22.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 349/98


2010. március 9., kedd
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása: Németország - elbocsátások

P7_TA(2010)0042

Az Európai Parlament 2010. március 9-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))

2010/C 349 E/22

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0007 – C7-0011/2010),

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) (2006. május 17-i IIA), és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) (EGfF-rendelet),

tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0020/2010),

A.

mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.

mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalóknak nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak és a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban igénybe vehetőnek kell lennie, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i IIA-t az EGF igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.

mivel Németország támogatást kért az autógyártó ipari elbocsátásokkal kapcsolatban, amelyekre a Karmann Group (3) vállalatnál került sor,

D.

mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.

kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az EGF igénybevételének felgyorsítására;

2.

emlékeztet az intézmények elkötelezettségére, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak az EGF igénybevételéről szóló döntések elfogadásához, egyszeri, időben korlátozott egyéni támogatást nyújtva, amely a globalizáció eredményeként elbocsátott munkavállalók megsegítésére irányul;

3.

hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak valamennyi eszközét fel kell használnia arra, hogy szembenézzen a globális pénzügyi és gazdasági válság következményeivel; kiemeli az EGF potenciális szerepét az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésében;

4.

hangsúlyozza, hogy az EGF-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGF támogassa az egyes elbocsátott munkavállalók foglalkoztatási reintegrációját; megismétli, hogy az EGF-ből nyújtott támogatás nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek megtétele a vállalatok felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

5.

felhívja a Bizottságot, hogy az EGF igénybevételére irányuló javaslataiban és éves jelentéseiben adjon pontos tájékoztatást az Európai Szociális Alapból (ESZA) és a többi strukturális alapból kapott kiegészítő támogatásokról is;

6.

emlékezteti a Bizottságot az EGF igénybevételével összefüggésben arra, hogy ne csoportosítson át szisztematikusan kifizetési előirányzatokat az ESZA-ból, mivel az EGF-t különálló, egyedi eszközként hozták létre, saját célkitűzésekkel és határidőkkel;

7.

hangsúlyozza, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során értékelni kell az EGF működését és hozzáadott értékét is, a 2006. május 17-i IIA által létrehozott programok és egyéb különböző eszközök általános értékelésével összefüggésben;

8.

megjegyzi, hogy a Bizottságnak az EGF igénybevételéről szóló határozatra irányuló új javaslatai egyetlen tagállam kérelmére hivatkoznak, ami összhangban van az Európai Parlament kéréseivel;

9.

jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

10.

utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

11.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást, beleértve annak mellékletét is, a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

(3)  EGF/2009/013 DE/Karmann.


2010. március 9., kedd
MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1), és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF) azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket.

(2)

A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGF hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akiket a globális pénzügyi és gazdasági válság eredményeként bocsátottak el.

(3)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGF igénybevételét évi 500 millió eurós plafonértéken belül engedélyezi.

(4)

Az autógyártó ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel, Németország 2009. augusztus 13-án az EGF mobilizálására irányuló kérelmet nyújtott be, majd további információval egészítette ki azt 2009. október 23-ig. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek, ezért a Bizottság javasolja 6 199 341 EUR összeg felhasználását.

(5)

Az EGF-et tehát igénybe kell venni a Németország által benyújtott kérelemre történő pénzügyi hozzájárulás nyújtása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak a 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetése keretében igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF), hogy a 6 199 341 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt,

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.