17.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 331/29


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/2361

(2015. gada 16. decembris),

ar ko ieceļ vienu Reģionu komitejas locekli no Itālijas un vienu locekļa aizstājēju no Itālijas

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Itālijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 26. janvārī, 5. februārī un 23. jūnijā pieņēma Lēmumus (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) un (ES) 2015/994 (3), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Ignazio MARINO kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta.

(3)

Pēc Antonio DECARO kunga iecelšanas Reģionu komitejas locekļa amatā atbrīvosies viena Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2020. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par locekli:

Sig. Antonio DECARO, Sindaco di Bari,

kā arī

b)

par locekļa aizstājēju:

Sig. Andrea BALLARÈ, Sindaco di Novara,

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2015. gada 16. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. DIESCHBOURG


(1)  OV L 20, 27.1.2015., 42. lpp.

(2)  OV L 31, 7.2.2015., 25. lpp.

(3)  OV L 159, 25.6.2015., 70. lpp.