7.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 377/245


Środa, 11 maja 2011 r.
Montowane z tyłu konstrukcje zabezpieczające przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół ***I

P7_TA(2011)0215

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (tekst ujednolicony) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0510),

uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0290/2010),

uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

mając na uwadze opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r. (1),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych (2),

uwzględniając art. 86 i art. 55 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0101/2011),

A.

mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostego ujednolicenia istniejących przepisów bez zmian co do istoty,

1.

przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom krajowym.


(1)  Dz.U. C 54 z 19.2.2011, s. 33.

(2)  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.


Środa, 11 maja 2011 r.
P7_TC1-COD(2010)0264

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (Ujednolicenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 86/298/EWG Rady z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy ją ujednolicić.

(2)

Dyrektywa 86/298/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących systemu homologacji typu WE, o którym mowa w dyrektywie Rady 74/150/EWG, zastąpionej dyrektywą 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (5) i określa normy techniczne dotyczące projektowania i budowy ciągników rolniczych i leśnych w odniesieniu do montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu. Te normy techniczne dotyczą zbliżania ustawodawstw państw członkowskich w celu umożliwienia stosowania procedury homologacji typu WE przewidzianej dyrektywą 2003/37/WE wobec każdego typu ciągnika. W związku z tym, przepisy ustanowione dyrektywą 2003/37/WE odnoszące się do ciągników rolniczych i leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i odrębnymi jednostkami technicznymi stosuje się do niniejszej dyrektywy.

(3)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów przeniesienia do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania dyrektyw określonych w załączniku VII część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa stosuje się do ciągników, jak określono w art. 2 lit. j) dyrektywy 2003/37/WE, mających następujące właściwości:

a)

prześwit pod pojazdem nie większy niż 600 mm, mierząc poniżej najniżej położonych punktów osi przedniej lub tylnej, uwzględniając obudowę mechanizmu różnicowego;

b)

stały lub regulowany minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1 150 mm dla osi wyposażonych w najszersze opony; ponieważ przyjmuje się, że oś z najszerszymi oponami jest ustawiona na maksymalny rozstaw kół 1 150 mm, druga oś musi być regulowana w taki sposób, by zewnętrzne krawędzie najwęższych opon nie wychodziły poza zewnętrzne krawędzie opon na osi z najszerszymi oponami; jeżeli obie osie są wyposażone w koła i opony tego samego rozmiaru, stały lub regulowany rozstaw kół obu osi musi być mniejszy niż 1 150 mm;

c)

masa ponad 600 kg, odpowiadająca masie nieobciążonego ciągnika, zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2003/37/WE wzór A pkt 2.1, włączając konstrukcję zabezpieczającą przy przewróceniu zamontowaną zgodnie z wymaganiami niniejszej dyrektywy oraz opony o największym zalecanym przez producenta rozmiarze.

Artykuł 2

1.   Każde państwo członkowskie udzieli homologacji typu WE części w odniesieniu do wszystkich typów konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu i ich umocowania do ciągnika, które spełniają wymagania dotyczące konstrukcji oraz wymagania testowe przewidziane w załącznikach I i II.

2.   Państwo członkowskie, które przyznało homologację typu WE części, podejmuje środki wymagane w celu sprawdzenia, czy modele produkcyjne są zgodne z typem posiadającym homologację, tak dalece, jak jest to konieczne, i w przypadku zaistnienia potrzeby wypływającej ze współpracy z innymi państwami członkowskimi. Taka weryfikacja będzie ograniczać się do kontroli na miejscu.

Artykuł 3

Państwa członkowskie, w odniesieniu do każdego typu konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu oraz jej umocowania do ciągnika, homologowanych zgodnie z art. 2, wydadzą producentowi ciągnika lub konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu bądź jego upoważnionemu przedstawicielowi znak homologacji typu WE części, zgodny ze przykładem przedstawionym w załączniku III.

Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki zapobiegające użyciu znaków mogących spowodować pomylenie z innymi konstrukcjami konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu, którym udzielono homologację typu elementu zgodnie z art. 2.

Artykuł 4

Państwo członkowskie nie zakazuje wprowadzenia do obrotu ani zamocowania do ciągnika zgodnie z przeznaczeniem konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu ze względu na ich cechy konstrukcyjne, jeżeli posiadają one znak homologacji typu WE części.

Jednakże państwo członkowskie może zakazać wprowadzenia do obrotu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu noszących znak homologacji typu WE części, które regularnie nie odpowiadają homologowanemu typowi.

To państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o podjętych środkach, przedstawiając powody swojej decyzji.

Artykuł 5

Właściwe organy każdego państwa członkowskiego w ciągu jednego miesiąca przesyłają właściwym organom pozostałych państw członkowskich kopię świadectwa homologacji typu WE elementu, którego wzór podany jest w załączniku IV, wypełnionego dla każdego typu konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu, dla którego homologacja została przyznana lub nie została przyznana.

