12.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 9/36


Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2012 — Phonebook of the World v. OHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

(Věc T-589/11) (1)

(Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Slovní ochranná známka Společenství PAGINE GIALLE - Absolutní důvod pro zamítnutí - Rozlišovací způsobilost - Neexistence popisného charakteru - Neexistence označení nebo údajů, jež se staly obvyklými - Článek 7 odstavec 1 písm. b) až d) nařízení (ES) č. 207/2009 - Rozlišovací způsobilost získaná užíváním - Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009)

2013/C 9/64

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Phonebook of the World (Paříž, Francie) (zástupce: A. Bertrand, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: P. Bullock, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Seat Pagine Gialle SpA (Milán, Itálie) (zástupce: F. Jacobacci, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 4. srpna 2011 (věc R 1541/2010-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Phonebook of the World a Seat Pagine Gialle SpA.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Phonebook of the World se ukládá náhrada nákladů řízení


(1)  Úř. věst. C 32, 4.2.2012.