7.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 377/245


Onsdagen den 11 maj 2011
Baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul ***I

P7_TA(2011)0215

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 maj 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0510),

med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0290/2010),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 8 december 2010 (1),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter (2),

med beaktande av artiklarna 86 och 55 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0101/2011), och av följande skäl:

A.

Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


(1)  EUT C 54, 19.2.2011, s. 33.

(2)  EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Onsdagen den 11 maj 2011
P7_TC1-COD(2010)0264

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 maj 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (kodifiering)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 86/298/EEG av den 26 maj 1986 om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (3) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Direktiv 86/298/EEG är ett av särdirektiven i det system för EG-typgodkännande som har fastställts genom rådets direktiv 74/150/EEG vilket har ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG (5), och det fastställer tekniska föreskrifter om utformning och konstruktion av jordbruks- och skogsbrukstraktorer vad gäller baktill monterade skyddsbågar. Dessa tekniska föreskrifter avser att närma medlemsstaternas lagstiftningar till varandra för att därmed för varje typ av traktor möjliggöra det förfarande för EG-typgodkännande som fastställts genom direktiv 2003/37/EG. Bestämmelserna i direktiv 2003/37/EG om jordbruks- och skogsbrukstraktorer, släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon gäller därför för det här direktivet.

(3)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga VII.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv ska gälla för traktorer enligt definitionen i artikel 2 j i direktiv 2003/37/EG vilka har följande egenskaper:

a)

en markfrigång på högst 600 mm mätt vid den lägsta punkten på fram- eller bakaxlarna, differentialen medräknad,

b)

fast eller inställbar minsta spårvidd på mindre än 1 150 mm på de axlar som är försedda med de bredaste däcken; eftersom axeln som är försedd med de bredaste däcken förutsätts vara inställbar till en högsta spårvidd av 1 150 mm ska den andra axelns spårvidd kunna ställas in på så sätt att bredden vid ytterkanten av de smalaste däcken inte skjuter ut utanför ytterkanterna av däcken på axeln med de bredaste däcken; är båda däcken försedda med fälgar och däck av samma storlek måste den fasta eller inställbara spårvidden för båda axlarna vara mindre än 1 150 mm,

c)

en massa som överstiger 600 kg och som motsvarar traktorns olastade massa enligt definitionen i punkt 2.1 i mall A i bilaga I till direktiv 2003/37/EG, medräknat överrullningsskydd monterat i överensstämmelse med detta direktiv och däck med de största dimensioner som tillverkaren rekommenderar.

Artikel 2

1.   Varje medlemsstat ska bevilja EG-typgodkännande för varje typ av överrullningsskydd och dess fastsättning på traktorn som uppfyller kraven på konstruktion och provning enligt bilagorna I och II.

2.   En medlemsstat som har beviljat EG-typgodkännande ska i den utsträckning som är nödvändigt och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera att tillverkningen överensstämmer med den godkända typen. Sådan kontroll ska begränsas till stickprov.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska för varje typ av överrullningsskydd och dess fastsättning på traktorn som den godkänner enligt artikel 2 till tillverkaren av traktorn eller överrullningsskyddet, eller dennes representant, utfärda en märkning om EG-typgodkännande i överensstämmelse med förebilden i bilaga III.

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra användning av märkning som kan medföra förväxling av överrullningsskydd som har typgodkänts i överensstämmelse med artikel 2 och andra anordningar.

Artikel 4

En medlemsstat får inte förbjuda att överrullningsskydd eller deras fastsättning på traktorer för vilka de är avsedda släpps ut på marknaden av skäl som hänför sig till deras konstruktion om de är försedda med märkning om EG-typgodkännande.

En medlemsstat kan dock förbjuda att ett överrullningsskydd som är försett med märkning om EG-typgodkännande släpps ut på marknaden om det vid upprepade tillfällen avviker från den godkända typen.

Denna medlemsstat ska genast underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om de åtgärder som har vidtagits och samtidigt ange skälen för sitt beslut.

Artikel 5

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska inom en månad till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna sända en kopia av intyget om EG-typgodkännande, enligt förebilden i bilaga IV, för varje typ av överrullningsskydd som de godkänner eller vägrar att godkänna.

