19.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 48/17


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2009 година

относно финансовата вноска на Общността за спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Обединеното кралство през 2008 година

(нотифицирано под номер C(2009) 977)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2009/142/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграф 3 и член 3а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Инфлуенцата по птиците е инфекциозно вирусно заболяване по домашните птици и другите птици, отглеждани на закрито, което има голямо отражение върху доходността на отглеждането на домашни птици и което причинява сътресения в търговията в Общността и в износа към трети страни.

(2)

При появата на огнище на инфлуенца по птиците съществува опасност причинителят на болестта да се разпространи в други стопанства за домашни птици в същата държава членка, а също и в други държави-членки и в трети страни по пътя на търговията с живи птици или с продукти от птици.

(3)

В Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (2) се определят мерки, които в случай на поява на огнище следва да бъдат незабавно и спешно проведени от държавите-членки, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на вируса.

(4)

С Решение 90/424/ЕИО се определят процедурите за финансовото участие на Общността при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. Съгласно член 3а от посоченото решение държавите-членки получават финансова вноска за финансирането на разходите за определени мерки за ликвидиране на инфлуенцата по птиците.

(5)

В член 3а, параграф 3, първо и второ тире от Решение 90/424/ЕИО се установяват правила за процента от направените от държавите-членки разходи, който може да бъде покриван от финансовата вноска на Общността.

(6)

Изплащането на финансовата вноска на Общността за спешни мерки за ликвидиране на инфлуенцата по птиците се подчинява на условията, определени в Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (3).

(7)

През 2008 г. в Обединеното кралство се появиха огнища на болестта инфлуенца по птиците. В съответствие с Директива 2005/94/ЕО Обединеното кралство предприе мерки за борба с огнищата на болестта.

(8)

Обединеното кралство изпълни всички свои технически и административни задължения, определени в член 3, параграф 3 от Решение 90/424/ЕИО и член 6 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(9)

На 1 август 2008 г. и 3 септември 2008 г. Обединеното кралство представи приблизителен разчет на разходите, направени във връзка с предприемането на мерки за ликвидиране на инфлуенцата по птиците.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансово участие чрез вноска от Общността за Обединеното кралство

На Обединеното кралство може да се предостави финансова вноска от Общността за направените от тази държава-членка разходи при предприемане на мерки съгласно член 3а, параграфи 2 и 3 от Решение 90/424/ЕИО за борба с инфлуенцата по птиците през 2008 г.

Член 2

Адресат

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.