17.11.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/23


DECYZJA RADY

z dnia 26 lipca 2004 r.

w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niemiec

(2004/768/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów (1).

(2)

Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją Pana Olego VON BEUSTA, o czym Rada została poinformowana w dniu 7 lipca 2004 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Pan Roger KUSCH, Justizsenator, zostaje mianowany zastępcą członka Komitetu Regionów na miejsce Pana Olego VON BEUSTA na czas pozostający do końca kadencji, czyli do 25 stycznia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.