19.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/17


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 lutego 2009 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2008 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 977)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2009/142/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli, wywierającą poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiarskich, co z kolei wywołuje zakłócenia w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w wywozie do krajów trzecich.

(2)

W przypadku wystąpienia ogniska ptasiej grypy zachodzi ryzyko rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwórczego do innych gospodarstw drobiarskich w danym państwie członkowskim, w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich poprzez międzynarodowy handel żywym drobiem lub otrzymanymi z niego produktami.

(3)

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (2) określa środki, które w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby powinny być natychmiast wdrożone przez państwa członkowskie w trybie pilnym w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

(4)

Decyzją 90/424/EWG ustalono procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanie zagrożenia. Zgodnie z art. 3a tej decyzji państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy przeznaczony na pokrycie kosztów niektórych środków służących zwalczaniu ptasiej grypy.

(5)

Artykułem 3a ust. 3 tiret pierwsze i drugie decyzji 90/424/EWG ustanowiono zasady dotyczące części procentowej kosztów poniesionych przez państwo członkowskie, która może zostać pokryta w ramach wkładu finansowego Wspólnoty.

(6)

Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy, podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3).

(7)

W Zjednoczonym Królestwie wystąpiły w 2008 r. ogniska ptasiej grypy. Na podstawie dyrektywy 2005/94/WE Zjednoczone Królestwo wprowadziło środki mające na celu zwalczenie ognisk tej choroby.

(8)

Władze Zjednoczonego Królestwa całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 3 decyzji 90/424/EWG i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(9)

Szacunkowe podsumowania kosztów poniesionych w celu zwalczenia ptasiej grypy zostały przedstawione przez Zjednoczone Królestwo w dniach 1 sierpnia i 3 września 2008 r.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Zjednoczonego Królestwa

Można przyznać Zjednoczonemu Królestwu wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3a ust. 2 i 3 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2008 r. w celu zwalczania ptasiej grypy.

Artykuł 2

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

(2)  Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.

(3)  Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.