Artikel 6

1.   Om den medlemsstat som har beviljat ett EG-typgodkännande finner att ett antal överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorn som är försedda med märkning om EG-typgodkännandet inte överensstämmer med den typ som den har godkänt ska den vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tillverkningen överensstämmer med den godkända typen.

De behöriga myndigheterna i denna medlemsstat ska underrätta myndigheterna i de andra medlemsstaterna om de åtgärder som har vidtagits, vilka, vid behov, när det gäller allvarlig och upprepad brist på överensstämmelse kan innebära en återkallelse av EG-typgodkännandet.

De nämnda myndigheterna ska vidta motsvarande åtgärder när de av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat underrättas om sådan brist på överensstämmelse.

2.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska inom en månad underrätta varandra om återkallelse av ett beviljat EG-typgodkännande och skälen till denna åtgärd.

Artikel 7

Varje beslut som har tagits i överensstämmelse med de för detta direktivs genomförande antagna bestämmelserna att vägra eller återkalla EG-typgodkännande för överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorn, eller att förbjuda att de släpps ut på marknaden eller används ska noggrant motiveras.

Sådana beslut ska meddelas den berörda parten med upplysning om de möjligheter till prövning av beslutet som enligt medlemsstaternas lagstiftning står till buds samt inom vilken tid prövning ska begäras.

Artikel 8

1.   I fråga om traktorer som uppfyller kraven i detta direktiv får medlemsstaterna inte

a)

vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en traktortyp,

b)

förbjuda att traktorer tas i bruk.

2.   Medlemsstaterna får vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en traktortyp som inte uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 9

Ingen medlemsstat får vägra att registrera en traktor eller förbjuda att en traktor saluförs eller används av skäl som hänför sig till överrullningsskyddet eller dess fastsättning på traktorn om denna är försedd med märkning om EG-typgodkännande och om de i bilaga V föreskrivna kraven är uppfyllda.

Artikel 10

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas rätt att i överensstämmelse med fördraget ange de föreskrifter som de anser nödvändiga för att säkra skyddet av de arbetstagare som använder traktorn i fråga, under förutsättning att detta inte innebär att överrullningsskydden ändras på ett sätt som inte anges i detta direktiv.

Artikel 11

1.   I samband med EG-typgodkännande ska varje traktor som omfattas av artikel 1 vara försett med ett överrullningsskydd.

2.   Om överrullningsskyddet inte har två pelare monterade framför förarsätet ska det skydd som avses i punkt 1 överensstämma med de krav som föreskrivs i bilagorna I och II till detta direktiv eller i bilagorna I-IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/57/EG (6) eller 2009/75/EG (7).

Artikel 12

Ändringar som är nödvändiga för att anpassa föreskrifterna i bilaga I till VI med hänsyn till den tekniska utvecklingen ska beslutas i överensstämmelse med det förfarande som avses i artikel 20.3 i direktiv 2003/37/EG.

Artikel 13

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 14

Direktiv 86/298/EEG i dess lydelse enligt de rättsakter som anges i del A i bilaga VII, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga VII.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 15

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  EUT C 54, 19.2.2011, s. 33.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 maj 2011.

(3)  EGT L 186, 8.7.1986, s. 26.

(4)  Se del A i bilaga VII.

(5)  EUT L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  EUT L 261, 3.10.2009, s. 1.

(7)  EUT L 261, 3.10.2009, s. 40.

Onsdagen den 11 maj 2011
BILAGEFÖRTECKNING

BILAGA I

Föreskrifter för EG-typgodkännande

BILAGA II

Tekniska krav

BILAGA III

Märke

BILAGA IV

Förebild för intyg om EG-typgodkännande

BILAGA V

Villkor för EG-typgodkännande

BILAGA VI

Förebild: Bilaga till intyg om EG-typgodkännande för en traktortyp med hänsyn till hållfastheten hos skyddsanordning och hållfastheten hos dess fastsättning på traktorn.

BILAGA VII

Del A:

Upphävt direktiv och en förteckning över dess ändringar i kronologisk ordning

Del B:

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning

BILAGA VIII

Jämförelsetabell