25.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 272/23


Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. — Boston Scientific/СХВП — Terumo (CAPIO)

(Дело T-325/06) (1)

(Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за словна марка на Общността CAPIO - По-ранна национална словна марка CAPIOX - Относително основание за отказ - Реално използване на марката - Член 43, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 40/94 - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94)

(2008/C 272/43)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Boston Scientific Ltd (Hastings, Барбадос) (представители: P. Rath и W. Festl-Wietek, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд: Terumo Kabushiki Kaisha (Токио, Япония) (представител: C. Bercial Arias, avocat)

Предмет

Жалба, подадена срещу Решение на втори апелативен състав на СХВП от 14 септември 2006 г. (преписка R 61/2006-2) относно процедура по възражение между Terumo Kabushiki Kaisha и Boston Scientific Ltd.

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Осъжда Boston Scientific Ltd да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 326, 30.12.2006 г.