17.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/29


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/2361

av den 16 december 2015

om utnämning av en italiensk ledamot och en italiensk suppleant i Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den italienska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Ignazio MARINO har löpt ut.

(3)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Antonio DECARO har utnämnts till ledamot i Regionkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020,

a)

som ledamot

Sig. Antonio DECARO, Sindaco di Bari,

och

b)

som suppleant

Sig. Andrea BALLARÈ, Sindaco di Novara.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2015.

På rådets vägnar

C. DIESCHBOURG

Ordförande


(1)  EUT L 20, 27.1.2015, s. 42.

(2)  EUT L 31, 7.2.2015, s. 25.

(3)  EUT L 159, 25.6.2015, s. 70.