7.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/77


Druhé zmenenie a doplnenie Vnútorného poriadku EHSV schválené na plenárnom zasadnutí dňa 31. marca 2004 (1)

Články 3, 8, 10, 10a, 13, 16, 19, 24, 50, 51, 52 a 72 Vnútorného poriadku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V hlave I kapitola II sa článok 3 mení a dopĺňa takto:

„Článok 3

1.   Prezídium má 37 členov a je v ňom zaručené zastúpenie každého členského štátu.

2.   Prezídium tvoria:

a)

predseda, dvaja podpredsedovia a 25 členov, ktorých priamo zvolilo zhromaždenie;

b)

traja predsedovia skupín, ktorí boli zvolení na základe ustanovení článku 27;

c)

šesť predsedov odborných sekcií.

3.   Predseda je striedavo vyberaný z členov troch skupín.

4.   Predseda a podpredsedovia nemôžu pokračovať vo svojich funkciách počas obdobia dvoch rokov, ktoré nasledujú po vypršaní ich prvého dvojročného mandátu.

5.   Podpredsedovia sa vyberajú spomedzi členov dvoch skupín, ku ktorým nepatrí predseda.

6.   Voľby členov prezídia musia prebiehať podľa princípu, ktorý je stanovený v odseku 1 tohto článku, pričom sa musí rešpektovať rovnováha medzi skupinami, ktoré boli založené podľa článku 27.“.

2.

V hlave I kapitola II článok 8 sa bod 9 mení a dopĺňa takto:

„9.   Aby prezídium mohlo preveriť každú otázku, ktorá spadá do jeho kompetencie, môže vo svojom vnútri vytvárať ad hoc skupiny. Iní členovia sa môžu podieľať na prácach týchto skupín, vynímajúc otázky vzťahujúce sa na nominácie úradníkov.“.

3.

V hlave I kapitola II sa článok 10 mení a dopĺňa takto:

„Článok 10

1.   Je vytvorená ‚rozpočtová skupina’ poverená pomáhaním prezídiu pri uplatňovaní jeho výsad v rámci finančných a rozpočtových záležitostí.

2.   Rozpočtovej skupine predsedá jeden z dvoch podpredsedov; jeho nadriadeným je predseda. Má 9 členov, ktorých na návrh skupín nominuje prezídium.

3.   V určených otázkach môže prezídium preniesť svoju rozhodovaciu právomoc na rozpočtovú skupinu.

4.   Návrhy, ktoré boli jednomyseľne schválené rozpočtovou skupinou, sú bez diskusie predložené na schválenie prezídiu.

5.   Rozpočtová skupina sa zúčastňuje na vypracovaní rozpočtu a kontroluje jeho správne plnenie.

6.   Predseda rozpočtovej skupiny sa zúčastňuje na rokovaniach s rozpočtovými úradmi a podáva o nich prezídiu správu.

7.   V rámci zodpovednosti poskytuje táto funkcia rozpočtovej skupine mandát radiť predsedovi, prezídiu a Výboru, tak ako aj úlohu kontrolnej činnosti v oblasti služieb.“.

4.

V hlave I kapitola II sa dopĺňa článok 10a:

„Článok 10a

1.   Je vytvorená ‚skupina pre komunikáciu’, ktorá je poverená podávaním podnetov v stratégii komunikácie Výboru a zabezpečením jej plnenia.

2.   Skupine pre spravodajstvo predsedá jeden z podpredsedov, ktorý podlieha predsedovi. Má 9 členov, ktorých na návrh skupín nominuje prezídium.“.

5.

V hlave I kapitola III sa článok 13 mení a dopĺňa takto:

„Článok 13

Jeden z podpredsedov zastáva funkciu predsedu rozpočtovej skupiny a druhý podpredseda funkciu predsedu skupiny pre spravodajstvo a vo svojej funkcii priamo podliehajú predsedovi.“.

6.

V hlave I kapitola IV sa článok 16 mení a dopĺňa takto:

„Článok 16

1.   Predsedníctvo odbornej sekcie, zvolené na dva roky, má dvanásť členov, z toho jedného predsedu a troch podpredsedov, každého z jednej skupiny.

2.   Voľby predsedov odborných skupín a ostatných členov ich predsedníctva vykonáva Výbor.

3.   Predseda a ostatní členovia predsedníctva sú znovuzvoliteľní.

4.   Predsedníctvo troch odborných sekcií rotuje medzi skupinami každé dva roky. Tá istá skupina nemôže predsedať odbornej sekcii viac ako počas štyroch za sebou nasledujúcich rokov.“.

7.

