25.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/23


Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 września 2008 r. — Boston Scientific przeciwko OHIM — Terumo (CAPIO)

(Sprawa T-325/06) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CAPIO - Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy CAPIOX - Względna podstawa odmowy rejestracji - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94 - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94)

(2008/C 272/43)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Boston Scientific Ltd (Hastings, Barbados) (przedstaiwciele: P. Rath i W. Festl-Wietek, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, uczestnik postępowania przed Sądem: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokio, Japonia) (przedstawiciel: C. Bercial Arias, adwokat)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 14 września 2006 r. (sprawa R 61/2006-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Terumo Kabushiki Kaisha a Boston Scientific Ltd.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Boston Scientific Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 326 z 30.12.2006.