7.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 377/245


Keskiviikko 11. toukokuuta 2011
Kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet ***I

P7_TA(2011)0215

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. toukokuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (kodifikaatio) (KOM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

2012/C 377 E/42

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifikaatio)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0510),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0290/2010),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 8. joulukuuta 2010 antaman lausunnon (1),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (2),

ottaa huomioon työjärjestyksen 86 ja 55 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0101/2011),

A.

toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.

vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


(1)  EUVL C 54, 19.2.2011, s. 33.

(2)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Keskiviikko 11. toukokuuta 2011
P7_TC1-COD(2010)0264

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (kodifikaatio)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista 26 päivänä toukokuuta 1986 annettua neuvoston direktiiviä 86/298/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

(2)

Direktiivi 86/298/ETY on yksi neuvoston direktiivissä 74/150/ETY, sellaisena kuin se on korvattuna maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetulla direktiivillä 2003/37/EY (5), säädettyyn EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmään kuuluvista erityisdirektiiveistä, ja direktiivissä 86/298/ETY vahvistetaan maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevat tekniset vaatimukset. Näiden teknisten vaatimusten tarkoituksena on jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen siten, että direktiivissä 2003/37/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä voitaisiin soveltaa kaikkiin traktorityyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2003/37/EY maatalous- ja metsätraktoreita, niiden perävaunuja ja vedettäviä vaihdettavissa olevia koneita ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettuja järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

(3)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä VII olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan direktiivin 2003/37/EY 2 artiklan j alakohdassa määriteltyihin traktoreihin, joilla on seuraavat ominaisuudet:

a)

maavara enintään 600 mm mitattuna etu- tai taka-akselin alimpien kohtien alta tasauspyörästö huomioon ottaen;

b)

niiden akseleiden, joihin on asennettu leveimmät renkaat, kiinteä tai säädettävä pienin raideleveys vähemmän kuin 1 150 mm; koska sen akselin, jolle on asennettu leveimmät renkaat, oletetaan olevan säädetty suurimmalle 1 150 mm:n raideleveydelle, toista akselia on voitava säätää siten, että kapeimpien renkaiden ulkoreunat eivät ulotu kauemmas kuin sillä akselilla olevien renkaiden ulkoreunat, jolla on leveimmät renkaat; kun kumpikin akseli on varustettu samankokoisilla pyörillä ja renkailla, kummankin akselin kiinteän tai säädettävän raideleveyden on oltava vähemmän kuin 1 150 mm;

c)

yli 600 kg:n massa, joka vastaa traktorin omamassaa, kuten direktiivin 2003/37/EY liitteessä I olevassa A mallin 2.1 kohdassa määritellään, mukaan lukien tätä direktiiviä noudattaen asennettu suojarakenne kaatumisen varalta ja suurinta valmistajan suosittelemaa kokoa olevat renkaat.

2 artikla

1.   Jäsenvaltion on annettava osan EY-tyyppihyväksyntä kaikille kaatumisen varalta asennetuille suojarakennetyypeille ja niiden kiinnitykselle traktoriin, jotka täyttävät liitteissä I ja II vahvistetut rakenne- ja testausvaatimukset.

2.   Osan EY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jos se on tarpeen ja tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa sen valvomiseksi, että tuotantomallit ovat hyväksytyn tyypin mukaisia. Tämä tarkastus suoritetaan pistokokein.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on kunkin kaatumisen varalta asennetun suojarakenteen ja sen traktoriin kiinnityksen osalta, jonka ne hyväksyvät 2 artiklan mukaisesti, annettava traktorin tai kaatumisen varalta asennetun suojarakenteen valmistajalle tai tämän edustajalle liitteessä III olevan esimerkin mukainen osan EY-tyyppihyväksyntämerkki.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen sellaisten merkkien käytön, jotka saattaisivat aiheuttaa sekaannusta 2 artiklan mukaisesti osan tyyppihyväksynnän saaneiden kaatumisen varalta asennettujen suojarakenteiden ja muiden laitteiden välillä.

4 artikla

Jäsenvaltio ei saa kieltää saattamasta markkinoille kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita tai niiden kiinnitystä traktoreihin, joihin ne on tarkoitettu, niiden rakenteeseen liittyvistä syistä, jos niissä on osan EY-tyyppihyväksyntämerkki.

Jäsenvaltio voi kuitenkin kieltää saattamasta markkinoille kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita, joissa on osan EY-tyyppihyväksyntämerkki, mutta jotka toistuvasti poikkeavat hyväksytystä tyypistä.

Kyseisen valtion on viipymättä ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle toteutetuista toimenpiteistä ja perusteltava päätöksensä.

