8.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 303/36


Жалба, подадена на 16 юни 2014 г. — Brugg Kabel и Kabelwerke Brugg/Комисия

(Дело T-441/14)

2014/C 303/45

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Brugg Kabel AG (Брюг, Швейцария), Kabelwerke Brugg AG Holding (Брюг) (представители: A. Rinne, A. Boos и M. Lichtenegger, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

на основание член 264, първа алинея ДФЕС да отмени член 1, точка 2, буква б) и, доколкото се отнася до жалбоподателите, член 3 от решението на ответника от 2 април 2014 г. по дело AT.39610 — Power Cables,

при условията на евентуалност, на основание член 261 ДФЕС и член 31 от Регламент № 1/2003 да намали по своя преценка размера на глобата, наложена на жалбоподателите в член 2, буква б) от решението на ответника от 2 април 2014 г. по дело AT.39610 — Power Cables,

при всички положения, на основание член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателите излагат шест правни основания.

1.

Първо правно основание: нарушаване на правото на защитата и на правото на справедлив съдебен процес поради отказ да се предостави достъп до документацията и уведомяване на английски език за исканията за информация и възраженията

в тази връзка наред с другото жалбоподателите твърдят, че ответникът е трябвало да разгледа становищата на другите адресати относно изложението на възраженията, свързани с достъпа до документацията по същия начин както другите документи, които евентуално биха могли да ги оневинят.

в допълнение се изтъква, че в случаите на еднородно и продължавано, съответно едно-единствено и продължено нарушение, достъпът до становищата на другите участници относно изложението на възражения е процесуалният еквивалент към отговорността за нарушения на другите участници.

освен това се твърди, че жалбоподателите, като предприятия със седалище в немскоговорящия кантон Ааргау (Швейцария) имат право да водят кореспонденцията си с ответника на немски език, тъй като става въпрос за официален език и дори работен език на ответника.

2.

Второ правно основание: некомпетентност на ответника за извършени от трети държави нарушения, които нямат последици за ЕИП

в това отношение се изтъква, че единствено общото твърдение за еднородно и продължавано, съответно едно-единствено и продължено нарушение не е достатъчно да обоснове компетентност на ответника за нарушенията на трети държави. Напротив, и в този случай ответникът е трябвало подробно да провери проектите, съответно действията извън ЕИП за техни непосредствени, съществени и предвидими последици за ЕИП.

3.

Трето правно основание: нарушение на презумпцията за невиновност поради изместване и разширяване на доказателствените стандарти в рамките на еднородното и продължавано, съответно едно-единствено и продължено нарушение

липсва еднородност на нарушенията, по-специално доколкото става въпрос за наземни и подводни кабели. Всъщност не е налице идентичност нито на стоките и услугите, нито на начина на изпълнение и е налице само частична идентичност на участващите предприятия и на физическите лица. Освен това липсва взаимно допълване между нарушенията.

ответникът е трябвало да приведе точни и непротиворечиви доказателства за нарушението, по-специално за началната дата на участието, но и за неговия непрекъснат период за всяко предприятие поотделно.

при едно само частично пряко участие в еднородно и продължавано, съответно едно-единствено и продължено нарушение ответникът би трябвало конкретно да докаже, че въпросното предприятие е искало да допринесе за постигането на всички общи цели и е знаело за всички останали противоправни действия на другите участници в рамките на общия план, съответно е можело разумно да ги предвиди. Тъй като ответникът не е провел това доказване, съответно не го е провел напълно, той не би трябвало да търси отговорност от жалбоподателите за цялото антиконкурентно поведение.

4.

Четвърто правно основание: нарушение на задължението за провеждане на разследване и задължението за мотивиране поради погрешно установяване на фактите и изопачаване на доказателствата

според жалбоподателите решението се основава на редица фактически хипотези, за които ответникът не е представил точни и непротиворечиви доказателства. По-специално с оглед на предполагаемата начална дата на участието на жалбоподателите, ответникът изопачава доказателствата, прави спекулативни изводи и не отчита най-малкото разумни алтернативни обяснения.

решението освен това е противоречиво, тъй като установява в диспозитива едно-единствено и продължено нарушение, а мотивира еднородно и продължавано нарушение.

5.

Пето правно основание: нарушение на материалното право поради неправилно прилагане на член 101 ДФЕС, съответно член 53 от Споразумението за ЕИП

Ответникът нарушава член 101 ДФЕС, съответно член 53 от Споразумението за ЕИП, като чрез правната фигура на еднородното и продължавано, съответно едно-единствено и продължено нарушение приписва на жалбоподателите споразумения на другите участващи предприятия, в които жалбоподателите обективно не са могли да участват.

6.

Шесто правно основание: злоупотреба с власт поради неправилно определяне на глобата

отклонението от основното правило по точка 13 от Насоките за изчисляване на глобите при определяне на референтната година е произволно, тъй като не е достатъчно мотивирано.

освен това е налице противоречие и нарушаване на принципа ne bis in idem, когато преценката за тежестта на нарушението в рамките на определянето на основния размер се основава на еднородно и продължавано, съответно едно-единствено и продължено нарушение, чиято тежест е определена общо на 15 % и същевременно се определя допълнително увеличение от 2 % за участието в определени части от този глобален картел. Още при определянето на основния размер ответникът е трябвало да отчете, че жалбоподателите не могат да бъдат отговорни за целия картел.

като е квалифицирал жалбоподателите като странични или допълнителни участници, ответникът е трябвало да се базира върху действителната роля на жалбоподателите в глобалния картел, а не върху случайни и лишени от релевантност доказателства.

изтъква се също, че намаляването на глобата с 5 % е твърде малко и не отговаря на различното значение на ролята на организаторите на картела и основните участници и на незначителното участие на жалбоподателите.