19.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 48/17


DECIZIA COMISIEI

din 18 februarie 2009

privind o contribuție financiară a Comunității la măsurile de urgență luate pentru combaterea gripei aviare în Regatul Unit în 2008

[notificată cu numărul C(2009) 977]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2009/142/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatul (3) și articolul 3a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Gripa aviară este o maladie infecțioasă virală a păsărilor de curte și a altor păsări în captivitate, având un impact grav asupra profitabilității fermelor avicole, care cauzează perturbarea comerțului intracomunitar și a exportului către țări terțe.

(2)

În cazul unui focar de gripă aviară, există riscul ca agentul infecțios să se răspândească la alte exploatații avicole în statul membru respectiv, precum și în alte state membre și în țări terțe prin intermediul comerțului cu păsări vii de curte sau cu produse provenite de la acestea.

(3)

Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (2) stabilește măsurile care, în eventualitatea unui focar, trebuie să fie implementate imediat de statele membre, în regim de urgență, pentru a împiedica răspândirea în continuare a virusului.

(4)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară comunitară la măsuri veterinare specifice, inclusiv măsuri de urgență. În conformitate cu articolul 3a din respectiva decizie, statele membre obțin o contribuție financiară la costurile anumitor măsuri pentru eradicarea gripei aviare.

(5)

La articolul 3a alineatul (3) prima și a doua liniuță din Decizia 90/424/CEE se stabilesc normele privind procentajul costurilor suportate de statele membre care pot fi acoperite de contribuția financiară comunitară.

(6)

Plata unei contribuții financiare comunitare la măsurile de urgență de eradicare a gripei aviare face obiectul normelor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a măsurilor de urgență și a campaniei de combatere a anumitor boli ale animalelor în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului (3).

(7)

În anul 2008, s-au înregistrat focare de gripă aviară în Regatul Unit. În conformitate cu Directiva 2005/94/CE, Regatul Unit a luat măsuri pentru a combate aceste focare.

(8)

Regatul Unit și-a respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Decizia 90/424/CEE și cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(9)

La 1 august 2008 și la 3 septembrie 2008, Regatul Unit a prezentat o estimare a costurilor suportate în vederea adoptării măsurilor de eradicare a gripei aviare.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Comunității către Regatul Unit

Regatul Unit poate beneficia de o contribuție financiară comunitară la costurile suportate de statul membru respectiv pentru aplicarea măsurilor de combatere a gripei aviare în 2008, în conformitate cu articolul 3a alineatul (2) și alineatul (3) din Decizia 90/424/CEE.

Articolul 2

Destinatar

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 18 februarie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.