5 artikla

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kuukauden kuluessa lähetettävä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille jäljennös EY-tyyppihyväksyntätodistuksista, joiden malli on liitteessä IV ja jotka on täytetty kaikkien sellaisten suojarakennetyyppien osalta, jotka ne hyväksyvät tai kieltäytyvät hyväksymästä.

6 artikla

1.   Jos osan EY-tyyppihyväksyntätodistuksen antanut jäsenvaltio toteaa, että useat kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet ja niiden kiinnitykset traktoreihin, joissa on sama osan EY-tyyppihyväksyntämerkki, eivät ole sen hyväksymän tyypin mukaisia, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotantomallit ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille toteutetuista toimenpiteistä, jotka saattavat tarvittaessa, kun kyseessä on vakava ja toistuva poikkeavuus, johtaa osan EY-tyyppihyväksynnän peruuttamiseen.

Kyseisten viranomaisten on toteutettava samanlaiset toimenpiteet, jos toisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat, ettei traktori ole hyväksytyn tyypin mukainen.

2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on kuukauden kuluessa ilmoitettava toisilleen osan EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta sekä tämän toimenpiteen syistä.

7 artikla

Kaikki tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen säännösten nojalla tehdyt päätökset, jotka koskevat kaatumisen varalta asennettujen suojarakenteiden ja niiden traktoreihin kiinnitysten osan EY-tyyppihyväksynnän epäämistä tai peruuttamista, tai niiden markkinoille saattamisen tai käytön kieltämistä, on perusteltava yksityiskohtaisesti.

Tällaisista päätöksistä on ilmoitettava asianosaiselle, jolle on samanaikaisesti annettava tieto jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hänen käytettävissään olevista muutoksenhakukeinoista ja määräajoista muutoksenhaulle.

8 artikla

1.   Traktoreiden osalta, jotka täyttävät tässä direktiivissä vahvistetiut vaatimukset. Jäsenvaltiot eivät saa:

a)

evätä traktorityypiltä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää;

b)

kieltää traktoreiden ensimmäistä käyttöönottoa.

2.   Jäsenvaltiot saavat evätä traktorityypiltä kansallisen tyyppihyväksynnän, jos kyseinen traktorityyppi ei täytä tässä direktiivissä vahvistettuja vaatimuksia syistä.

9 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä tai kieltää traktoreiden rekisteröintiä tai myyntiä, taikka käyttöä kaatumisen varalta asennettuun suojarakenteeseen tai sen traktoriin kiinnitykseen liittyvistä syistä, jos niillä on osan EY-tyyppihyväksyntämerkki ja jos liitteessä V esitetyt vaatimukset täyttyvät.

10 artikla

Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen päättää perussopimusta noudattaen vaatimuksista, joita ne pitävät tarpeellisina työntekijöiden suojelemisen varmistamiseksi heidän käyttäessään kyseisiä traktoreita, edellyttäen, ettei tämä merkitse suojarakenteiden muuttamista tämän direktiivin eritelmien osalta.

11 artikla

1.   Kaikki 1 artiklassa tarkoitetut traktorit on EY-tyyppihyväksynnän yhteydessä varustettava suojarakenteella kaatumisen varalta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun rakenteen on oltava tämän direktiivin liitteissä I ja II taikka Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/57/EY (6) tai 2009/75/EY (7) liitteissä I-IV lueteltujen vaatimusten mukainen, kun suojarakenteessa ei ole kahta kuljettajan istuimen eteen pystytettyä pilaria.

12 artikla

Tarvittavat muutokset liitteiden I—VI mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen annetaan direktiivin 2003/37/EY 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

13 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

14 artikla

Kumotaan direktiivi 86/298/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä VII olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä VII olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä VIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

15 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

16 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL C 54, 19.2.2011, s. 33.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. toukokuuta 2011.

(3)  EYVL L 186, 8.7.1986, s. 26.

(4)  Katso liitteessä VII oleva A osa.

(5)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  EUVL L 261, 3.10.2009, s. 1.

(7)  EUVL L 261, 3.10.2009, s. 40.

Keskiviikko 11. toukokuuta 2011
LUETTELO LIITTEISTÄ

LIITE I

Edellytykset osan EY-tyyppihyväksynnälle

LIITE II

Tekniset vaatimukset

LIITE III

Merkit

LIITE IV

Osan EY-tyyppihyväksyntätodistuslomakkeen malli

LIITE V

Edellytykset EY-tyyppihyväksynnälle

LIITE VI

Traktorityypin EY-tyyppihyväksyntätodistuksen liitteen malli suojarakenteiden ja niiden traktoreihin kiinnityksen lujuuden osalta

LIITE VII

A osa:

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

B osa:

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

LIITE VIII

Vastaavuustaulukko