V hlave I kapitola V sa článok 19 mení a dopĺňa takto:

„Článok 19

1.   Výnimočne môže Výbor vo svojom vnútri vytvoriť na základe iniciatívy svojho prezídia podvýbory, prizvané na vypracovanie návrhu stanoviska alebo informačnej správy o otázkach výlučne horizontálneho, všeobecného charakteru, ktorý treba predložiť najskôr prezídiu a potom na rokovania Výboru.

2.   V období medzi schôdzami môže prezídium pristúpiť k vytvoreniu podvýborov za podmienky, že ich Výbor neskôr schváli. Jeden podvýbor môže byť vytvorený iba na účely spracovania jedinej témy. Jeho existencia končí, keď Výbor schváli stanovisko alebo informačnú správu, ktorú podvýbor pripravil.

3.   Pokiaľ sa vyskytne problém, ktorý zasahuje do kompetencie viacerých odborných sekcií, v podvýbore pracujú členovia zainteresovaných odborných sekcií.

4.   Pre odborné sekcie platia tie isté pravidlá ako pre podvýbory.“.

8.

V hlave I kapitola VII sa článok 24 mení a dopĺňa takto:

„Článok 24

1.   Výbor má možnosť vytvoriť poradné komisie. V týchto pracujú členovia Výboru a delegáti z oblastí organizovanej občianskej spoločnosti, ktoré si výbor želá zapojiť.

2.   Vytvorenie týchto komisií podlieha rozhodnutiu plenárneho zhromaždenia, ktoré potvrdzuje rozhodnutie prijaté prezídiom. Rozhodnutie o vytvorení týchto komisií musí definovať ich cieľ, štruktúru, zloženie, dĺžku ich pôsobnosti a ich smernice.

3.   Podľa ustanovení odsekov 1 a 2 tohto článku, sa môže vytvoriť ‚poradná komisia pre priemyselné zmeny’ (CCIC), v ktorej sú členovia Výboru a delegáti z odborných organizácií, ktoré zastupujú sektor uhlia a ocele, ako aj z odvetví, ktoré na ne nadväzujú. Predseda tejto komisie je členom prezídia Výboru. Je vybraný z dvadsiatich piatich členov prezídia, na ktorých sa vzťahuje písmeno a) článku 3 odseku 2 tohto vnútorného poriadku“.

9.

V hlave II kapitola II oddiel B sa článok 50 mení a dopĺňa takto:

„Článok 50

1.   Predseda otvára schôdzu, vedie diskusiu a dbá na dodržiavanie vnútorného poriadku. Asistujú mu podpredsedovia.

2.   Počas neprítomnosti zastupujú predsedu podpredsedovia. Počas neprítomnosti podpredsedov sa náhradníkom stane najstarší člen prezídia.

3.   Na základe práce zodpovednej odbornej sekcie Výbor rokuje, aby mohol podať správu pred zhromaždením.

4.   Pokiaľ v odbornej sekcii nikto nebol proti prijatiu textu, môže prezídium bez diskusie navrhnúť zhromaždeniu hlasovanie. Tento postup sa prijíma, ak neprejaví opačné stanovisko aspoň 25 členov Výboru.

5.   Ak text nenájde podporu väčšiny hlasov v zhromaždení, predseda Výboru môže so súhlasom zhromaždenia vrátiť stanovisko zodpovednej odbornej sekcii na opätovné preskúmanie, alebo pristúpiť k určeniu hlavného spravodajcu, ktorý v priebehu tej istej schôdze, alebo inej schôdze predloží inú verziu nového návrhu stanoviska.“.

10.

V hlave II kapitola II oddiel B sa článok 51 mení a dopĺňa takto:

„Článok 51

1.   Doplňujúce návrhy, podpísané ich autormi, treba podať písomne na sekretariát pred otvorením zasadnutia.

2.   Aby sa zabezpečila dobrá organizácia práce zhromaždenia, prezídium určuje podmienky odovzdania doplňujúcich návrhov.

3.   Výbor však akceptuje predloženie doplňujúcich návrhov pred otvorením zasadnutia, pokiaľ ich podpíše minimálne pätnásť členov.

4.   Doplňujúce návrhy musia označovať, na ktorú časť textu sa odvolávajú, a obsahovať stručný prehľad dôvodov.

5.   Vo všeobecnosti si zhromaždenie pri každom doplňujúcom návrhu vypočuje iba jeho autora, jedného oponenta a spravodajcu.

6.   Počas skúmania doplňujúceho návrhu môže spravodajca ústne, so súhlasom autora uvedeného doplňujúceho návrhu, predložiť kompromisné návrhy, a vyzve zhromaždenie, aby o nich hlasovalo.

