12.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 190/34


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 czerwca 2006 r. — Ott i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-87/05) (1)

(Urzędnicy - Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. - Niewpisanie na listę awansowanych urzędników - Artykuł 111 regulaminu Sądu - Skarga w części w oczywisty sposób niedopuszczalna i w części w oczywisty sposób nieuzasadniona)

(2006/C 190/63)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Martial Ott (Oberanven, Luksemburg), Fernando Lopez Tola (Luksemburg, Luksemburg) i Francis Weiler (Itzig, Luksemburg) (Przedstawiciele: G. Bounéou i F. Frabetti, avocats)

Strona pozwana: Komisja (Przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji z dnia 30 czerwca 2004 r. opublikowanej w Informations administratives nr 130 2004 w dniu 30 listopada 2004 r., w której Komisja Wspólnot Europejskich przedstawiła listę awansowanych urzędników w postępowaniu w sprawie awansu za 2004 r., w zakresie w jakim nie zawiera ona nazwisk skarżących oraz ewentualnie uchylenie przydziału punktów dla potrzeb awansu w trakcie postępowania w sprawie awansu za 2004 r.

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje w części odrzucona jako w oczywisty sposób niedopuszczalna, a w pozostałej części oddalona jako w oczywisty sposób nieuzasadniona.

2)

Każda ze stron poniesie koszty własne.


(1)  Dz.U. C 315 z 10.12.2005 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą T-349/05 i przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)