7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 377/245


Trešdiena, 2011. gada 11. maijs
Aizmugurē piemontētas aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijas šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem ***I

P7_TA(2011)0215

Eiropas Parlamenta 2011. gada 11. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (kodifikācija) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0510),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0290/2010),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 8. decembra atzinumu (1),

ņemot vērā 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai (2),

ņemot vērā Reglamenta 86. un 55. pantu,

ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0101/2011),

A.

tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.

pieņem pirmajā lasījumā turmāk izklāstīto nostāju;

2.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


(1)  OV C 54, 19.2.2011., 33. lpp.

(2)  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


Trešdiena, 2011. gada 11. maijs
P7_TC1-COD(2010)0264

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 11. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/…/ES par aizmugurē piemontētām apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (kodifikācija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc priekšlikuma nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 86/298/EEK (1986. gada 26. maijs) par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (3) ir vairākas reizes būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Direktīva 86/298/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprināšanas sistēmu, kas paredzēta Padomes Direktīvā 74/150/EEK, kā tā aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK (5) un kas nosaka tehniskos priekšrakstus attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru aizmugurē montētu apgāšanās aizsargkonstrukciju projektēšanu un izgatavošanu. Šie tehniskie priekšraksti attiecas uz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, lai EK tipa apstiprinājuma procedūra, kas paredzēta Direktīvā 2003/37/EK, varētu tikt piemērota attiecībā uz katru traktora tipu. Līdz ar to, Direktīvā 2003/37/EK izklāstītos noteikumus, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, piemēro šai Direktīvai.

(3)

Šī direktīva neskar dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem Direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai, kā izklāstīts VII pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šo direktīvu piemēro traktoriem, kā tie definēti Direktīvas 2003/37/EK 2. panta j) punktā, kam ir šādi parametri:

a)

atstarpe līdz zemei, ko mēra no priekšējā vai pakaļējā tilta zemākajiem punktiem, pieļaujot atšķirības, nepārsniedz 600 mm;

b)

nemaināms vai regulējams minimālais attālums starp riteņiem, uz kuriem ir platākās riepas, mazāks par 1 150 mm, jo pieņem, ka to asi, uz kuras ir platākās riepas, noregulējot līdz maksimālajam 1 150 mm attālumam starp riteņiem, jābūt iespējai otru asi noregulēt tā, lai attālums starp šaurāko riepu ārmalām nepārsniedz attālumu starp platāko riepu ārmalām; ja uz abām asīm ir vienāda izmēra riteņi un riepas, tad nemaināmajam vai regulējamam attālumam starp riteņiem uz abām asīm jābūt mazākam par 1 150 mm;

c)

masa ir lielāka par 600 kilogramiem un atbilst nenoslogota traktora masai, kā noteikts Direktīvas 2003/37/EK I pielikuma A parauga 2.1. punktā, ieskaitot apgāšanās aizsargkonstrukciju, kura piemontēta, ievērojot šo direktīvu, un lielākā izmēra riepas, ko ieteicis ražotājs.

2. pants

1.   Katra dalībvalstis piešķir EK detaļas tipa apstiprinājumu jebkura tipa apgāšanās aizsargkonstrukcijām un to stiprinājumam pie traktora, ja tie atbilst uzbūves un testu prasībām, kas noteiktas I un II pielikumā.

2.   Dalībvalsts, kas piešķīrusi EK detaļas tipa apstiprinājumu, ciktāl vajadzīgs un ja vajadzīgs, sadarbībā ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu, vai ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam tipam. Šīs pārbaudes veic tikai uz vietas.

3. pants

Dalībvalstis par katru apgāšanās aizsargkonstrukcijas tipu un tās stiprinājumu pie traktora, ko tās apstiprina saskaņā ar 2. pantu, traktora vai apgāšanās aizsargkonstrukcijas ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim izsniedz EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kas atbilst III pielikumā parādītajam paraugam.

Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu tādu zīmju lietošanu, kuru dēļ varētu sajaukt apgāšanās aizsargkonstrukcijas, kam saskaņā ar 2. pantu piešķirts detaļas tipa apstiprinājums, un citas ierīces.

4. pants

Dalībvalsts neaizliedz laist tirgū apgāšanās aizsargkonstrukcijas vai to stiprinājumu pie traktoriem, kuriem tās paredzētas, pamatojoties uz to uzbūvi, ja uz tām ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

Tomēr dalībvalsts var aizliegt laist tirgū apgāšanās aizsargkonstrukcijas, uz kā ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, bet kas pastāvīgi neatbilst apstiprinātajam tipam.

Attiecīgā dalībvalsts, pamatojot savu lēmumu, tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem.