Artykuł 6

1.   Jeśli państwo członkowskie, które udzieliło homologacji typu WE części, uzna, iż pewna część konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu i ich umocowania do ciągnika, noszących jednakowy znak homologacji typu WE części, nie spełnia wymagań dotyczących typu, który posiada homologację, wtedy podejmuje niezbędne środki, by zapewnić, iż produkowane modele spełniają wymagania typu, który posiada homologację.

Właściwe organy tego państwa członkowskiego informują właściwe organy innych państw członkowskich o podjętych środkach, które mogą, o ile to konieczne, w razie poważnych i powtarzających się przypadków niespełniania wymagań zgodności, wiązać się z wycofaniem homologacji typu WE części.

Organy te podejmują takie same środki, jeśli zostaną poinformowane przez właściwe organy innego państwa członkowskiego o takich przypadkach niespełniania warunków zgodności.

2.   Właściwe organy państw członkowskich w ciągu miesiąca powiadamiają się wzajemnie o cofnięciu homologacji typu WE części oraz o powodach podjętych środków.

Artykuł 7

Każda decyzja podjęta zgodnie z przepisami przyjętymi dla wykonania niniejszej dyrektywy, dotycząca odmowy lub wycofania homologacji typu WE części w odniesieniu do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu lub ich umocowania do ciągnika albo zakazu ich wprowadzania na rynek czy użytkowania, szczegółowo określa powody, na których jest oparta.

Decyzja taka jest podawana do wiadomości zainteresowanej stronie, która jednocześnie jest informowana o dostępnych, zgodnych z prawem obowiązującym w państwach członkowskich, środkach odwoławczych, jak również o terminach przewidzianych na skorzystanie z takich środków.

Artykuł 8

1.   W odniesieniu do ciągników spełniających wymogi określone w niniejszej dyrektywie żadne państwo członkowskie nie może:

a)

odmówić w odniesieniu do typu ciągnika udzielenia homologacji typu WE lub udzielenia krajowej homologacji typu;

b)

zakazać dopuszczenia do ruchu ciągników.

2.   Państwa członkowskie mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu w odniesieniu do typu ciągnika, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszej dyrektywie.

Artykuł 9

Żadne z państw członkowskich nie może odmówić rejestracji lub zakazać sprzedaży lub eksploatowania ciągników z powodów dotyczących konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu i ich umocowania do ciągnika, jeżeli noszą one znak homologacji typu WE części i jeżeli zostały spełnione wymagania określone w załączniku V.

Artykuł 10

Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do określenia, przy należytym uwzględnieniu postanowień Traktatu, wymagań, które uznają one za konieczne celem zapewnienia ochrony pracowników podczas używania przez nich omawianych ciągników, pod warunkiem, że nie oznacza to, że konstrukcje zabezpieczające zostaną zmienione w sposób nieprzewidziany niniejszą dyrektywą.

Artykuł 11

1.   W związku z homologacją typu WE każdy ciągnik, do którego stosuje się art. 1, zostaje wyposażony w konstrukcję zabezpieczającą przy przewróceniu.

2.   Konstrukcja określona w ust. 1, o ile nie jest to konstrukcja zabezpieczająca typu dwufilarowego zamontowana z przodu siedzenia kierowcy, spełnia wymagania określone w załącznikach I i II do niniejszej dyrektywy lub w załącznikach I-IV do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/57/WE (6) lub 2009/75/WE (7).

Artykuł 12

Zmiany konieczne do dostosowania wymagań określonych w załącznikach I-VI celem uwzględnienia postępu technicznego przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 20 ust. 3 dyrektywy 2003/37/WE.

Artykuł 13

Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 14

Dyrektywa 86/298/EWG, zmieniona aktami wymienionymi w załączniku VII część A, traci moc, bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów przeniesienia do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania dyrektyw określonych w załączniku VII część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VIII.

Artykuł 15

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 16

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 54 z 19.2.2011, s. 33.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r.

(3)  Dz.U. L 186 z 8.7.1986, s. 26.

(4)  Zob. załącznik VII część A.

(5)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.

(6)  Dz.U. L 261 z 3.10.2009, s. 1.

(7)  Dz.U. L 261 z 3.10.2009, s. 40.

Środa, 11 maja 2011 r.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK I

Warunki dotyczące homologacji typu WE części

ZAŁĄCZNIK II

Wymagania techniczne

ZAŁĄCZNIK III

Znaki

ZAŁĄCZNIK IV

Wzór: świadectwo homologacji typu WE części

ZAŁĄCZNIK V

Warunki homologacji typu WE

ZAŁĄCZNIK VI

Wzór: Załącznik do świadectwa homologacji typu WE dotyczącego wytrzymałości konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu i wytrzymałości ich umocowania do ciągnika

ZAŁĄCZNIK VII

Część A:

Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian

Część B:

Wykaz terminów przeniesienia do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania

ZAŁĄCZNIK VIII

Tabela korelacji