7.   Pokiaľ ide o opačné stanovisko, ktorého cieľom je vyjadriť úplne opačný názor vo vzťahu k stanovisku odbornej sekcie, prezídium má za úlohu spolu s predsedom odbornej sekcie a spravodajcom zhodnotiť, či je možné predložiť doplňujúci návrh tohto znenia na schválenie Výboru alebo rozhodnúť, že ho vráti do odbornej sekcie, aby ho ešte raz preskúmala.

8.   Ak je to potrebné, pripadne predsedovi Výboru spolu s predsedom a spravodajcom zodpovednej odbornej sekcie úloha navrhnúť Výboru prepracovanie doplňujúcich návrhov takým spôsobom, aby ostala zachovaná koherencia výsledného textu.“.

11.

V hlave II kapitola II oddiel B sa článok 52 mení a dopĺňa takto:

„Článok 52

1.   Predseda môže z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie niektorého člena vyzvať Výbor, aby sa vyjadril k možnosti obmedziť trvanie alebo počet vystúpení, prerušiť zasadanie alebo ukončiť rozpravu. Po ukončení rozpravy môže byť udelené slovo už len na vysvetlenie vykonaného hlasovania a v rámci časového obmedzenia určeného predsedom.

2.   K procedurálnym otázkam môže člen Výboru kedykoľvek požiadať o slovo a prednostne predniesť faktickú poznámku.“.

12.

V hlave III kapitola VII sa článok 72 mení a dopĺňa takto:

„Článok 72

1.   Právomoci dané Služobným poriadkom úradníkov spoločenstva, vrátane právomoci nominácie, majú:

prezídium, pokiaľ ide o generálneho tajomníka,

pokiaľ ide o úradníkov so zaradením AD16, AD15 a AD14, prezídium na návrh generálneho tajomníka pri uplatnení článkov 13, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 51, 78 a 90 odsek 1 Služobného poriadku úradníkov spoločenstva; pri ostatných ustanoveniach služobného poriadku vrátane článku 90 odsek 2 má právomoci predseda na návrh generálneho tajomníka,

predseda na návrh generálneho tajomníka pre úradníkov so zaradením AD13, AD12 a AD11,

generálny tajomník, pokiaľ ide o ostatné funkčné stupne zaradenia AD a zaradenie AST.

2.   Právomoci, vyplývajúce z poriadku platného pre iných pracovníkov spoločenstva (RAA) so splnomocnením uzatvárať zamestnanecké zmluvy, vykonáva:

pokiaľ ide o dočasných pracovníkov stupňa AD16, AD15 a AD14, prezídium na návrh generálneho tajomníka v prípade uplatnenia článkov 11, 17, 33 a 48 poriadku RAA; v prípade uplatnenia iných ustanovení poriadku RAA predseda na návrh generálneho tajomníka,

pokiaľ ide o dočasných pracovníkov stupňa AD13, AD12 a AD11, predseda na návrh generálneho tajomníka,

pokiaľ ide o dočasných pracovníkov iných stupňov zaradení, administratívnych pracovníkov a zaradenia asistentov, generálny tajomník,

pokiaľ ide o odborných poradcov, pomocných zamestnancov, zmluvných zamestnancov a miestnych zamestnancov, generálny tajomník.

3.   Predseda vykonáva právomoci prisúdené inštitúcii v článku 110 služobného poriadku ohľadom uplatňovania všeobecných vykonávacích ustanovení služobného poriadku a predpisov dosiahnutých spoločnou dohodou.

4.   Prezídium, predseda a generálny tajomník môžu prenášať svoje právomoci podľa tohto článku.

5.   Akt prenášania právomocí, ktorý sa uskutočňuje podľa odseku 4 tohto článku, určuje rozsah zverených právomocí, ich limity aj termíny, ako aj to, či môžu osoby, ktorým boli právomoci postúpené, tieto preniesť na ďalšie osoby.“.


(1)  Prvé zmenenie a doplnenie bolo schválené na plenárnom zasadnutí dňa 27. februára 2003 a publikované v Úradnom vestníku Európskej únie L 258 z 10. októbra 2003.


Nadobudnutie platnosti

Tieto úpravy nadobúdajú platnosť dňa 30. apríla 2004 s výnimkou článkov 10.1 a 2, 10a, 13, 16.1 a 24.3, ktoré nadobudnú platnosť 24. októbra 2004.


Predbežné ustanovenie

Na zostávajúce obdobie dvojročného mandátu 2002–2004 zasadnutie zvolí členov prezídia z nových členských štátov postupne, ako budú volení.