23.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 198/4


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets)

(2006/C 198/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 16 sierpnia 2006, do Komisji wpłynęło zgłoszenie koncentracji, wchodzącej w zakres art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym P.H. Glatfelter Company („Glatfelter”, USA) nabywa kontrolę nad całością branży Lydney przedsiębiorstwa J.R. Crompton Ltd („Crompton Assets”, Wielka Brytania) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu aktywów. Koncentracja została odesłana do Komisji przez niemiecki Bundeskartellamt zgodnie z art. 22 (3) wymienionego rozporządzenia. Do wniosku o zbadanie koncentracji przez Komisję przyłączyła się następnie Wielka Brytania.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

Glatfelter: papiery specjalistyczne, papier długowłóknisty i powlekający, papiery typu „wet laid”;

Crompton Assets: materiały włókniste typu „wet laid”, takie jak materiały do filtracji herbaty i kawy, dwustronne taśmy klejące, kleje do akumulatorów, worki do odkurzaczy, wilgotne chusteczki, worki do pakowania, worki z trucizną dla szczurów.

3.

Po wstępnej analizie, Komisja uznała, iż zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L nr 24 z 29.1.2004, str. 1.