17.11.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/23


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 26. jūlijs),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Vācijas

(2004/768/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Vācijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 22. janvārī pieņēma Lēmumu 2002/60/EK, ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus (1).

(2)

Pēc Ole VON BEUST kunga atkāpšanās no amata, par ko Padomei paziņoja 2004. gada 7. jūlijā, ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Ar šo Roger KUSCH kungu, Justizsenator, ieceļ par Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, lai aizstātu Ole VON BEUST kungu uz viņa atlikušo amata pilnvaru laiku līdz 2006. gada 25. janvārim.

Briselē, 2004. gada 26. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. R. BOT


(1)  OV L 24, 26.1.2002., 38. lpp.