8.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 303/36


Talan väckt den 16 juni 2014 – Brugg Kabel och Kabelwerke Brugg mot kommissionen

(Mål T-441/14)

2014/C 303/45

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Brugg Kabel AG och Kabelwerke Brugg AG Holding (Brugg, Schweiz) (ombud: advokaterna A. Rinne, A. Boos och M. Lichtenegger)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara, med stöd av artikel 264.1 FEUF, artiklarna 1.2 och 2 b samt – i den mån sökandena berörs däri – artikel 3 i svarandens beslut av den 2 april 2014 i ärende AT.39610 – Elkablar,

i andra hand, med stöd av artikel 261 FEUF och artikel 31 i förordning nr 1/2003, nedsätta de böter sökandena ålagts i artikel 2 b i svarandens beslut av den 2 april 2014 i ärende AT.39610 – Elkablar, i enlighet med domstolens bedömning, och

under alla omständigheter, förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med artikel 87. 2 i tribunalens rättegångsregler.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena sex grunder:

1.

Första grunden: Åsidosättande av rätten till försvar och till en rättvis rättegång genom att neka tillgång till handlingar och genom att delge begäran om upplysningar samt invändningarna på engelska:

Sökandena har i detta sammanhang bland annat gjort gällande att svaranden, vad gäller tillgång till handlingar, skulle ha granskat de övriga mottagarnas argument med avseende på meddelandet om invändningar på samma sätt som övriga handlingar som eventuellt kunde ha en ansvarsfriande verkan.

Det anförs vidare att vid en enhetlig, upprepad eller en enda, fortlöpande överträdelse är tillgången till övriga deltagares yttranden avseende meddelandet om invändningar den processuella motvikten till att tillskrivas ansvar för andra deltagares överträdelser.

Det påstås dessutom att sökandena, i deras egenskap av företag med säte i tyskspråkiga kantonen Aargau (Schweiz), har rätt att kommunicera med svaranden på tyska, eftersom tyska är ett officiellt språk inom kantonen.

2.

Andra grunden: Bristande behörighet hos svaranden vad gäller tredjelandsöverträdelser utan verkningar inom EES:

Sökandena gör gällande att enbart ett allmänt påstående om en enhetlig, upprepad eller en enda, fortlöpande överträdelse inte är nog för att ge svaranden behörighet vad gäller tredjelandsöverträdelser. Tvärtom måste svarande även i sådana fall i detalj granska projekt och/eller handlanden utanför EES med hänsyn till deras direkta, väsentliga och förutsägbara verkningar inom EES.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av oskuldspresumtionen genom att bevisbördan flyttats och vidgats inom ramen för en enhetlig, upprepad eller en enda, fortlöpande överträdelse:

Överträdelserna är inte enhetliga, särskilt inte vad gäller land- och sjökablar. Varorna och tjänsterna är nämligen inte lika och inte heller genomförandesätten och det föreligger endast en delvis överensstämmelse vad gäller de företag och fysiska personer som deltagit. Överträdelserna kompletterar heller inte varandra.

För varje enskilt deltagande företag är svaranden skyldig att förebringa stark och samstämmig bevisning för överträdelserna, bland annat vad avser deltagandets inledning, men även vad gäller dess oavbrutna förlopp.

Om det endast rör sig om ett delvist direkt deltagande i en enhetlig, upprepad eller en enda, fortlöpande överträdelse, måste svaranden konkret visa att det deltagande företaget sökte bidra till att uppnå all de gemensamma målen och, inom ramen för den övergripande planen, hade kännedom om de andra deltagarnas alla övriga olagliga handlanden och rimligen kunde förutse dessa. Eftersom svaranden inte har inkommit med denna bevisning, i vart fall inte fullständig sådan, kunde den inte hålla sökandena ansvariga för det sammantagna rättsstridiga handlandet.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av utrednings- och motiveringsskyldigheten genom felaktigt fastställda omständigheter och förvrängd bevisning:

Enligt sökandena grundas beslutet på en rad hypoteser avseende vilka svaranden inte har företett stark och samstämmig bevisning. Vad särskilt avser sökandens förmodade inledande av sitt deltagande, har svaranden förvrängt bevisningen, dragit spekulativa slutsatser och bortsett från alternativa förklaringar som åtminstone varit tänkbara.

Beslutet är dessutom motsägelsefullt, eftersom det anges i dess artikeldel att det rör sig om en enda, fortlöpande överträdelse, samtidigt som det i skälen talas om en enhetlig, upprepad överträdelse.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av materiell rätt genom en felaktig tillämpning av artikel 101 FEUF respektive artikel 53 i EES-avtalet.

Svaranden åsidosatte artikel 101 FEUF respektive artikel 53 i EES-avtalet genom att med användning av det juridiska begreppet en enhetlig, upprepad eller en enda, fortlöpande överträdelse hålla sökandena ansvariga för andra deltagande företags överenskommelser, i vilka sökanden objektivt sett inte varit i stånd att delta.

6.

Sjätte grunden: Maktmissbruk genom felaktig beräkning av böterna:

Avvikelser från grundregeln i artikel 13 i riktlinjerna för beräkning av böter då referensåret bestäms är godtycklig då en fullgod motivering saknas.

Det är dessutom motsägelsefullt och strider mot principen non bis in idem att vid bedömningen av en överträdelses allvar, inom ramen för fastställelsen av grundbeloppet, basera sig på en enhetlig, upprepad eller en enda, fortlöpande överträdelse vars allvar enhetligt beräknas till 15 procent, samtidigt som en ytterligare ökning med 2 procent fastställs för vissa parters delaktighet i samverkan som helhet. Vid fastställandet av grundbeloppet skulle svaranden redan ha beaktat den omständigheten att sökandena inte var ansvariga för hela samverkan.

Genom att beteckna sökandena såsom sekundära eller perifera deltagare skulle svaranden ha grundat sig på sökandenas verkliga roll i samverkan som helhet och inte på ett antal osäkra och obetydliga bevismedel.

Det har även anförts att en nedsättning av böterna med 5 procent är för liten och inte motsvarar den relativa betydelsen av, å ena sidan, den roll som kartellorganisatörerna och huvuddeltagarna spelat och, å andra, sidan sökandenas obetydliga roll.