12.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 92/40


Žaloba podaná dne 6. února 2008 – Cementir Italia v. Komise

(Věc T-63/08)

(2008/C 92/80)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cementir Italia Srl (Řím, Itálie) (zástupci: T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že napadené rozhodnutí je protiprávní, a zrušit ho v plném rozsahu vzhledem k tomu, že považuje napadené opatření za státní podporu, jež je ve skutečnosti legitimním pokračováním opatření spočívajícího v kompenzaci, kterou Itálie poskytla ve prospěch Terni (a jejích právních nástupkyň), za vyvlastnění elektráren, k němuž došlo v letech 1962–63;

uložit žalované náhradu nákladů řízení;

podpůrně zrušit rozhodnutí v části, v níž:

a)

stanoví, že Itálie neoprávněně vyplatila státní podporu ve prospěch ThyssenKrupp, Cementir a Nuova Terni Industrie Chimiche v rozporu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES;

b)

stanoví navrácení částek ze strany ThyssenKrupp, Cementir a Nuova Terni Industrie Chimiche; a v důsledku toho

c)

ukládá Itálii požadovat neprodleně navrácení těchto částek spolu s úroky;

podpůrně zrušit napadené rozhodnutí v části, v níž ukládá Itálii požadovat neprodleně navrácení podpory spolu s úroky, jelikož toto navrácení porušuje obecnou zásadu legitimního očekávání.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty jsou totožné se žalobními důvody a hlavními argumenty dovolávanými ve věci T-62/08, ThyssenKrupp v. Komise.