5. pants

Katras dalībvalsts kompetentās iestādes mēneša laikā pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm nosūta EK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu eksemplārus, kuru paraugs ir parādīts IV pielikumā un kuri ir aizpildīti par katru apgāšanās aizsargkonstrukcijas tipu, ko attiecīgā dalībvalsts apstiprinājusi vai kam tā ir atteikusi apstiprinājumu.

6. pants

1.   Ja dalībvalsts, kura piešķīrusi EK detaļas tipa apstiprinājumu, konstatē, ka vairākas apgāšanās aizsargkonstrukcijas un to stiprinājumi pie traktora, uz kuriem ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst apstiprinātajam tipam, tā veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam tipam.

Minētās dalībvalsts kompetentās iestādes informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par veiktajiem pasākumiem, kuri vajadzības gadījumā, ja konstatē būtisku un atkārtotu neatbilstību, var ietvert EK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanu.

Šīs iestādes veic tādus pašus pasākumus, ja citas dalībvalsts kompetentās iestādes tās informē par šādu neatbilstību.

2.   Dalībvalstu kompetentās iestādes mēneša laikā informē cita citu par jebkuru EK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanu, to pamatojot.

7. pants

Jebkurā lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar šīs direktīvas īstenošanas noteikumiem, atteikt vai anulēt apgāšanās aizsargkonstrukciju un to stiprinājuma pie traktora EK detaļas tipa apstiprinājumu vai aizliegtu tos laist tirgū, vai lietot, iekļauj sīki izstrādātu pamatojumu.

Par šādiem lēmumiem paziņo attiecīgajai pusei, to vienlaikus informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko tā var izmantot saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem, un šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

8. pants

1.   Attiecībā uz traktoriem, kuri atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, dalībvalstis nedrīkst:

a)

kādam traktoru tipam atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu;

b)

aizliegt traktoru pirmreizēju nodošanu ekspluatācijā.

2.   Dalībvalstis var atteikt tāda traktoru valsts tipa apstiprinājumu, kas neatbilst šajā direktīvā izklāstītajām prasībām.

9. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt neviena traktora reģistrēšanu vai aizliegt tā pārdošanu, vai lietošanu, pamatojoties uz apgāšanās aizsargkonstrukciju un tās stiprinājumu pie traktora, ja uz tā ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un ja ir izpildītas V pielikumā noteiktās prasības.

10. pants

Šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesības noteikt, atbilstīgi Līgumam, prasības, ko tās uzskata par vajadzīgām, lai, attiecīgos traktorus lietojot, būtu nodrošināts, ka darbinieki ir aizsargāti, ar noteikumu, ka aizsargkonstrukcijas nepārveido tā, kā nav paredzēts šajā direktīvā.

11. pants

1.   Saistībā ar EK tipa apstiprinājumu jebkuru traktoru, uz kuru attiecas 1. pants, aprīko ar apgāšanās aizsargkonstrukciju.

2.   Ja apgāšanās aizsargkonstrukcijai nav divu vadītāja sēdekļa priekšā stiprinātu balstu, tad 1. punktā minētā konstrukcija atbilst prasībām, kas noteiktas šīs direktīvas I un II pielikumā vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/57/EK (6) vai Direktīvas 2009/75/EK (7) I līdz IV pielikumā.

12. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai I līdz VI pielikuma prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 3. punktā minēto procedūru.

13. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

14. pants

Direktīvu 86/298/EEK, kā tā grozīta ar tiesību aktiem, kā izklāstīts VII pielikumā A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecība uz terminiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos un tās piemērošanai, kā izklāstīts VII pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas VIII pielikumā.

15. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

16. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

Padomes vārdā

priekšsēdētājs


(1)  OV C 54, 19.2.2011., 33. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2011. gada 11. maija nostāja.

(3)  OV L 186, 8.7.1986., 26. lpp.

(4)  Skat. VII pielikuma A daļu.

(5)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.

(6)  OV L 261, 3.10.2009., 1. lpp.

(7)  OV L 261, 3.10.2009., 40. lpp.

Trešdiena, 2011. gada 11. maijs
PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS

EK detaļas tipa apstiprinājuma nosacījumi

II PIELIKUMS

Tehniskās prasības

III PIELIKUMS

Zīmes

IV PIELIKUMS

Paraugs: EK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāts

V PIELIKUMS

EK tipa apstiprinājuma nosacījumi

VI PIELIKUMS

Paraugs: Pielikums traktoru tipa EK tipa apstiprinājuma sertifikātam attiecībā uz aizsargkonstrukciju un to stiprinājuma pie traktora stiprību

VII PIELIKUMS

A daļa:

Atceltā direktīva ar sekojošo grozījumu sarakstu

B daļa:

Termiņu uzskaitījums transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

VIII PIELIKUMS

Atbilstības tabula