla teavitatud, kuivõrd taotlusvormi ja süüdimõistvaid kohtuotsuseid kinnitava õiendi asjaomasele isikule andmine on vabatahtlik.

10.

Ettepaneku kvaliteet

Ettepanek on koostatud selgesõnaliselt ja lihtsalt, mis on õigusaktide kvaliteedi vaatenurgast iseenesest saavutus (vt näiteks ühenduse õigusaktide väljatöötamise kvaliteedi ühised suunised, EÜT [1999] C 73, lk 1.).

Õiguslik keskkond on siiski heterogeenne. Siseriiklike õigusaktide vaheliste oluliste erinevuste tõttu on nõutav Euroopa seadusandja sekkumine ja õigusaktide ühtlustamine või vähemalt täpne kooskõlastamine, näiteks andmesubjektide õiguseid kaitsevate täpsustavate piirangutega vastastikuse tunnustamise süsteem.

11.

Karistusregistri andmete teabevahetuse vajadus ja proportsionaalsus

Ühelt poolt:

Isikuandmete vahetus on põhjendatud vajadusega tagada kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal kõrge ohutustase.

Ettepaneku eesmärgiks on kompenseerida teabevahetust käsitlevate sätete tungivat puudumist seni, kuni uut andmevahetussüsteemi pole loodud. See loob liikmesriikidele juriidilise kohustuse viivitamatult vahetada karistusregistri andmeid.

Kuritegevuse ennetamise ja kuritegude vastu võitlemise üldistes huvides võib teatavatel asjaoludel ja teatavatel tingimustel osutuda vajalikuks kriminaalmenetlusega mitteseotud kolmandate isikute ligipääs karistusregistri andmetele. Nendena võib käsitleda (tulevasi) tööandjaid, kellel on õigus saada teavet süüdimõistvatest kohtuotsustest, mis võivad töö iseloomu tõttu olla olulised või tööandjate nimel teavet koguvaid haldusasutusi.

Teiselt poolt:

Nagu eespool kirjeldatud, omab ettepanek andmekaitselist mõju, ettepanek ei sisalda vastavalt olemasolevale õiguslikule raamistikule kõiki nõuetekohaseks andmekaitseks vajalikke garantiisid ja ettepanek pole piisavalt täpne, mida aga heterogeenses õiguslikus keskkonnas on vaja.

Täiendava õigusakti kehtestamise kiireloomulisus on õigustatud vaid teatud raskete kuritegude sooritamise eest (ning mitte kõikide lisas B nimetatud kuritegude sooritamise eest) määratud süüdimõistvate kohtuotsuste puhul. Muudel juhtudel puuduvad tõendid, et 1959. aasta kriminaalasjades vastastikuse õigusabi Euroopa konventsioon pole piisavalt tõhus.

Lisaks sellele kiirendab ettepanek karistusregistri andmete teabevahetust, põhjalikult hindamata selle andmekaitselisi tagajärgi. Sellest tulenevalt pole ettepanek proportsionaalne.

D   Järeldus

12.

Eelnevat analüüsi silmas pidades soovitab Euroopa andmekaitseinspektor piirata karistusregistri andmete teabevahetust käsitlevat nõukogu otsuse ettepanekut karistusregistri andmetega, mis käsitlevad teatud raskete kuritegude sooritamise eest määratud süüdimõistvaid kohtuotsuseid. Lisaks peaks ettepanek täpsustama andmesubjekti kaitsemeetmeid nii, et need vastaksid andmekaitse olemasolevale õiguslikule raamistikule. Miinimumnõudena tuleb tagada, et artiklit 5 kohaldatakse samuti omal algatusel süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe edastamise suhtes ning et kohaldatakse siseriiklike õigusaktide kohaselt kehtivaid andmekaitse kaitsemeetmed.

13.

Uue süsteemi, mida nimetatakse Euroopa karistusregistriks, väljatöötamise osana on vaja põhjalikult hinnata selle andmekaitselisi tagajärgi.

Brüssel, 13. jaanuar 2005

Euroopa andmekaitseinspektor

Peter HUSTINX