12.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 92/40


Talan väckt den 6 februari 2008 – Cementir Italia mot kommissionen

(Mål T-63/08)

(2008/C 92/80)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Cementir Italia (Rom, Italien) (ombud: advokaterna T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

förklara att det angripna beslutet är rättsstridigt och ogiltigförklara beslutet i sin helhet på grund av att det i beslutet anses att den omtvistade åtgärden utgör statligt stöd, vilken åtgärd i själva verket utgör en tillåten fortsättning på den åtgärd för ersättning som den italienska staten vidtog till förmån för Terni (och de som övertagit bolagets rättigheter och skyldigheter) som kompensation för att dess elanläggningar exproprierades åren 1962-1963,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna,

i andra hand, ogiltigförklara beslutet i de delar där

a)

det fastställs att Italien rättsstridigt har utbetalat statligt stöd till Thyssenkrupp, Cementir och Nuova Terni Industrie Chimiche i strid med artikel 88.3 EG,

b)

det fastställs att det finns belopp som skall återkrävas från ThyssenKrupp, Cementir och Nuova Terni Industrie Chimiche, och

c)

Italien följaktligen förpliktas att utan dröjsmål återkräva dessa belopp jämte ränta,

i tredje hand, ogiltigförklara det angripna beslutet i de delar där Italien förpliktas att utan dröjsmål återkräva stödet jämte ränta, på grund av att ett sådant återkrav strider mot den allmänna principen om skydd för berättigade förväntningar.

Grunder och huvudargument

Grunderna och huvudargumenten är desamma som de som angetts i mål T-62/08 ThyssenKrupp mot kommissionen.