12.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 9/36


Rettens kendelse af 20. november 2012 — Phonebook of the World mod KHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Sag T-589/11) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - EF-ordmærket PAGINE GIALLE - absolut registreringshindring - fornødent særpræg - manglende beskrivende karakter - manglende tegn eller angivelser, der er blevet almindelige - artikel 7, stk. 1, litra b) — d), i forordning (EF) nr. 207/2009 - fornødent særpræg opnået ved brug - artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009)

2013/C 9/64

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Phonebook of the World (Paris, Frankrig) (ved advokat A. Bertrand)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved P. Bullock, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Seat Pagine Gialle SpA (Milano, Italien) (ved advokat F. Jacobacci)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 4. august 2011 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1541/2010-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem Phonebook of the World og Seat Pagine Gialle SpA.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Phonebook of the World betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 32 af 4.2.2012.