12.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/36


Rozsudok Všeobecného súdu z 20. novembra 2012 — Phonebook of the World/ÚHVT — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Vec T-589/11) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Spoločenstva PAGINE GIALLE - Absolútne dôvody zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Neexistencia opisného charakteru - Nedostatok označení alebo znakov, ktoré sa stali obvyklými - Článok 7 ods. 1 písm. b) a d) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním - Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009)

2013/C 9/64

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Phonebook of the World (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: A. Bertrand, avocat)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Seat Pagine Gialle SpA (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: F. Jacobacci, avocat)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. augusta 2011 (vec R 1541/2010-2) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Phonebook of the World a Seat Pagine Gialle SpA

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Phonebook of the World je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 32, 4.2.2012.